Wijziging van een onkostenvergoeding; van een vaste vergoeding naar een vergoeding op declaratiebasis

Onkostenvergoedingen komen vaak voor. Het is een vergoeding die werkgevers aan hun werknemers kunnen toekennen ter compensatie van kosten die zij maken bij de uitoefening van hun functie. Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor parkeren of zakelijke lunches. Onlangs heeft de kantonrechter Rotterdam (Rechtbank Rotterdam 16 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:10979) geoordeeld over een kwestie waarbij de

Lees verder
Disciplinaire maatregelen en gevolgen voor het loon

Als werkgever kan je een disciplinaire maatregel opleggen wanneer een werknemer zijn of haar verplichtingen niet of niet op de juiste wijze nakomt, of zich op een andere wijze misdraagt. Welke disciplinaire maatregelen zijn er? Wanneer leg je welke maatregel op en wat zijn de consequenties voor het loon van de desbetreffende werknemer? Opleggen van

Lees verder
Ontslag op staande voet; hoe snel moet dat worden gegeven?

Bij een ontslag op staande voet moet de werkgever voortvarend handelen. Er wordt dan ook wel gesproken over de ‘onverwijldheidseis’. In de wet staat hierover het volgende: “Ieder der partijen is bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden, onder onverwijlde mededeling van die reden aan de wederpartij.” Onverwijld betekent ‘zonder uitstel’.

Lees verder
Wanneer start je spoor 2?

Een werkgever is, zolang een werknemer ziek is, gedurende 104 weken verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Op grond van de Wet Verbetering Poortwachter gelden er in deze periode allerlei verplichtingen voor zowel werkgever als werknemer. Tegen het einde van de 104 weken beoordeelt UWV of de werkgever voldoende re-integratie inspanningen heeft verricht. Zo

Lees verder
Anticiperen op een oververhitte arbeidsmarkt: de beloning

De afgelopen maanden heeft bijna elke werkgever het wel gemerkt: de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Het is voor een werkgever een uitdaging om nieuwe werknemers aan te trekken. Daarnaast is ook het behouden van de huidige werknemers een grote uitdaging waar werkgevers vaak mee te maken hebben. Op diverse manieren kan de betrokkenheid van

Lees verder
Werken voor aanvang van de arbeidsovereenkomst, de gevolgen voor de proeftijd

Het komt nogal eens voor dat werknemers voordat de arbeidsovereenkomst in gaat al betrokken worden bij hun nieuwe werkgever. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat de werknemer alvast wordt ingewerkt of omdat het druk is. Er zijn wel meer redenen te bedenken waarom werknemers soms eerder aan het werk gaan. De vraag is dan

Lees verder
Wet betaald ouderschapsverlof

Als gevolg van een nieuwe Europese Richtlijn (Richtlijn 2019/1158) zijn lidstaten verplicht een gedeelte van het ouderschapsverlof te betalen. Op 02 augustus 2022 zal de ‘Wet betaald ouderschapsverlof’ in werking treden. Met de wet wordt beoogd een gelijkere verdeling van arbeid en zorgtaken tussen beide ouders te bereiken. Dit kan op lange termijn een positief

Lees verder
Eigenrisicodrager voor de Ziektewet: een voordeel of juist een risico voor de werkgever?

Indien een werknemer door ziekte niet kan werken en geen aanspraak kan maken op doorbetaling van het loon van de werkgever, kan een werknemer in bepaalde gevallen een Ziektewet-uitkering (hierna: ZW-uitkering) krijgen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de situatie waarbij een werknemer ziek wordt door haar zwangerschap of bevalling. De Ziektewet is een vangnetvoorziening

Lees verder
Wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: controleer tijdig uw model arbeidsovereenkomsten!

Op 1 augustus 2022 moet de Europese richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in Nederland zijn geïmplementeerd. Het desbetreffende wetsvoorstel brengt aanpassingen met betrekking tot het studiekostenbeding en nevenwerkzaamheden met zich mee. Ook moet er meer informatie bij indiensttreding worden gegeven. Waar moet u als werkgever op letten? Studiekostenbeding Wanneer u als werkgever de opleiding

Lees verder
Wat is de sleutel tot succes bij een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

U herkent het vast: een werknemer vertrekt naar de concurrent. Deze werknemer heeft een tijdelijk contract. Op dat moment wilt u als ondernemer uw bedrijf beschermen door een beroep te doen op het concurrentiebeding. De vraag is of een beroep op een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal slagen.

Lees verder