Algemene voorwaarden Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V.

 1. Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. is een besloten vennootschap, waarin via een maatschap wordt deelgenomen door besloten vennootschappen. De lijst van de vennoten ligt ten kantore van Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. ter inzage en wordt op verzoek toegezonden.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW zijn de vennoten, hun bestuurders alsmede degenen die voor Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. dan wel van haar vennoten (bestuurders van die vennoten inbegrepen) voor schade (schade aan personen of zaken daaronder begrepen) is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering c.q. algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. jegens opdrachtgevers beperkt tot het eventueel voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 50.000,–.
 4. Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder bijvoorbeeld: procureurs, buitenlandse advocaten, accountants, belastingadviseurs, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
 5. Verstrekte opdrachten worden door Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever is gehouden Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. te vrijwaren van alle aanspraken van derden en aan Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. te vergoeden de kosten gemoeid met het verweer, tegen dergelijke aanspraken.
 6. Indien de opdrachtgever de inhoud van door Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. voor hem verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen, overeenkomsten e.d.) aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. Het auteursrecht op de vervaardigde stukken blijft bij Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. berusten.
 7. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met periodiek door Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. vast te stellen uurtarieven. De tarieven van de advocaten variëren afhankelijk van hun ervaring en specialistische kennis en kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Een lijst met de thans door Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. gehanteerde tarieven is op verzoek verkrijgbaar. Afwijkingen van deze tarieven kunnen alleen rechtsgeldig worden overeengekomen na schriftelijke bevestiging door (een lid van) het bestuur van Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V.
 8. Door Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever. Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. is gerechtigd onbetaalde declaraties ter incasso voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten en hun bestuurders, de ex-vennoten en hun bestuurders, en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor hen of voor Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. werkzaam zijn of waren.
 10. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, inclusief declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig de Klachtenregeling zoals vermeld op de website van Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. (www.mend.nl). Indien de klacht na behandeling niet is opgelost, dan zal deze worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen 30 dagen na de afhandeling van de klacht door Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.
 11. Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. is op grond van geldende wet- en regelgeving zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht de identiteit van haar cliënten vast te stellen. Ook is zij verplicht om ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
 12. Indien een declaratie van Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. niet, niet tijdig, of niet volledig door de opdrachtgever is voldaan is Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten, ook met betrekking tot andere opdrachten welke op dat moment door Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. voor de opdrachtgever worden uitgevoerd.
 13. De opdrachtgever stemt ermee in dat Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. is gemachtigd betalingen ten gunste van de opdrachtgever voor deze te ontvangen door bijschrijving op het rekeningnummer ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. Aldus ontvangen gelden zullen uitsluitend met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever door de Stichting aan Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. worden betaald ter voldoening van en ter verrekening met door Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. verzonden declaraties, respectievelijk nog door haar te declareren, maar al wel verrichte werkzaamheden.
 14. Op de rechtsverhouding tussen Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Tenzij het een geschil betreft als bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden, in welk geval de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is, zullen alle geschillen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.
 15. Op de opdracht aan Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. van toepassing; andere voorwaarden gelden niet tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en door Marree en Dijxhoorn Advocaten B.V. schriftelijk gehele of gedeeltelijke terzijdestelling van haar Algemene Voorwaarden is bevestigd.

Deze algemene voorwaarden zijn op 24 april 2017 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Woerden en tevens te raadplegen op www.mend.nl.

U kunt de bovenstaande algemene voorwaarden ook downloaden voor later gebruik via de volgende link: Algemene Voorwaarden Digitaal NL (042017)