Opheffing geheimhoudingsplicht mediation door de rechter

Kan de geheimhoudingsplicht die in mediation geldt, worden opgeheven door de rechter? In de zaak waar deze vraag voorlag was sprake van een mediation tussen werkgever en werknemer. Na een incident op de werkvloer had werknemer zich ziek gemeld en diende het vertrouwen te worden hersteld. Helaas is de mediation zonder resultaat beëindigd. De werknemer stapte vervolgens naar de rechter en vroeg om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Zij wenste stukken uit de mediation te overleggen. In kort geding vorderde ze daarom ontheffing van de geheimhoudingsplicht.

Door het ondertekenen van de mediationovereenkomst waren partijen verplicht zich te houden aan artikel 7 MfN-Reglement; de geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht houdt in dat een partij aan derden, waaronder rechters, geen mededelingen mag doen over het verloop van de mediation, de ingenomen standpunten, gedane voorstellen en mondeling of schriftelijk verstrekte informatie. Deze geheimhoudingsplicht ziet niet op informatie waarover een partij onafhankelijk van de mediation al beschikte of had kunnen beschikken.

De geheimhoudingsplicht is een kernbepaling uit de mediationovereenkomst en noodzakelijk voor het slagen van een mediationtraject. Partijen moeten zich tijdens het mediationtraject immers vrij tegenover elkaar kunnen gedragen zonder het risico te lopen dat dit later tegen hen wordt gebruikt in een gerechtelijke procedure. Volgens de Hoge Raad zijn partijen daarom in beginsel aan de geheimhoudingsplicht gebonden.

In bepaalde gevallen kan de geheimhoudingsplicht worden opgeheven, maar hiervoor geldt een hoge drempel. Er moet sprake zijn van een urgente noodsituatie. Denk bijvoorbeeld aan een situatie dat de mediation gebruikt wordt als dekmantel voor criminele activiteiten of als de mediation schade zou toebrengen aan bepaalde kwetsbare personen, zoals bijvoorbeeld kindermishandeling.

Het belang van werknemer, namelijk de mogelijkheid van baanverlies en de wens om de ontbindingsrechter juist en volledig in te lichten, kwalificeert niet als een noodsituatie. De rechter wees de vordering van de werknemer daarom af.

Meer weten over de geheimhoudingsplicht of mediation? Bel gerust!

Ariënne Inden

Partner | Advocaat | MfN-registermediator | Team Arbeid


T +31 (0)6 1215 7059 a.inden@mend.nl