Exit mediation

Wat is exit mediation?  Exit mediation is een mediation waarin, onder de professionele begeleiding van de mediator, wordt onderzocht of partijen tot een voor hen beide acceptabele beëindigingsregeling kunnen komen. Een mediation kan worden omgezet in een exit mediation als duidelijk wordt dat de (arbeids)relatie niet meer kan worden hersteld. Ook kunnen partijen ervoor kiezen om direct al een exit mediation te starten, als zij het erover eens zijn dat zij de samenwerking willen beëindigen. Waarom zou u willen onderhandelen over de voorwaarden van de beëindiging in mediation? Het voordeel van de begeleiding van een, bij voorkeur, MfN-geregistreerde mediator, bij

Lees verder
Zijn afspraken in mediation bindend?

U zit in een mediationtraject. Gezamenlijk is besloten dat de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd. Er worden onderhandelingen gevoerd. Helaas lukt het niet om overeenstemming te bereiken. De mediation wordt beëindigd. Kunt u de ander houden aan de afspraak om uit elkaar te gaan? Ervan uitgaande dat u een MfN-gecertificeerde mediator heeft ingeschakeld, is het MfN-reglement op de mediation van toepassing. In dit reglement is bepaald dat partijen niet zijn gebonden aan de stellingen en voorstellen die zij of de mediator tijdens de mediation hebben ingenomen of gedaan. Tussentijdse afspraken zijn alleen bindend als het bindende karakter daarvan uitdrukkelijk is vastgelegd

Lees verder
Welke spelregels gelden bij mediation?

Alle MfN-registemediators zijn verplicht om voorafgaand aan de mediation een mediationovereenkomst te sluiten. In deze overeenkomst staan een aantal belangrijke spelregels die van cruciaal belang zijn in het mediationproces. De rol van de mediator De mediator is onpartijdig en onafhankelijk. Een advocaat die ook mediator is kan bijvoorbeeld niet voor een cliënt van een kantoorgenoot als mediator optreden. Daarnaast is de mediator neutraal. De mediator heeft geen belang bij de uitkomst van de mediation. Vrijwilligheid Mediation is vrijwillig. Niemand kan worden gedwongen om in mediation te gaan. Dat betekent ook dat de mediation op elk moment kan worden gestopt. Ook

Lees verder
De keuze van de mediator

Indien er bij een arbeidsconflict voor mediation wordt gekozen, leidt het kiezen van de mediator regelmatig tot problemen. Partijen moeten samen een mediator kiezen maar vaak laat de werkgever de werknemer een mediator kiezen uit een lijst van een paar namen die de werkgever aanlevert. Ook de werknemer zelf kan een mediator voorstellen. Onafhankelijkheid Als er sprake is van een conflict met veel wantrouwen over en weer, zijn partijen niet snel bereid meteen in te stemmen met de door de andere partij voorgestelde mediators. Dat wantrouwen werkt dan door in de selectie van de mediator en dat is niet nodig.

Lees verder
Kan een werknemer mediation weigeren?

Regelmatig krijg ik, zowel in mijn rol van mediator als advocaat, de vraag of een werknemer mediation mag weigeren. Ja, een werknemer mag mediation weigeren. Een van de uitgangspunten van mediation is namelijk dat mediation vrijwillig is. Pas op het moment dat beide partijen zich willen inspannen om de gerezen kwestie op te lossen, heeft mediation zin. Het beginsel van vrijwilligheid is opgenomen in artikel 5 MfN-Mediationreglement. De mediation kan na aanvang ook op elk moment worden beëindigd door een van de partijen of de mediator. Het niet meewerken aan mediation kan arbeidsrechtelijk echter consequenties hebben. Indien sprake is van

Lees verder
Opheffing geheimhoudingsplicht mediation door de rechter

Kan de geheimhoudingsplicht die in mediation geldt, worden opgeheven door de rechter? In de zaak waar deze vraag voorlag was sprake van een mediation tussen werkgever en werknemer. Na een incident op de werkvloer had werknemer zich ziek gemeld en diende het vertrouwen te worden hersteld. Helaas is de mediation zonder resultaat beëindigd. De werknemer stapte vervolgens naar de rechter en vroeg om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Zij wenste stukken uit de mediation te overleggen. In kort geding vorderde ze daarom ontheffing van de geheimhoudingsplicht. Door het ondertekenen van de mediationovereenkomst waren partijen verplicht zich te houden aan artikel 7

Lees verder
Geldt de geheimhoudingsplicht in mediation ook ten opzichte van een rechter en in alle situaties?

Mediationovereenkomst Door het ondertekenen van de mediationovereenkomst verplichten partijen zich om – kort gezegd – alles wat er tijdens de mediation is besproken en en aan informatie is gedeeld, vertrouwelijk te houden. Deze informatie mag dus ook niet met een rechter worden gedeeld tijdens een procedure. Dit volgt ook uitdrukkelijk uit artikel 7.1 van het MfN-Mediationreglement. Op grond van artikel 7.2 MfN-Mediationreglement valt informatie waarover een deelnemer onafhankelijk van de mediation al over beschikte of had kunnen beschikken, niet onder de geheimhoudingsplicht. Geheimhoudingsplicht Recent verzocht een werknemer om ontheffing van deze geheimhoudingsplicht in het kader van een ontbindingsprocedure. De rechter

Lees verder