QuickScan bij (dreigende) faillissementen

Over bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van groepsvennootschappen Marree en Dijxhoorn Advocaten (MenD) heeft een ‘QuickScan bij (dreigende) faillissementen’ ontwikkeld, waardoor snel inzicht kan worden verkregen in de aansprakelijkheidsrisico’s van de bestuurder(s) en in de financiële consequenties voor groepsvennootschappen. Op basis van de bevindingen kan een advies worden gegeven over de eventueel te treffen maatregelen. Een bestuurder kan om tal van redenen aansprakelijk worden gesteld door de vennootschap zelf (of in geval van faillissement: door de curator), de belastingdienst, het bedrijfstakpensioenfonds of door andere derden, zoals bijvoorbeeld individuele schuldeisers en / of de bank. In bepaalde gevallen kunnen de financiële consequenties voor

Lees verder
Corona update: in welke gevallen kunnen vermogensonttrekkingen door aandeelhouders leiden tot aansprakelijkheid van bestuurders?

Veel bedrijven gaan in deze tijd van het jaar over tot het uitkeren van dividend aan hun aandeelhouders. De resultaten over 2019 zijn voor veel bedrijven zeer goed geweest. Opeens zien bestuurders zich echter geconfronteerd met de economische consequenties van de corona-uitbraak en alle overheidsmaatregelen die daarop volgden. Moeten bestuurders in tijden van corona nog wel hun medewerking verlenen aan een voorgenomen dividenduitkering? In welke gevallen kunnen vermogensonttrekkingen door aandeelhouders leiden tot aansprakelijkheid van bestuurders? Enkele aandachtspunten: de bestemming van de winst en vaststelling van uitkeringen De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd tot bestemming van de winst en tot

Lees verder
Corona als merk registreren? 215 opportunisten hopen op succes

Corona als merk registreren? Sinds januari zijn er ruim 215 aanvragen gedaan voor merken die het woord “Corona” bevatten. Een kleine greep uit de wereldwijde aanvragen maakt het beoogde gebruik van de merken duidelijk: I survived coronavirus 2020, coronavirus survival guide, coronavirus survivor, coronafinder, anti-corona, anti corona water, after corona party, corona-shield, coronamask, coronafree. Hebben deze merken kans van slagen? Vermoedelijk niet. Merk registreren Een merk is namelijk bedoeld om eigen waren en/of diensten te onderscheiden van de waren en/of diensten van concurrenten. Het merkenrecht geeft de merkhouder daarom een monopolie voor zijn onderscheidende merkteken. Een merk dient echter wel

Lees verder
Het vergaderseizoen begint binnenkort!

Ten minste één keer per boekjaar dient een (formele) algemene vergadering (“AV”) te worden gehouden, ook wel aangeduid als de (verplichte) jaarvergadering of gewone algemene vergadering, dan wel dient een besluit buiten vergadering te worden genomen. De statuten kunnen bepalen dat deze verplichte jaarvergadering of besluitvorming buiten vergadering binnen een bepaalde termijn, bijvoorbeeld binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, dient plaats te vinden. Hoe valt in de ‘Corona periode’ aan deze verplichting te voldoen als de aandeelhouders van een BV niet fysiek bij elkaar willen, kunnen of mogen komen? De volgende punten zijn van belang: Een volledig ‘virtuele’

Lees verder
Corona update: waar moet u op letten als bestuurder van een financieel noodlijdende onderneming?

Vandaag heeft het Centraal Planbureau (CPB) in vier scenario’s de economische impact geschetst van het coronavirus in 2020 en 2021. Alle scenario’s resulteren in een recessie! In het lichtste scenario veert de economie al in het derde kwartaal van 2020 weer op, in het zwaarste scenario ontstaan er ook problemen in de financiële sector. In drie van de vier scenario’s is de neergang dieper dan in de crisis van 2008 / 2009. Veel bedrijven zullen dus serieuze continuïteitsproblemen gaan ondervinden. Waar moet u op letten als bestuurder van een financieel noodlijdende onderneming? Hieronder een vijftal tips: zorg ervoor dat u

Lees verder
Corona update: wat kunt u bij acute liquiditeitsproblemen nog doen om een faillissement te voorkomen?

Door het coronavirus zien veel bedrijven hun inkomsten grotendeels teruglopen – of misschien wel geheel wegvallen, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen en de uitgaven / investeringen al zijn gedaan. Dat leidt bij veel bedrijven tot acute liquiditeitsproblemen. Wat kunt u bij acute liquiditeitsproblemen nog doen om een faillissement te voorkomen? Hieronder enkele suggesties: onderzoek of u in aanmerking komt voor de economische maatregelen die de overheid heeft afgekondigd De overheid heeft inmiddels vergaande economische maatregelen afgekondigd om de liquiditeitspositie van bedrijven te verbeteren. Het eerste wat u kunt doen is het onderzoeken of uw bedrijf voor één of meer

Lees verder
Coronavirus en uw contractuele verplichtingen

Ik kan mijn contractuele plichten niet meer nakomen. Kan ik een beroep doen op overmacht? Als een partij vanwege het coronavirus zijn eigen contractuele verplichtingen niet kan nakomen, is van belang wat in de contracten is vermeld over overmacht. Of het coronavirus kwalificeert als overmacht (“force majeur”) hangt af van de formulering van het contract of de (bijbehorende) algemene voorwaarden. Daarin staat meestal omschreven welke omstandigheden kwalificeren als overmacht, wie daar dan een beroep op kan doen en wat de gevolgen daarvan zijn. Vaak worden dan algemene omstandigheden vermeld zoals “alle van buiten komende oorzaken waarop de onderneming geen invloed

Lees verder
Privacy: boete van 525.000 euro voor verkoop persoonsgegevens door KNLTB

Een forse boete voor het schenden van de privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) een boete opgelegd van maar liefst 525.000 euro. De AP heeft namelijk geconcludeerd dat de KNLTB onrechtmatig persoonsgegevens van KNLTB-leden heeft verstrekt aan twee sponsoren.  De sponsoren gebruikten de persoonsgegevens vervolgens om de leden te benaderen met reclame. Niet geheel verwonderlijk werd daarover geklaagd door diverse leden. Geen grondslag voor verstrekking van persoonsgegens Voor elk doel van gebruik van persoonsgegevens  – buiten de privesfeer om –  is een wettelijke rechtvaardigingsgrond nodig. Dat wordt ook wel een grondslag genoemd.  Een

Lees verder
Intellectueel Eigendom

Maak dit woord/logo inbreuk op het merk van partij x? Zijn wij automatisch (auteurs)rechthebbende van de ontwerpen en de software die wij laten maken? De opdrachtnemer zegt dat hij rechthebbende is van de vormgeving van ons product en wil achteraf meer geld, klopt dat wel? Een greep uit de veel voorkomende vragen die onze specialisten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht het afgelopen jaar kregen. Zij blikken in het kort terug op 2019 en delen enkele tips. De meeste vragen maken duidelijk dat partijen vóór het sluiten van een overeenkomst niet goed genoeg nadenken over eventuele intellectuele eigendomsrechten (o.a.

Lees verder
Ben ik een verwerker? Heb ik toestemming nodig?

Een greep uit de veel voorkomende vragen die onze privacyspecialisten het afgelopen jaar kregen. Zij blikken in het kort terug op 2019 en delen enkele tips. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Wij zien dat veel ondernemingen en organisaties zich inmiddels bewust zijn van het bestaan van de AVG en daar ook echt iets mee doen. Dan neemt niet weg dat in Nederland en in de omringende landen incidenteel forse boetes worden opgelegd door de privacytoezichthouders. Zo kreeg bijvoorbeeld een Belgische website €15.000,- boete, omdat het cookiebeleid niet transparant was en cookies niet geweigerd

Lees verder