Wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: controleer tijdig uw model arbeidsovereenkomsten!

Op 1 augustus 2022 moet de Europese richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in Nederland zijn geïmplementeerd. Het desbetreffende wetsvoorstel brengt aanpassingen met betrekking tot het studiekostenbeding en nevenwerkzaamheden met zich mee. Ook moet er meer informatie bij indiensttreding worden gegeven. Waar moet u als werkgever op letten?

Studiekostenbeding

Wanneer u als werkgever de opleiding van een werknemer betaalt wordt nu vaak een studiekostenbeding afgesloten. In bepaalde omstandigheden moet de werknemer de kosten voor de studie dan geheel of gedeeltelijk terugbetalen.

Wanneer niet?

Een dergelijk studiekostenbeding is vanaf 1 augustus 2022 verboden voor opleidingen die de werkgever op grond van wet of collectieve arbeidsovereenkomst verplicht is aan te bieden. Zowel de opleidingskosten als bijkomende kosten zoals reiskosten, boeken, examengelden etc. zijn voor rekening van werkgever. Bovendien moet scholing als werktijd worden beschouwd en indien mogelijk onder werktijd worden aangeboden.

Wanneer wel?

Opleidingen die niet op grond van de wet of collectieve arbeidsovereenkomst verplicht zijn, vallen niet onder de nieuwe regel. Ook geldt er een uitzondering voor beroepsopleidingen. Het gaat daarbij om zogeheten gereglementeerde beroepen. Deze zijn vastgelegd in de bijlage bij de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen. Dit betreft bijvoorbeeld een aantal medische beroepen, waaronder fysiotherapeut, psychotherapeut maar ook diverse specialistische psychologen. Ook de arts, apotheker, tandarts, verpleegkundige en verloskundige, evenals geneeskundige specialisten en tandheelkundig specialisten kunnen gereglementeerd zijn.

Let op: de regeling heeft per 1 augustus 2022 directe werking. Dat betekent dat ook voor 1 augustus 2022 afgesloten studiekostenbedingen voor verplichte opleidingen per 1 augustus 2022 van rechtswege niet meer geldig zijn en je daar als werkgever geen beroep meer op kan doen. Ook verrekening is niet toegestaan.

Nevenwerkzaamheden

Op dit moment is in veel arbeidsovereenkomsten opgenomen dat toestemming nodig is voor nevenwerkzaamheden. Die toestemming kan straks alleen nog worden onthouden als je als werkgever een beroep kan doen op een objectieve rechtvaardigingsgrond. Rechtvaardigingsgronden zijn bijvoorbeeld: gezondheid en veiligheid, bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en het vermijden van belangenconflicten. Ook strijd met de wet, waaronder de arbeidstijdenwetgeving, kan een rechtvaardiging zijn.

De rechtvaardigingsgrond hoeft niet in de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen. Deze kan ook later worden gegeven, bijvoorbeeld als er een beroep op de bepaling wordt gedaan.

Uitbreiding informatieplicht bij indiensttreding

Bij indiensttreding ben je als werkgever ook nu al gehouden om schriftelijk of elektronisch de nodige informatie aan de werknemer te geven. Vaak wordt deze informatie opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Met het wetsvoorstel wordt de informatieplicht verruimd. Zo moeten niet alleen de vakantiedagen maar ook andere soorten betaald verlof worden vermeld. Daarnaast dient, naast de opzegtermijnen ook de procedure bij opzegging en naast het loon ook overige loonbestanddelen, alsmede de frequentie en betalingswijze daarvan te worden genoemd. Ook komen er vereisten voor de tijdstippen waarop arbeid wordt geleverd, welke afhankelijk zijn van de vraag of deze tijdstippen voorspelbaar of onvoorspelbaar zijn.

Naast deze aanvullingen komen er ook, indien van toepassing, een aantal nieuwe verplichtingen bij, zoals: de identiteit van de inlenende onderneming, het door werkgever geboden recht op scholing en de duur en voorwaarden van de proeftijd.

To do

Controleer voor 1 augustus 2022 de model arbeidsovereenkomst en eventuele samenhangende documenten. Voldoet de daarin gegeven informatie en gemaakte afspraken aan de nieuwe wettelijke vereisten?

Heeft u liever dat wij het doen? Geen probleem. Voor een vast bedrag zorgen wij dat uw model arbeidsovereenkomst aan de nieuwe informatieverplichtingen voldoet. Meer weten? Neem dan gerust contact op met één van onze arbeidsrecht advocaten. Wij denken graag met u mee.