Onrechtmatig handelen in de bouw

Een interessante procedure in de bouwwereld. Een aannemer plaatst in een gebouw een afzinkkelder en door die plaatsing ontstaat schade aan het naastgelegen gebouw. De eigenaar van dat naastgelegen gebouw en de gebruikers van dat gebouw houden de aannemer aansprakelijk voor die schade. Tot zover niets vreemds, dit gebeurt helaas vaker en kan voorkomen worden. Wat was er aan de hand?  In dit geval was er een scheur ontstaan in de kelderwand, omdat een obstakel in de grond was geraakt. De CAR-verzekeraar van de aannemer heeft laten weten aan de aannemer, dat verdere dekking onder de verzekering zal worden geweigerd,

Lees verder
Wel of geen huurovereenkomst?

De rechtbank Noord-Holland moest op 8 november 2023 uitspraak doen over deze vraag. De zaak speelde zich af in het gloednieuwe evenemententerrein Sugar City, een ontwikkel locatie gelegen tussen Halfweg en Amsterdam, waar ruimte is voor ongeveer 110.000 m2 aan faciliteiten zoals winkels, kantoren en allerlei voorzieningen. Wat was er aan de hand? Supermarkt  In oktober 2012 doet SCI – eigenaar van het terrein – een voorstel inzake het sluiten van een huurovereenkomst bedrijfsruimte op het Sugar City terrein aan Detailconsult, de partij die zich richt op de supermarkten volgens de formules van Dirk en Dirk van den Broek. Dit

Lees verder
Uitbreiding Wet Victoria

De burgemeester heeft de bevoegdheid tot sluiting van een woning. Dit kan in drie gevallen. De eerste mogelijkheid is om een woning te sluiten op grond van de Wet Damocles, ook wel artikel 13b Opiumwet. Dit artikel biedt de burgemeester de mogelijkheid om een woning of lokaal te sluiten indien hier een middel als bedoeld in lijst I of lijst II (art. 2 en art. 3 Opiumwet) wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is (= drugsgevallen). Daarnaast kent de Gemeentewet artikel 175 die de burgemeester een bevoegdheid geeft om bij noodsituaties maatregelen te treffen ter handhaving van

Lees verder
Schriftelijkheidsvereiste bij verkoop van een kavel?

Er wordt veel geprocedeerd over de vraag of de verkoop van een woning nu wel of niet schriftelijk moet worden vastgelegd in bijvoorbeeld een standaard-koopovereenkomst, die dan weer door beide partijen moet zijn ondertekend. Maar geldt dit ook bij projectontwikkeling waarbij de verkoper alleen een (kale) bouwkavel verkoopt en de koper zelf daarna een woning laat bouwen? Art. 7:2 lid 1 BW bepaalt namelijk dat de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan, schriftelijk moet worden aangegaan, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onderwerp

Lees verder
Permanente bewoning op recreatieparken

Onlangs omschreef ik al het veel voorkomend probleem in het omgevingsrecht, namelijk de permanente bewoning van recreatiewoningen. In Nederland hebben veel gemeenten te maken met een uitdaging met betrekking tot recreatiewoningen die permanent bewoond worden. Deze kwestie is complex, omdat er enerzijds veel vraag is naar een woning in deze tijd en het dus makkelijk is om in een recreatiewoning permanent te verblijven, maar anderzijds de kwaliteit van deze woningen verslechtert en verwaarloosd raakt, wat toezicht en handhaving noodzakelijk maakt. Zo is er recent weer een uitspraak gedaan in een voorlopige voorziening door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

Lees verder
Heeft huurder jachthaven huurbescherming?

Op 25 augustus 2023 heeft de rechtbank Rotterdam een interessante uitspraak gedaan over de huur van een jachthaven. Wat was er aan de hand? Het ging om een bedrijf dat al sinds 1971 tegen betaling een stuk grond met een zogenaamde machineloods in gebruik had als ‘jachtwerf en herstelinrichting van pleziervaartuigen’. Eigenaar en verhuurder is de gemeente. Bij brief van 29 juni 2022 heeft de gemeente de huur opgezegd (en de ontruiming van het perceel aangezegd) tegen 1 oktober 2022. Huurder is het daar niet mee eens en voert stevig verweer. Wanneer sprake is van verhuur voor zakelijke doeleinden (dus

Lees verder
Invoering Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

In onze eerdere blogs hebben we als vastgoedadvocaten van MenD over de invoering van deze wetten al heel veel geschreven. Ook tijdens het Vastgoedontbijt bij ons op kantoor hebben Sarah en ik meerdere malen verwoord, dat het er toch echt aan zit te komen en lange tijd was 1 januari 2024 de heilige datum. Op die datum zouden de beide wetten toch echt ingevoerd gaan worden en zouden we allemaal te maken gaan krijgen met zowel de Omgevingswet voor alle vergunningen, als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen met het ontstaan van een nieuwe term en een nieuw instituut in

Lees verder
Dringend eigen gebruik huur bedrijfsruimte

Heel recent, namelijk op 30 augustus 2023 heeft het gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan over dringend eigen gebruik bij het huren van bedrijfsruimte. Wat was hier het geval? Een woningcorporatie verhuurde sinds 1 april 1992 een bedrijfsruimte voor een periode van twee keer vijf jaar, waarna de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd werd voortgezet. De bestemming van de verhuurde bedrijfsruimte was ‘coffeeshop’. Het gaat hier dus om het verhuren van bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, waarvoor sterke huurbescherming geldt. Dat gaat jarenlang goed. In 2018 worden er echter in samenwerking met de gemeente initiatieven ontplooid om de leefbaarheid

Lees verder
Porthos krijgt groen licht!

Woensdag heeft de Raad van State besloten dat het grote Porthos-project door mag gaan. Dit project, dat ziet op de CO2 -transport en -opslag (CCS) in lege gasvelden onder de Noordzee, heeft volgens de Raad van State geen significante negatieve gevolgen voor omliggende Natura-2000 gebieden. Aanleiding voor deze zaak was het beroep van Mobilisation for the Environment (ook wel MOB) in 2021. Volgens MOB zou het Porthos project (in de aanlegfase) wel stikstofschade opleveren aan Natura 2000-gebieden. In een tussenuitspraak van november 2022 heeft de Raad van State al geoordeeld dat de partiële bouwvrijstelling niet kan worden toegepast en dat

Lees verder
Nieuwe wetgeving huurrecht woonruimte op komst!

Het zal u niet zijn ontgaan dat de woningmarkt al vele jaren in een lastig parket verkeert. Te weinig koop- en huurwoningen, te hoge koop- en huurprijzen. Een door allerlei oorzaken stagnerende bouw. Naast een groeiende woningbehoefte voor inwoners van Nederland ook de zorg voor het huisvesten van arbeidsmigranten en vluchtelingen. Daar moet in ieder geval de overheid wat aan doen dus komt een stroom aan nieuwe wetten en regels over ons heen. Helaas leidt die nieuwe en gehaaste regelgeving vaak niet tot succes. Afschaffing Wet doorstroming huurmarkt Zo werd op 1 juli 2016 de ‘Wet doorstroming huurmarkt’ ingevoerd. Het

Lees verder