Bestuurder of feitelijk beleidsbepaler?

Indien sprake is een faillissement van een vennootschap zal de curator onderzoeken of bestuurdersaansprakelijkheid aan de orde is. Het komt dan geregeld voor dat de aangesproken (rechts)persoon betwist bestuurder blijkt te zijn. Uitgaande van een BV is voor de benoeming tot bestuurder een benoemingsbesluit vereist van de algemene vergadering (tenzij de bestuurder bij oprichting van de BV als zodanig is vermeld), met dien verstande dat voor een dergelijk besluit geen vormvereisten gelden. Met betrekking tot zo’n benoeming kan van opgewekt vertrouwen geen sprake zijn. De aanvaarding van een benoeming als bestuurder kan uitdrukkelijk plaatsvinden maar ook stilzwijgend en kan blijken

Lees verder
Mededelingsplicht en onderzoeksplicht

Koop/verkoop van een roerende zaak of van een onroerende zaak, we maken het elke dag mee. Denk aan de koop in een winkel, de koop van een huis of gebouw, de koop van een zeilschip of auto of de koop van iets via internet. Kort gezegd mag de koper er op grond van art. 7:17 BW van uit gaan, dat de gekochte zaak die eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten en die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Bezit het gekochte die eigenschappen niet, dan kan er sprake zijn van non-conformiteit en dan

Lees verder
Wijziging van een onkostenvergoeding; van een vaste vergoeding naar een vergoeding op declaratiebasis

Onkostenvergoedingen komen vaak voor. Het is een vergoeding die werkgevers aan hun werknemers kunnen toekennen ter compensatie van kosten die zij maken bij de uitoefening van hun functie. Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor parkeren of zakelijke lunches. Onlangs heeft de kantonrechter Rotterdam (Rechtbank Rotterdam 16 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:10979) geoordeeld over een kwestie waarbij de werknemers in de buitendienst maandelijks een vaste onkostenvergoeding ontvingen. De werkgever heeft de werknemers medegedeeld dat de vergoeding vervalt aangezien het fiscaal niet meer mogelijk was deze uit te betalen. Door het vele thuiswerken werden de onkosten niet meer gemaakt. De werknemers kunnen voortaan op

Lees verder
Virtuele AVA

We hebben u al eerder geïnformeerd over de mogelijkheid om een virtuele aandeelhoudersvergadering (“AVA”) te houden, vanwege de genomen Corona maatregelen. Zie het blog van Judith Anema d.d. 30 maart 2020 en het blog van Latife Tuncer d.d. 27 september 2022. Deze virtuele AVA is gebaseerd op de op 17 december 2020 in werking getreden Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (“Noodwet”). In deze Noodwet is onder meer een mogelijkheid opgenomen voor het houden van ‘virtuele’ AVA’s. Hoewel in de wet (artikel 2:117a lid 1 en artikel 226 lid 1 BW) al is voorzien in de mogelijkheid van een gedeeltelijk

Lees verder
Feiten en omstandigheden in het handhavingsrecht

Het permanent bewonen van woningen in recreatieparken blijft een veelvoorkomend probleem in het omgevingsrecht. Gelet op de groeiende groep van gepensioneerden, gescheiden mensen en arbeidsmigranten die een tijdelijk onderkomen zoeken en daarom hun intrek nemen op recreatieparken is dit dan ook niet geheel onlogisch, maar waar vroeger veel gemeentes veelal deze situatie gedoogden, treden zij nu steeds vaker en harder hiertegen op. Vaak gaat een gemeente dan ook over tot oplegging van een last onder dwangsom bij handhaving van illegale permanente bewoning van recreatiewoningen. Zo ook in de recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna:

Lees verder
Disciplinaire maatregelen en gevolgen voor het loon

Als werkgever kan je een disciplinaire maatregel opleggen wanneer een werknemer zijn of haar verplichtingen niet of niet op de juiste wijze nakomt, of zich op een andere wijze misdraagt. Welke disciplinaire maatregelen zijn er? Wanneer leg je welke maatregel op en wat zijn de consequenties voor het loon van de desbetreffende werknemer? Opleggen van de disciplinaire maatregel Bij het opleggen van de disciplinaire maatregel moet je rekening houden met artikel 7:611 BW. In dit artikel is het goed werkgeverschap opgenomen. Dit brengt met zich mee dat een werkgever niet zomaar een disciplinaire maatregel kan opleggen. Dit betekent dat je

Lees verder
Opheffing geheimhoudingsplicht mediation door de rechter

Kan de geheimhoudingsplicht die in mediation geldt, worden opgeheven door de rechter? In de zaak waar deze vraag voorlag was sprake van een mediation tussen werkgever en werknemer. Na een incident op de werkvloer had werknemer zich ziek gemeld en diende het vertrouwen te worden hersteld. Helaas is de mediation zonder resultaat beëindigd. De werknemer stapte vervolgens naar de rechter en vroeg om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Zij wenste stukken uit de mediation te overleggen. In kort geding vorderde ze daarom ontheffing van de geheimhoudingsplicht. Door het ondertekenen van de mediationovereenkomst waren partijen verplicht zich te houden aan artikel 7

Lees verder
Porthos: stikstofuitstoot en de bouwvrijstelling

Vanuit Rotterdam ken ik nog de gevleugelde uitspraak dat het vaak beter is om eerst een stap achteruit te zetten, om er vervolgens twee vooruit te doen om het gewenste doel te bereiken. Helaas gaat dat in Nederland niet op met als dieptepunt de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in de Porthos-zaak. Of beter gezegd: het dieptepunt was bereikt door de wet die de Nederlandse overheid had vastgesteld om te voldoen aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Of nog beter gezegd: het dieptepunt was al in het verleden bereikt, omdat de Nederlandse overheid zich op het gebied

Lees verder
Wel of geen huur bedrijfsruimte?

Niets is wat het lijkt. Dat blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak van het Hof Den Bosch van 12 april 2022. Waar ging dat over? De Maaspoort exploiteert een theater in Venlo. De exploitatie van de horeca in dat theater deed De Maaspoort niet zelf, maar had zij uitbesteed aan een partij genaamd CEV. Daar was in 2011 een heel gunningstraject aan voorafgegaan. In het informatiedocument bij die gunning stond geschreven ‘Theater de Maaspoort biedt een beheersovereenkomst aan, geen huurovereenkomst’. Wat moest CEV dan doen in dat theater? Gedurende de looptijd van de beheersovereenkomst van 1 juli 2012

Lees verder
Personenvennootschappen in een nieuw jasje

De wetgever is al heel lang bezig om de wetgeving met betrekking tot personenvennootschappen te moderniseren. Recent is weer een nieuwe stap gezet. Als de wetsvoorstellen modernisering van personenvennootschappen worden aangenomen, zullen er binnenkort nieuwe regels komen voor de personenvennootschappen (de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv)). Volgens de toelichting bij het voorontwerp beoogt de overheid met het wetsvoorstel een duidelijke en eenvoudige regeling te bieden die ‘bijdraagt aan de zekerheid voor het handelsverkeer en passende waarborgen bevat voor vennoten en schuldeisers’. Op 10 oktober 2022 is er een tweede internetconsultatie gestart die (naar verwachting)

Lees verder