Wijziging van een onkostenvergoeding; van een vaste vergoeding naar een vergoeding op declaratiebasis

Onkostenvergoedingen komen vaak voor. Het is een vergoeding die werkgevers aan hun werknemers kunnen toekennen ter compensatie van kosten die zij maken bij de uitoefening van hun functie. Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor parkeren of zakelijke lunches. Onlangs heeft de kantonrechter Rotterdam (Rechtbank Rotterdam 16 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:10979) geoordeeld over een kwestie waarbij de werknemers in de buitendienst maandelijks een vaste onkostenvergoeding ontvingen. De werkgever heeft de werknemers medegedeeld dat de vergoeding vervalt aangezien het fiscaal niet meer mogelijk was deze uit te betalen. Door het vele thuiswerken werden de onkosten niet meer gemaakt. De werknemers kunnen voortaan op

Lees verder
Disciplinaire maatregelen en gevolgen voor het loon

Als werkgever kan je een disciplinaire maatregel opleggen wanneer een werknemer zijn of haar verplichtingen niet of niet op de juiste wijze nakomt, of zich op een andere wijze misdraagt. Welke disciplinaire maatregelen zijn er? Wanneer leg je welke maatregel op en wat zijn de consequenties voor het loon van de desbetreffende werknemer? Opleggen van de disciplinaire maatregel Bij het opleggen van de disciplinaire maatregel moet je rekening houden met artikel 7:611 BW. In dit artikel is het goed werkgeverschap opgenomen. Dit brengt met zich mee dat een werkgever niet zomaar een disciplinaire maatregel kan opleggen. Dit betekent dat je

Lees verder
Ontslag op staande voet; hoe snel moet dat worden gegeven?

Bij een ontslag op staande voet moet de werkgever voortvarend handelen. Er wordt dan ook wel gesproken over de ‘onverwijldheidseis’. In de wet staat hierover het volgende: “Ieder der partijen is bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden, onder onverwijlde mededeling van die reden aan de wederpartij.” Onverwijld betekent ‘zonder uitstel’. Dat houdt in dat de werkgever direct moet handelen. Het ontslag op staande voet moet dus zo spoedig mogelijk worden gegeven nadat de dringende reden zich heeft voorgedaan. Tussen het moment dat de dringende reden zich voordoet en het moment waarop het ontslag op staande

Lees verder
Wanneer start je spoor 2?

Een werkgever is, zolang een werknemer ziek is, gedurende 104 weken verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Op grond van de Wet Verbetering Poortwachter gelden er in deze periode allerlei verplichtingen voor zowel werkgever als werknemer. Tegen het einde van de 104 weken beoordeelt UWV of de werkgever voldoende re-integratie inspanningen heeft verricht. Zo niet, dan wordt er een loonsanctie opgelegd van maximaal 52 weken. Gedurende deze periode moet de werkgever het loon doorbetalen en kan de arbeidsovereenkomst niet worden beëindigd. Eén van die verplichtingen is het tijdig starten van spoor 2. In mijn praktijk merk ik dat werkgevers

Lees verder
Anticiperen op een oververhitte arbeidsmarkt: de beloning

De afgelopen maanden heeft bijna elke werkgever het wel gemerkt: de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Het is voor een werkgever een uitdaging om nieuwe werknemers aan te trekken. Daarnaast is ook het behouden van de huidige werknemers een grote uitdaging waar werkgevers vaak mee te maken hebben. Op diverse manieren kan de betrokkenheid van werknemers bij de onderneming worden vergroot en kunnen werknemers aan de onderneming worden gebonden. Naast goede secundaire arbeidsvoorwaarden is een fijne werksfeer zeer belangrijk. Werknemers laten participeren in het resultaat van de onderneming is de laatste tijd weer voor veel bestuurders een vast agendapunt. Bij

Lees verder
Werken voor aanvang van de arbeidsovereenkomst, de gevolgen voor de proeftijd

Het komt nogal eens voor dat werknemers voordat de arbeidsovereenkomst in gaat al betrokken worden bij hun nieuwe werkgever. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat de werknemer alvast wordt ingewerkt of omdat het druk is. Er zijn wel meer redenen te bedenken waarom werknemers soms eerder aan het werk gaan. De vraag is dan wat de gevolgen zijn voor de proeftijd. Gaat deze dan eerder in dan de eerste overeengekomen werkdag? Een geldige proeftijd Voordat deze vraag wordt beantwoord, is het goed om stil te staan bij de vereisten voor een geldige proeftijd. De proeftijd dient schriftelijk te worden

Lees verder
Wet betaald ouderschapsverlof

Als gevolg van een nieuwe Europese Richtlijn (Richtlijn 2019/1158) zijn lidstaten verplicht een gedeelte van het ouderschapsverlof te betalen. Op 02 augustus 2022 zal de ‘Wet betaald ouderschapsverlof’ in werking treden. Met de wet wordt beoogd een gelijkere verdeling van arbeid en zorgtaken tussen beide ouders te bereiken. Dit kan op lange termijn een positief effect hebben op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Wat verandert er voor de werkgever? Uitkering Vanaf augustus kunnen werknemers, die tevens ouders zijn, gedurende negen weken een uitkering ontvangen van het UWV bij de opname van ouderschapsverlof. De hoogte van de uitkering is vastgesteld op 50%

Lees verder
Eigenrisicodrager voor de Ziektewet: een voordeel of juist een risico voor de werkgever?

Indien een werknemer door ziekte niet kan werken en geen aanspraak kan maken op doorbetaling van het loon van de werkgever, kan een werknemer in bepaalde gevallen een Ziektewet-uitkering (hierna: ZW-uitkering) krijgen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de situatie waarbij een werknemer ziek wordt door haar zwangerschap of bevalling. De Ziektewet is een vangnetvoorziening die ervoor zorgt dat zieke werknemers die geen loon krijgen, onder voorwaarden wel een inkomen hebben in de vorm van een uitkering. In beginsel komt dit voor rekening van het UWV. Een werkgever kan er echter voor kiezen om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden.

Lees verder
Wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: controleer tijdig uw model arbeidsovereenkomsten!

Op 1 augustus 2022 moet de Europese richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in Nederland zijn geïmplementeerd. Het desbetreffende wetsvoorstel brengt aanpassingen met betrekking tot het studiekostenbeding en nevenwerkzaamheden met zich mee. Ook moet er meer informatie bij indiensttreding worden gegeven. Waar moet u als werkgever op letten? Studiekostenbeding Wanneer u als werkgever de opleiding van een werknemer betaalt wordt nu vaak een studiekostenbeding afgesloten. In bepaalde omstandigheden moet de werknemer de kosten voor de studie dan geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Wanneer niet? Een dergelijk studiekostenbeding is vanaf 1 augustus 2022 verboden voor opleidingen die de werkgever op grond van

Lees verder
Wat is de sleutel tot succes bij een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

U herkent het vast: een werknemer vertrekt naar de concurrent. Deze werknemer heeft een tijdelijk contract. Op dat moment wilt u als ondernemer uw bedrijf beschermen door een beroep te doen op het concurrentiebeding. De vraag is of een beroep op een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal slagen.

Lees verder