Update: wetsvoorstel tot wijziging re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar!

In het kader van het arbeidsmarktpakket van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een nieuw wetsvoorstel aangekondigd. De internetconsultatie van het wetsvoorstel ‘Wijziging re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar van werknemers van kleine en middelgrote werkgevers’ is net gesloten. Dit betekent dat iedereen commentaar op het wetsvoorstel kon geven en dit nu wordt bekeken. Het is dus nog niet duidelijk wanneer de wet wordt ingevoerd en of het wetsvoorstel op deze wijze wordt ingevoerd. Het doel van het wetsvoorstel is om kleine (loonsom tot en met 25 keer het gemiddelde premieloon per werknemer) en middelgrote (loonsom tot en met 100

Lees verder
Pas op met het aanbod tot afkoop van het concurrentiebeding!

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld over een kwestie waarbij de werkgever een aanbod had gedaan tot afkoop van het concurrentiebeding. De feiten De werknemer was in 2012 is in dienst getreden bij één van de grote brandbeveiligingsbedrijven van Nederland. In de arbeidsovereenkomst was een concurrentiebeding overeengekomen. De werknemer heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 1 januari 2022. De werkgever heeft de werknemer na de opzegging bericht hem te zullen houden aan het concurrentiebeding. In dat bericht stond het volgende vermeld. “(Werkgever) houdt vast aan het concurrentiebeding, zoals ook eerder aangegeven in de mail. Bij overtreding daarvan moeten grote bedragen worden

Lees verder
Verschuiving datum salarisaanpassingen: instemming van ondernemingsraad nodig?

Stel, u besluit de salarisaanpassingen van uw werknemers voortaan per 1 maart in plaats van per 1 januari door te voeren. Dient u uw ondernemingsraad dan om instemming te vragen? Op grond van artikel 27 lid 1 sub c WOR dient u de instemming te hebben van de ondernemingsraad voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een ‘belonings- of functiewaarderingssysteem’. Artikel 27 WOR ziet niet op primaire arbeidsvoorwaarden. De hoogte van de beloning of het aanpassen van bijvoorbeeld het aantal vakantiedagen, valt niet onder de reikwijdte van artikel 27 WOR. Als de ondernemingsraad niet met het voorgenomen

Lees verder
Social media screenen van sollicitanten, mag dat?

Even het Instagram account van de nieuwe sollicitant checken, of op Facebook speuren wat die ene kandidaat eigenlijk doet in zijn vrije weekend. Uit onderzoek van Tilburg University en Rendement Uitgeverij blijkt dat 25% van de bedrijven de social media profielen van sollicitanten screent. Toch is dat in veel gevallen niet toegestaan. Het werkt namelijk discriminatie in de hand. Bij het screenen van kandidaten wordt vooral gelet op mogelijk onprofessioneel gedrag. Uit het onderzoek blijkt dat 62% van de werkgevers om die reden de social media accounts bestudeert. Daarnaast checkt 56% van de werkgevers of de informatie overeenkomt met het

Lees verder
Vergoeding verlies privégebruik leaseauto na inname?

Regelmatig wordt de vraag gesteld of de ter beschikking gestelde leaseauto mag worden ingenomen bij langdurige afwezigheid van de werknemer, bijvoorbeeld vanwege arbeidsongeschiktheid. Als de werknemer de auto ook privé mag gebruiken en daarvoor een bijtelling betaalt, is het de vraag of hiervoor een compensatie verschuldigd is. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 24 augustus 2023 geoordeeld dat het de werkgever vrij stond om de leaseauto in te vorderen. Het Hof baseerde dit op de bij indiensttreding tussen partijen gemaakte en door werknemer voor akkoord getekende afspraak hierover. De bepaling luidde dat werkgever tijdens arbeidsongeschiktheid/afwezigheid het recht had om bepaalde vergoedingen

Lees verder
Belastingdienst trekt modelovereenkomst in

Het is al een aantal maanden geleden dat de Hoge Raad uitspraak deed in de zaak Deliveroo. Inmiddels zijn er al veel publicaties verschenen over deze uitspraak en de gevolgen daarvan. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de bijdrage van mijn collega Nadine van der Valk: “De Hoge Raad heeft gesproken: werknemers of zelfstandigen?”.  Maar niet alleen de juridische praktijk houdt zich bezig met de kwestie. Ook de Belastingdienst heeft recentelijk een bericht naar buiten gebracht naar aanleiding van het Deliveroo-arrest. Besluit van de Belastingdienst Op 14 augustus 2023 heeft de Belastingdienst een bericht gepubliceerd waarin is aangegeven dat de modelovereenkomsten, gebaseerd

Lees verder
Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor uitzendkrachten?

Recent heeft de (demissionaire) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd in haar kamerbrieven en middels het wetsvoorstel ‘meer zekerheid voor flexwerkers’ maatregelen te willen nemen die mede tot doel hebben de inzet van de uitzendkrachten te verminderen. De afgelopen maanden is ook gebleken dat veel werkgevers de krapte op de arbeidsmarkt (gedeeltelijk) oplossen door het inzetten van flexwerkers, zoals uitzendkrachten. De gelijke beloning van uitzendkrachten staat door de aandacht voor flexwerkers juist weer volop in de belangstelling. Wettelijk kader In Nederland is de Europese Uitzendrichtlijn geïmplementeerd in de Waadi. De gelijke behandeling van ter beschikking gestelde werknemers is opgenomen

Lees verder
Handreiking opvolging meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Op 17 mei 2023 is de ‘Handreiking opvolging meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag‘ gepubliceerd (de ‘Handreiking’). De Handreiking beschrijft het gehele proces van het oppakken van een melding en alle stappen die daarop volgen, waaronder de verschillende interventies en, indien passend en gewenst, het uitvoeren van onderzoek. In de Handreiking staat een aantal fases beschreven. Op deze fases wordt kort ingegaan. Voor elke fase geeft de Handreiking tips. In een latere blog zal ik onder meer ingaan op de tips. Fase 0: wees voorbereid op een melding Er moet een plan klaar liggen om te handelen bij meldingen. Organisaties moeten

Lees verder
Deliveroo gezichtspunten in de lagere rechtspraak

In onze laatst verstuurde nieuwsbrief heb ik u meegenomen in één van de meest besproken uitspraken van de Hoge Raad dit jaar, namelijk de ‘Deliveroo uitspraak‘. De Hoge Raad heeft hierin onder andere het belang van het ondernemerschap benadrukt en als een van de gezichtspunten meegewogen of het werk dat wordt verricht ‘organisatorisch is ingebed’ in de organisatie. Het Hof Den Bosch heeft op 4 mei 2023 de Deliveroo uitspraak en de bijbehorende gezichtspunten in de praktijk toegepast. Ik neem u in dit blog graag mee in deze uitspraak! Wat zijn de feiten? Het gaat in deze kwestie om een

Lees verder
Ontslag zieke werknemer bij schending re-integratieverplichtingen: een checklist!

Mag je een zieke werknemer ontslaan als die zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen? Ernstig verwijtbaar handelen Uit de wetsgeschiedenis volgt dat van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer volgens artikel 7:669 lid 3 sub e BW sprake kan zijn als dit handelen of nalaten zodanig ernstig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Als voorbeeld is daarbij genoemd het niet nakomen van de werknemer van zijn re-integratieverplichtingen. Checklist Hoe bouwt u als werkgever een ‘ontslagrijp’ dossier op? Hierbij een checklist: De bedrijfsarts dient ingeschakeld te zijn en de oproepen

Lees verder