Selectieve distributie; verbod internetverkoop via Amazon toegestaan?

Op 6 december 2017 heeft het Europees Hof een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot de vraag of een verbod van een leverancier aan zijn wederverkopers om bij onlineverkopen naar buiten toe kenbaar derde ondernemingen in te schakelen (zoals Amazon) verenigbaar is met het mededingingsrecht. De conclusie van Het Hof in dit specifieke geval is dat het de leverancier is toegestaan om – ter bescherming van het luxe-imago van haar producten – een dergelijk verbod aan haar wederverkopers op te leggen.

Deze uitspraak van Het Hof speelt in op een actueel vraagstuk c.q. dilemma van leveranciers die gebruik maken van selectieve distributie. Met name voor de gevallen waarin de kwaliteit en het imago van de producten op het spel staat biedt de uitspraak van Het Hof mogelijkheden.

Wat speelde er in deze zaak? Het betreft een procedure tussen Coty Germany GmbH en Parfümerie Akzente GmbH. Coty verkoopt luxecosmetica in Duitsland. Zij verkoopt bepaalde merken in dit segment op basis van een selectief distributiestelsel waaraan een selectieve distributieovereenkomst ten grondslag ligt. Akzente is reeds vele jaren distributeur van Coty in Duitsland en verkoopt de cosmeticaproducten zowel via haar fysieke winkels als via internet, waarbij de internetverkoop naast haar eigen webshop tevens plaatsvindt via amazon.de. Dat laatste heeft Coty verboden in haar selectieve distributieovereenkomst. Omdat Akzente weigerde in te stemmen met deze verbodsbepaling, heeft Coty de kwestie voorgelegd aan de rechter. En met succes.

Het Hof acht de volgende elementen van belang om tot haar eindoordeel te komen:

1) Een stelsel van selectieve distributie voor luxeproducten dat primair tot doel heeft het luxe-imago van die producten in stand te houden is in overeenstemming met het mededingingsrecht mits de volgende voorwaarden worden geëerbiedigd:
– De wederverkopers dienen te worden gekozen op grond van objectieve criteria van kwalitatieve aard die uniform worden vastgesteld voor alle potentiele wederverkopers en zonder discriminatie worden toegepast;
– De eigenschappen van het betrokken product maken een dergelijk distributienetwerk noodzakelijk teneinde de kwaliteit ervan te behouden en het goed gebruik ervan te verzekeren;
– De vastgestelde criteria gaan niet verder dan noodzakelijk is.
2) Omdat hier geen sprake is van een algeheel verbod voor internetverkopen, doch enkel een verbod om voor de verkopen op internet naar buiten toe kenbaar derde ondernemingen in te schakelen, is geen sprake van een beperking van de klantenkring of van een beperking van de passieve verkoop.

Het selectieve distributiestelsel is een systeem dat vaak wordt toegepast daar waar de kwaliteit en het (luxe)imago van het betreffende product dient te worden gewaarborgd. Indien leveranciers die gebruik maken van een selectief distributiestelsel zich houden aan de hierboven genoemde voorwaarden en kunnen onderbouwen waarom haar producten een dergelijke bescherming behoeven, dan is het opleggen van een verbod zoals Coty hanteert volgens Het Hof toegestaan.

Dergelijke verbodsbepalingen in selectieve distributieovereenkomsten vergen specialistische juridische kennis, temeer nu de dwingendrechtelijke bepalingen van het (Europees) mededingingsrecht als zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. Neem voor aanvullende vragen over dit onderwerp gerust contact met ons op.