Eigenrisicodrager voor de Ziektewet: een voordeel of juist een risico voor de werkgever?

Indien een werknemer door ziekte niet kan werken en geen aanspraak kan maken op doorbetaling van het loon van de werkgever, kan een werknemer in bepaalde gevallen een Ziektewet-uitkering (hierna: ZW-uitkering) krijgen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de situatie waarbij een werknemer ziek wordt door haar zwangerschap of bevalling. De Ziektewet is een vangnetvoorziening die ervoor zorgt dat zieke werknemers die geen loon krijgen, onder voorwaarden wel een inkomen hebben in de vorm van een uitkering. In beginsel komt dit voor rekening van het UWV. Een werkgever kan er echter voor kiezen om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Dit brengt met zich mee dat in plaats van het UWV, de werkgever de Ziektewet uitvoert. Wanneer kan een werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden? Welke rechten en plichten brengt dit met zich mee? En wat zijn de voor- en nadelen? U leest er alles over in deze blog!

Wat is een eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet voert u zelf de Ziektewet uit. U kunt als werkgever eigenrisicodrager worden door u aan te melden bij de Belastingdienst. Twee keer per jaar is het mogelijk om als werkgever eigenrisicodrager te worden, te weten per 1 januari en per 1 juli. Alle ex-werknemers die al een ZW-uitkering van UWV ontvangen, blijven bij UWV als u eigenrisicodrager wordt. Er is dus geen inlooprisico. Er is wel een uitlooprisico. Stapt u als werkgever weer over naar het UWV, dan blijft u de ZW-uitkering betalen aan de ex-werknemers die tot datum overstap een ZW-uitkering ontvingen.

Als werkgever kunt u eigenrisicodrager worden voor een aantal werknemers, te weten de werknemer die:

  • bij u heeft gewerkt en binnen vier weken na zijn of haar arbeidsovereenkomst ziek werd;
  • werkzaam bij u was op basis van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst die tijdens ziekte is geëindigd;
  • een fictief dienstverband met u heeft.

Wanneer u als werkgever eigenrisicodrager bent geworden, brengt dit een aantal verplichtingen met zich mee. Een eigenrisicodrager is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Ziektewet, maar dat betekent niet dat een werkgever zelf de werkzaamheden moet verrichten. Het is mogelijk dat een eigenrisicodrager de werkzaamheden die zien op de uitvoering van de Ziektewet overdraagt aan een derde. Het gaat om de volgende verplichtingen voor een werkgever:

  • betaling van de ZW-uitkering (u kunt dit verzekeren bij een private verzekeraar);
  • de verantwoordelijkheid voor betaling van de ZW-uitkering;
  • de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de re-integratie;
  • het verrichten van werkzaamheden ter voorbereiding van besluiten over uitkering ten gevolge van de Ziektewet, behalve voor boete, bezwaar en beroep (dat doet het UWV);
  • het zorgen voor verzuimbegeleiding en bijhouden van een verzuimadministratie;
  • het opstellen van een verzuimprotocol.

Deze verplichtingen heeft u gedurende maximaal 104 weken dat uw ex-werknemer arbeidsongeschikt is.

Als eigenrisicodrager betaalt u een lagere gedifferentieerde premie. Daarnaast heeft u als werkgever meer in eigen hand en controle over het gehele proces, waardoor een werknemer sneller kan re-integreren. Daarnaast kan het geld dat bespaard wordt door een lagere premie worden geïnvesteerd in goede preventie. Daarentegen heeft een eigenrisicodrager wel de kosten die komen kijken bij de bovenstaande verplichtingen. Hierbij kunt u denken aan een eigen verzuimadministratie of het contract met een arbodienst.

Eigenrisicodrager ZW-uitkering en einde arbeidsovereenkomst

Let op, bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is het als eigenrisicodrager van belang dat de werknemer arbeidsgeschikt is en blijft in de eerste vier weken na de einddatum. Beslissend voor de toerekening van een ZW-uitkering is namelijk of de (ex-)werknemer op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid een arbeidsovereenkomst had met de werkgever, dan wel of de (ex-)werknemer ziek is geworden in de eerste vier weken na het einde van de arbeidsovereenkomst, zonder in die periode verzekerd te zijn geweest op grond van de Ziektewet.

Risico’s eigenrisicodrager

Als eigenrisicodrager bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex)-werknemer. Een eigenrisicodrager moet samen met de werknemer er voor zorgen dat een werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag gaat, ongeacht of de werknemer nog in dienst is of niet. De re-integratie brengt niet met zich mee dat de werknemer bij de werkgever zelf moet re-integreren. Het is ook mogelijk om werknemers elders te laten re-integreren indien dit mogelijk is. Heeft u als werkgever echter passende werkzaamheden of kan de ex-werknemer zijn huidige functie in aangepaste vorm verrichten, dan zal het gebruikelijk zijn om de ex-werknemer te laten re-integreren bij u. Voorafgaand aan deze re-integratie kunt u gebruik maken van een proefplaatsing om te beoordelen of werknemer geschikt is voor de functie.

Mocht de ex-werknemer weer (gedeeltelijk) gaan werken, dan wordt het loon dat de ex-werknemer op dat moment gaat verdienen, verrekend met de ZW-uitkering en is de werkgever enkel voor de uren die de werknemer minder gaat werken verantwoordelijk.

Naast eigenrisicodrager voor de ZW-uitkering kunt u als werkgever ook eigenrisicodrager voor de WGA-uitkering worden. Vanaf het moment dat de werknemer de WGA-uitkering ontvangt, is werkgever nog gedurende 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van zijn ex-werknemers. Ook in dit geval voert de eigenrisicodrager de wet uit en is werkgever verantwoordelijk voor de uitkering en de re-integratie. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee!

Rol UWV

In beginsel regelt een eigenrisicodrager ‘alles’ voor de zieke ex-werknemer hetgeen uit de wet blijkt. Indien de eigenrisicodrager de uitkering niet betaalt, kan het UWV de uitkering aan de werknemer betalen. Het UWV zal dit vervolgens verhalen bij de eigenrisicodrager.

Ook indien de eigenrisicodrager geen re-integratie inspanningen verricht, zal het UWV deze werkzaamheden uitvoeren en de kosten hiervan bij de eigenrisicodrager in rekening brengen. Indien er wel re-integratie inspanningen worden verricht, maar dit naar het oordeel van het UWV niet juist wordt verricht, zal het UWV deze werkzaamheden overnemen en zullen de kosten in rekening worden gebracht.

Tips voor werkgevers

Indien u overweegt om eigenrisicodrager te worden, laat u dan goed informeren over de risico’s en de voor- en nadelen hiervan. Een voordeel voor u kan zijn dat de premie lager is en dat u zelf de Ziektewet uitvoert, waardoor werknemers minder snel uitvallen en sneller re-integreren. Daarentegen heeft u wel andere kosten en brengt eigenrisicodrager een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Bent u op dit moment al eigenrisicodrager voor de Ziektewet of WGA-uitkering, zorg dan dat u aan alle verplichtingen voldoet, zodat het UWV geen kosten bij u komt verhalen wegens het niet nakomen van de wet.

Mocht u vragen hebben over het zijn of worden van eigenrisicodrager, bel of mail dan een van de arbeidsrecht advocaten!