Is bitcoin een vermogensrecht en kan op bitcoin beslag worden gelegd?

Bitcoin (afgekort: ”BTC”) is de meest populaire cryptomunt van Nederland. In dat kader rijst de vraag of op bitcoin beslag kan worden gelegd, met andere woorden: kwalificeert Bitcoin als een vordering op een derde, als een (roerende) zaak of als een vermogensrecht? Bitcoin is een gedecentraliseerde digitale munt. Gedecentraliseerd, omdat de transacties plaatsvinden tussen de gebruikers onderling, zonder tussenkomst van een centrale bank of centrale beheerder. De afzonderlijke transacties worden geverifieerd en opgeslagen in een (openbare) database, beter bekend als “blockchain”. Omdat er geen sprake is van een centrale bank of centrale beheerder, is ook geen sprake van een vordering

Lees verder
Selectieve distributie; verbod internetverkoop via Amazon toegestaan?

Op 6 december 2017 heeft het Europees Hof een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot de vraag of een verbod van een leverancier aan zijn wederverkopers om bij onlineverkopen naar buiten toe kenbaar derde ondernemingen in te schakelen (zoals Amazon) verenigbaar is met het mededingingsrecht. De conclusie van Het Hof in dit specifieke geval is dat het de leverancier is toegestaan om – ter bescherming van het luxe-imago van haar producten – een dergelijk verbod aan haar wederverkopers op te leggen. Deze uitspraak van Het Hof speelt in op een actueel vraagstuk c.q. dilemma van leveranciers die gebruik maken van

Lees verder
Heimelijk opnemen (telefoon)gesprek, mag dat?

Door: Maaike Hilhorst, advocaat arbeidsrecht en privacyrecht 4 december 2017 Regelmatig rijst de vraag of werkgevers of werknemers in het geheim het (telefoon)gesprek mogen opnemen. In dit artikel wordt aan de hand van verschillende wetten nader op deze vraag ingegaan. Strafrecht Het heimelijk, oftewel in het geheim of stiekem, opnemen van een gesprek door werkgever of werknemer is niet strafbaar als de opnemende partij zelf aan het gesprek deelneemt of het gesprek wordt opgenomen in opdracht van een van de deelnemers aan het gesprek. Grondwet en EVRM Het heimelijk opnemen van het gesprek door werkgever of werknemer kan echter toch

Lees verder
Het regeerakkoord: alle belangrijke arbeidsrechtelijke wijzigingen voor werkgevers op een rij!

Door: Maaike Hilhorst, 13 oktober 2017 Op 1 oktober 2017 is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Welke veranderingen kunt u als werkgever op het gebied van het arbeidsrecht verwachten? Doel Net als bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) is het doel vast werk minder vast te maken en flexwerk minder flex. Het is de ambitie meer mensen aan het werk te krijgen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Zelfstandigen moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. Schijnzelfstandigheid moet worden aangepakt. Cumulatiegrond ontslagrecht Er komt een nieuwe ontslaggrond. Daarmee kan een rechter op basis van een

Lees verder
Wet DBA: belastinggevolgen als geen sprake blijkt van zelfstandige

September 2017 Door: Maaike Hilhorst, advocaat arbeidsrecht Op 12 mei 2017 is bij het Ministerie van Financiën een Wob-verzoek binnengekomen om openbaarmaking van beleid over de gevolgen van de implementatiefase van de Wet deregulering arbeidsrelaties (Wet DBA) voor de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001). Naar aanleiding van het Wob-verzoek heeft het Ministerie van Financiën twee documenten openbaar gemaakt. Hieruit blijkt dat indien geen sprake is van een zelfstandige (de zogenoemde zzp’er) de inkomsten gedurende de implementatiefase worden aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden. Op 1 mei 2016 is de implementatiefase van de Wet DBA gestart. De Wet DBA zal

Lees verder
Is de gewijzigde Arbowet privacy proof?

  Door: Maaike Hilhorst, advocaat arbeidsrecht en privacyrecht. September 2017. Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: Arbowet) aangepast. Werknemers hebben sindsdien de mogelijkheid een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. De eerste bedrijfsarts dient voor de second opinion relevante informatie aan de andere bedrijfsarts te verstrekken. Is dit privacy proof? Lees ook: het blog van Ariënne Inden: “Gaat de nieuwe Arbowet werken?” op CHRO en het artikel van Myrthe van den Heuvel: “Q&A – de nieuwe Arbowet“. Op 1 februari 2017 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) de wetgever geadviseerd over de vraag of de

Lees verder
Veel werkgevers worstelen met duurzame inzetbaarheid

Door Ariënne Inden  zoals gepubliceerd op chro.nl Welke juridische knelpunten ontstaan er bij duurzame inzetbaarheid? En wat moeten CHRO’s nú op de agenda zetten? Vijf vragen aan Arbeidsrechtadvocaat Ariënne Inden. Ariënne Inden is arbeidsrechtadvocaat en partner bij Marree en Dijxhoorn Advocaten en onze nieuwe blogger voor CHRO.nl. Regelmatig staat Inden HR-directeuren bij met strategisch juridisch advies, onder meer bij arbeidsrechtelijke vraagstukken rondom verzuim, re-integratie, fusies en overnames en duurzame inzetbaarheid, maar ook op het gebied van medezeggenschap. De kern van haar juridische adviezen hebben een sterk actueel karakter: duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie staan met de komst van de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet

Lees verder
Beursbengel juli/augustus: WAM EN SUBROGATIE

Door Rob Meelker De vraag of een aansprakelijkheidsverzekeraar subrogeert is een twistpunt in de juridische literatuur. Een ‘gewone’ schadeverzekering, zoals de brandverzekering of de cascoverzekering verleent dekking voor schade aan de eigendom van de verzekerde. Een rechtsbijstandverzekering of een ziektekostenverzekering biedt dekking voor kosten van de eigen verzekerde. Voor het bedrag dat de verzekeraar aan zijn verzekerde uitkeert, subrogeert hij in diens rechten. Artikel 7: 962 BW bepaalt dit. Tevens is in dit artikel bepaald dat voor het geval de verzekeraar onverplicht aan zijn verzekerde uitkeert, hij ook subrogeert in diens rechten. Kenmerkend voor de gewone schadeverzekering is dus dat

Lees verder
Geschillen tussen aandeelhouders

De laatste tijd zijn aandeelhouders weer in het nieuws en dan met name ontevreden aandeelhouders van beursvennootschappen. Zij zijn het wel / niet eens met de strategie van het bestuur van de vennootschap, zij zijn het wel / niet eens met een mogelijke (vijandige) overname enz. Zie de perikelen omtrent Akzo Nobel en Unilever. De enqueteprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam (“de OK”) wordt dan genoemd als zijnde een soort ‘reddende engel’ die een oplossing kan brengen. Nu doen zich de hiervoor genoemde situaties niet alleen voor bij (grote) beursvennootschappen. Ook in BV’s komt het geregeld voor

Lees verder
The scent and the taste of copyright law

Pecunia non olet or the proof of (copyright protection of) the pudding is not in the eating Perfumes It seems like a long time ago, when in 2006 the Dutch Supreme Court came to a decision on the issue if “scents” can be protected under copyright law. In this Lancôme v Kecofa judgment came to the conclusion, that under Dutch copyright law with its open and non-exhaustive description of the types of works, a scent can be a work protected by copyright. A scent, according to the Dutch Supreme Court, is a product susceptible to human perception. It is capable

Lees verder