Vereisten geslaagd beroep op de klachtplicht in het arbeidsrecht

In artikel 6:89 BW is bepaald dat een schuldeiser geen beroep meer kan doen op een ‘gebrek in een prestatie’ als hij niet binnen ‘bekwame tijd’ nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken, geprotesteerd heeft. Sinds de uitspraak van het Hof Amsterdam van 5 april 2022, is een beroep op de klachtplicht ‘hot’ in het arbeidsrecht. Het Hof oordeelde destijds dat een werknemer geen aanspraak meer kon maken op overuren, omdat zij via de verkregen loonstroken haar loon had kunnen controleren en tijdig had kunnen klagen. Nu zij dat niet (tijdig) had gedaan, slaagde haar loonvordering op

Lees verder
De ‘Volkskrant uitspraak’

In eerdere blogs hebben we al de ‘Deliveroo uitspraak’ besproken en zijn de bijbehorende gezichtspunten in de praktijk behandeld. Op 6 februari 2024 heeft de rechtbank Amsterdam deze gezichtspunten toegepast in de ‘Volkskrant uitspraak’. Hoe werken deze gezichtspunten in de praktijk en hoe is het gesteld met de plannen van de wetgever t.a.v. de zzp’ers? Feiten  Op 14 maart 2011 hebben een corrector en een opdrachtgever (een krantenuitgeverij) een freelance-overeenkomst gesloten voor correctiewerk. De corrector ontving €23,93 per uur en factureerde de opdrachtgever voor de werkzaamheden. Bij afwezigheid vervingen andere correctoren de freelancer, waarvan de coördinatie bij de corrector lag.

Lees verder
Groen Werkgeverschap

In de wet staat dat een werkgever zich als een goed werkgever dient te gedragen. Groen werkgeverschap komt niet voor in de wet maar dit wordt steeds belangrijker. Veel medewerkers vinden het belangrijk dat er aandacht van de werkgever is voor duurzaamheid. In een tijd waarin duurzaamheid – ook voor FM – een steeds grotere rol gaat spelen, zien wij dat ook steeds meer organisaties groene arbeidsvoorwaarden aanbieden en integreren binnen hun organisatie. Hiermee laat de organisatie niet alleen zien dat waarde wordt gehecht aan duurzaamheid maar ook dat dat het belangrijk is om op een duurzame en verantwoorde manier

Lees verder
Juiste formulering studiekostenbeding

Indien een werknemer gedurende de arbeidsovereenkomst een studie en/of opleiding volgt, kan een studiekostenbeding een rol gaan spelen. Niet voor elke studie en/of opleiding kan een studiekostenbeding rechtsgeldig overeengekomen worden. Indien dit voor de desbetreffende studie en/of opleiding wel mogelijk is, dan is het van belang dat dit beding op de juiste wijze wordt geformuleerd. De rechtspraak toont aan dat een studiekostenbeding aan strenge eisen moet voldoen. Maar wanneer voldoet een studiekostenbeding aan die (strenge) vereisten? Dat lees je in dit blog! Wel of geen studiekostenbeding? Voor scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie geldt dat er

Lees verder
Update: wetsvoorstel tot wijziging re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar!

In het kader van het arbeidsmarktpakket van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een nieuw wetsvoorstel aangekondigd. De internetconsultatie van het wetsvoorstel ‘Wijziging re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar van werknemers van kleine en middelgrote werkgevers’ is net gesloten. Dit betekent dat iedereen commentaar op het wetsvoorstel kon geven en dit nu wordt bekeken. Het is dus nog niet duidelijk wanneer de wet wordt ingevoerd en of het wetsvoorstel op deze wijze wordt ingevoerd. Het doel van het wetsvoorstel is om kleine (loonsom tot en met 25 keer het gemiddelde premieloon per werknemer) en middelgrote (loonsom tot en met 100

Lees verder
Pas op met het aanbod tot afkoop van het concurrentiebeding!

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld over een kwestie waarbij de werkgever een aanbod had gedaan tot afkoop van het concurrentiebeding. De feiten De werknemer was in 2012 is in dienst getreden bij één van de grote brandbeveiligingsbedrijven van Nederland. In de arbeidsovereenkomst was een concurrentiebeding overeengekomen. De werknemer heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 1 januari 2022. De werkgever heeft de werknemer na de opzegging bericht hem te zullen houden aan het concurrentiebeding. In dat bericht stond het volgende vermeld. “(Werkgever) houdt vast aan het concurrentiebeding, zoals ook eerder aangegeven in de mail. Bij overtreding daarvan moeten grote bedragen worden

Lees verder
Verschuiving datum salarisaanpassingen: instemming van ondernemingsraad nodig?

Stel, u besluit de salarisaanpassingen van uw werknemers voortaan per 1 maart in plaats van per 1 januari door te voeren. Dient u uw ondernemingsraad dan om instemming te vragen? Op grond van artikel 27 lid 1 sub c WOR dient u de instemming te hebben van de ondernemingsraad voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een ‘belonings- of functiewaarderingssysteem’. Artikel 27 WOR ziet niet op primaire arbeidsvoorwaarden. De hoogte van de beloning of het aanpassen van bijvoorbeeld het aantal vakantiedagen, valt niet onder de reikwijdte van artikel 27 WOR. Als de ondernemingsraad niet met het voorgenomen

Lees verder
Social media screenen van sollicitanten, mag dat?

Even het Instagram account van de nieuwe sollicitant checken, of op Facebook speuren wat die ene kandidaat eigenlijk doet in zijn vrije weekend. Uit onderzoek van Tilburg University en Rendement Uitgeverij blijkt dat 25% van de bedrijven de social media profielen van sollicitanten screent. Toch is dat in veel gevallen niet toegestaan. Het werkt namelijk discriminatie in de hand. Bij het screenen van kandidaten wordt vooral gelet op mogelijk onprofessioneel gedrag. Uit het onderzoek blijkt dat 62% van de werkgevers om die reden de social media accounts bestudeert. Daarnaast checkt 56% van de werkgevers of de informatie overeenkomt met het

Lees verder
Vergoeding verlies privégebruik leaseauto na inname?

Regelmatig wordt de vraag gesteld of de ter beschikking gestelde leaseauto mag worden ingenomen bij langdurige afwezigheid van de werknemer, bijvoorbeeld vanwege arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer de auto ook privé mag gebruiken en daarvoor een bijtelling betaalt, is het de vraag of hiervoor een compensatie verschuldigd is. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 24 augustus 2023 geoordeeld dat het de werkgever vrij stond om de leaseauto in te vorderen. Het Hof baseerde dit op de bij indiensttreding tussen partijen gemaakte en door werknemer voor akkoord getekende afspraak hierover. De bepaling luidde dat werkgever tijdens arbeidsongeschiktheid/afwezigheid het recht had om bepaalde vergoedingen

Lees verder
Belastingdienst trekt modelovereenkomst in

Het is al een aantal maanden geleden dat de Hoge Raad uitspraak deed in de zaak Deliveroo. Inmiddels zijn er al veel publicaties verschenen over deze uitspraak en de gevolgen daarvan. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de bijdrage van mijn collega Nadine van der Valk: “De Hoge Raad heeft gesproken: werknemers of zelfstandigen?”.  Maar niet alleen de juridische praktijk houdt zich bezig met de kwestie. Ook de Belastingdienst heeft recentelijk een bericht naar buiten gebracht naar aanleiding van het Deliveroo-arrest. Besluit van de Belastingdienst Op 14 augustus 2023 heeft de Belastingdienst een bericht gepubliceerd waarin is aangegeven dat de modelovereenkomsten, gebaseerd

Lees verder