Garanties en vrijwaringen bij kooptransacties

Garanties, een bekend woord, maar wat houdt het juridisch gezien in? Misschien verlangt u weleens ‘garantie’ van de verkoper als u in uw dagelijkse leven een nieuw (keuken)apparaat aanschaft? Meestal zal dat het geval zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een garantie dat het apparaat in een bepaalde periode niet stuk zal gaan. Een garantie is echter niet altijd nodig. Op grond van de wet moet een gekocht product namelijk deugdelijk zijn en beantwoorden aan de koopovereenkomst. Dit betreft de zogenaamde ‘wettelijke garantie’. De producent of verkoper van een product kan in aanvulling op de wet aanvullende garanties verstrekken (bijvoorbeeld een verlengde garantietermijn); dit wordt een commerciële garantie genoemd. In de zakelijke

Lees verder
De WHOA – wat is dat nou?

De WHOA – Wat is dat nou? Mogelijk heeft u wel eens het verzoek gehad van een partij waar u mee samenwerkt, zoals een leverancier, afnemer of opdrachtgever, om een vordering die u op dat bedrijf heeft (gedeeltelijk) kwijt te schelden. Mogelijk bent u zelfs wel eens gedwongen om een vordering kwijt te schelden. Waarschijnlijk was uw eerste reactie op dat moment, wat is dat nou? Daarom wil ik u in deze blog uitleggen waarom dit kan en waarom dit in uw belang kan zijn. Wat is de WHOA? De WHOA (wet homologatie onderhands akkoord) is een wet die bedoeld

Lees verder
ESG en CSDDD – wat bedoelt u daarmee?

U hoort het tegenwoordig haast overal: de term ESG. “ESG” staat voor Environment, Social and Governance. Kort gezegd de manier waarop met duurzaamheid wordt omgegaan door en binnen bedrijven. Is ESG relevant voor uw onderneming? Reken maar. Duurzaamheid en de manier waarop ondernemingen daarmee omgaan is steeds meer bepalend of zelfs doorslaggevend bij het ophalen van financiering om te investeren, maar het heeft ook steeds meer en zichtbaar impact op de waardering van uw onderneming, of die van uw concurrent. Regelmatig geeft onze partner ondernemingsrecht Dirk Engelen presentaties over specifieke ESG-wetgeving, bijvoorbeeld over de ontwerp EU-richtlijn voor Corporate Sustainability Due Diligence (ook wel “CSDDD”) zoals

Lees verder
Onderhandelen over ESG-doelstellingen, kan dat?

Duurzaamheid is aan veel bestuurstafels inmiddels één van de belangrijkste agendapunten. In het kader van duurzaamheid wordt door zowel de Europese Unie als de Nederlandse overheid wet- en regelgeving uitgevaardigd. Daarnaast worden richtlijnen gepubliceerd op mondiaal, lokaal én sectoraal niveau. De op duurzaamheid gerichte wet- en regelgeving wordt vaak aangehaald onder de noemer ‘ESG’, of ‘Environment, Social and Governance‘. Op het gebied van ESG is in de laatste jaren een veelheid aan wet- en regelgeving van toepassing geworden. Onder meer vanwege de gelaagdheid in de wet- en regelgeving en de verschillende wetgevende instanties, kan het vaststellen van welke regels voor

Lees verder
Niet informeren van de consument over diens herroepingsrecht

Opzien baarde onlangs het Arrest van het Europese Hof van Justitie te Luxemburg van 17 mei 2023, gewezen op prejudiciële vragen van de rechtbank in Essen, Duitsland. Het ging hierbij om het herroepingsrecht van de consument bij het aangaan van overeenkomsten op afstand (bijvoorbeeld online) en met name de verplichting van de aanbiedende ondernemer om op dit herroepingsrecht nadrukkelijk te wijzen. Preciezer: hoever reikt deze plicht en hoe is vooral artikel 14 lid 4.a.onder i en lid 5 van de Richtlijn 2011/83 over de consumentenrechten te duiden. Het herroepingsrecht Het herroepingsrecht geeft de consument het recht om binnen 14 dagen

Lees verder
Dirk Engelen nieuwe partner Ondernemingsrecht

Even voorstellen.. Mijn naam is Dirk Engelen. Per 15 juni ben ik gestart als partner Ondernemingsrecht bij Marree + Dijxhoorn Advocaten en Mediators. Ik ben 38 jaar en heb ruim 12,5 jaar ervaring als advocaat in het ondernemingsrecht. Met het worden van partner heb ik een mooie mijlpaal bereikt in mijn carrière. Ik kijk al enkele weken uit naar dit moment. Ik ben ontzettend trots om aan de slag te gaan en onderdeel te worden van dit enthousiaste en professionele kantoor. Met mijn team zal ik een brede ondernemingsrechtelijke praktijk voeren. Wij zullen dus zaken behandelen en adviseren op het

Lees verder
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Naar verwachting treedt binnenkort (op 1 juli 2023?) de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Turboliquidatie Turboliquidatie is bedoeld voor vennootschappen die geen actief meer hebben (geen baten meer hebben), maar alleen nog schulden. Bij een turboliquidatie wordt de vennootschap ontbonden zonder dat er een vereffening plaatsvindt. Dit betekent dat er geen vereffenaar wordt aangesteld om de activa te verkopen en de schuldeisers te betalen. Ook hoeft er geen rekening en verantwoording te worden afgelegd omdat er geen vereffening plaatsvindt. De vennootschap wordt direct uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, zonder tussenkomst van een rechter, zodra het ontbindingsbesluit is genomen.

Lees verder
Einde virtuele jaarvergadering

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheden om een virtuele aandeelhoudersvergadering (“AVA”) te houden, vanwege de genomen Corona maatregelen. Deze virtuele AVA was gebaseerd op de op 17 december 2020 in werking getreden Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (“Noodwet”). De louter digitale AVA is echter met ingang van 1 februari 2023 vervallen. Het zal daarom niet meer mogelijk zijn om een virtuele AVA te organiseren. Het is wel toegestaan een hybride AVA te houden, maar alleen als die mogelijkheid is opgenomen in de statuten. Wilt u een hybride AVA houden, pas dan tijden uw statuten aan! Er is

Lees verder
Vernietigbaarheid Algemene Voorwaarden

Het feit dat een partij algemene voorwaarden van toepassing verklaart betekent niet dat de wederpartij die voorwaarden niet kan aanvechten. Art. 6:233, aanhef en onder b, BW bepaalt dat een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar is indien de gebruiker van de algemene voorwaarden aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Het uitgangspunt bij die ‘informatieplicht’ is dat de gebruiker de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand stelt (art. 6:234 lid 1 BW). Indien terhandstelling niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij massacontracten zoals openbaar vervoer) dan

Lees verder
Auteursrechten, foto’s en geportretteerden: een juridisch bewerkelijke cocktail!

Algemeen wordt aangenomen dat degene die een foto maakt ook de maker is van een oorspronkelijk werk, dat het stempel van de maker draagt. Een dergelijk werk komt in aanmerking voor bescherming van het Auteursrecht. De maker is als auteursrechthebbende als enige bevoegd om te bepalen of, hoe, wanneer en door wie dat werk wordt verspreid of getoond aan het publiek. Dat auteursrecht en die bevoegdheid van de maker wordt beperkt, als het gaat om een foto, die een portret is van een ander. Wil de maker van de foto overgaan tot verspreiding of openbaarmaking van de foto dan zal

Lees verder