De bonus: een verworven recht of een discretionaire bevoegdheid?

In veel arbeidsovereenkomsten staat opgenomen dat de werknemer in aanmerking kan komen voor een bonus of een variabele beloning. Sommige werkgevers geven duidelijk de criteria aan. Andere werkgevers doen dat niet. Wat wij vaak zien terugkomen is de ‘discretionaire bevoegdheid’ waar een beroep op wordt gedaan. Bij toekenning van een bonus staat vaak in de bevestigingsbrief opgenomen dat de toekenning tot de discretionaire bevoegdheid van de werkgever behoort en dat de bonus geen rechten voor de toekomst schept. Werknemers stellen veelal dat er sprake is van een verworven recht. Hoe kan een verworven recht worden voorkomen? Bonus zonder voorwaarden/targets Als

Lees verder
Wat is collectief ontslag?

U bent genoodzaakt te reorganiseren. Is er dan altijd sprake van collectief ontslag? Nee. Er is sprake van collectief ontslag als voldaan is aan de volgende vereisten: 1. U ontslaat binnen een periode van drie maanden; 2. 20 of meer werknemers op grond van bedrijfseconomische redenen en; 3. deze werknemers zijn werkzaam in 1 werkgebied van het UWV. U heeft meer verplichtingen als sprake is van collectief ontslag. U moet namelijk tijdig melding doen van uw concrete voornemen van het collectieve ontslag bij de relevante vakbonden en het UWV. Bovendien geldt er een maand wachttijd tussen de melding en de

Lees verder
Onrechtmatige concurrentie zonder concurrentiebeding

De arbeidsmarkt is weer volop in beweging. Werknemers die veel kennis hebben van een dienst of product weten de weg naar de concurrent weer te vinden, en andersom ook. Als er geen concurrentiebeding van toepassing is of het beding is niet meer geldig, wordt vaak gedacht dat de werknemer zonder problemen naar de concurrent kan overstappen. Maar is dat wel zo? En kan daar wat aan worden gedaan? Geen geldig concurrentiebeding Een geldig overeengekomen concurrentiebeding kan bijvoorbeeld zijn gelding verliezen als de werknemer bij zijn werkgever een andere functie krijgt waarbij zijn positie in alle opzichten verbetert en die positieverbetering

Lees verder
Update: coronavirus in relatie tot arbeid

Update 01-04-2020 Naar aanleiding van de bekendmaking van de Regeling Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming in de loonkosten in verband met het coronavirus van 31 maart jl. geven wij antwoord op de volgende vragen: Wie doet de aanvraag? De aanvraag wordt gedaan door werkgever. Per loonheffingennummer dient een aanvraag te worden gedaan. Maakt uw onderneming onderdeel uit van een concern, dan dient per loonheffingennummer een aparte aanvraag te worden gedaan. Wanneer kan ik de subsidieaanvraag indienen? Vanaf 14 april tot en met 31 mei 2020 kan een aanvraag bij het UWV worden ingediend. Het streven is er dit al eerder mogelijk te

Lees verder
Checklist dossieropbouw disfunctioneren

U bent niet tevreden over uw werknemer en wil hem of haar graag ontslaan. De vraag is dan of er voldoende ‘dossier’ aanwezig is om ook daadwerkelijk een ontbinding te krijgen bij de kantonrechter. Een ontslagprocedure is alleen succesvol als u kan aantonen dat daadwerkelijk sprake is van disfunctioneren. Waar wordt op getoetst en wat heeft u nodig? Hieronder treft u de ultieme checklist dossiervorming aan.   Wat is disfunctioneren? Op grond van de Wet Werk en Zekerheid (ingevoerd per 1 juli 2015 en ook wel kortweg ‘WWZ’ genoemd) kan ontslag worden aangevraagd als sprake is van een redelijke grond

Lees verder
Transitievergoeding betalen na langdurige arbeidsongeschiktheid?

Ben je verplicht om na langdurige arbeidsongeschiktheid (104 weken) de arbeidsovereenkomst te beëindigen en een transitievergoeding te betalen? Ja! Hoge Raad 8 november 2019: op grond van goed werkgeverschap moet werkgever op verzoek van werknemer een slapend dienstverband eindigen. De transitievergoeding is echter wel beperkt tot transitievergoeding berekend per einde wachttijd. Uitzondering mogelijk? Ja, als werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij de instandhouding. Bijvoorbeeld i.v.m. reële re-integratiemogelijkheden. Als werknemer op het moment van het voorstel bijna de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt is dat echter geen reden om niet te beëindigen. Leidt de voorfinanciering tot aantoonbare ernstige financiële problemen, dat kan

Lees verder
Nieuwe Wet DBA pas in 2021

Door: Maaike Hilhorst, advocaat Arbeidsrecht en privacyrecht, december 2018. Op 26 november 2018 heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de vervanger van de Wet DBA. De nieuwe wet is uitgesteld en zal op zijn vroegst per 1 januari 2021 in werking treden. De voorstellen uit het regeerakkoord blijven grotendeels in stand. Zelfstandigen die werken tegen een hoog uurtarief (vermoedelijk hoger dan EUR 75,-) in combinatie met een korte duur (korter dan één jaar) en het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten, kunnen gebruik maken van een opt-out voor de loonheffingen en werknemersverzekeringen. Dit biedt extra zekerheid.

Lees verder
Hoge Raad: ook transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur

19 september 2018 Door Maaike Hilhorst, advocaat arbeidsrecht en privacy        Heeft een werknemer bij vermindering van arbeidsduur recht op een gehele of gedeeltelijke transitievergoeding? Op 14 september 2018 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1617) hierover uitspraak gewezen. Casus In casu had werknemer na 104 weken arbeidsongeschiktheid een arbeidsongeschiktheidspercentage van 43,83%. Daarop werd de arbeidsovereenkomst beëindigd en werknemer aansluitend opnieuw voor 55% aangesteld. Heeft werknemer recht op gehele of gedeeltelijke (45%) transitievergoeding? Hoge Raad De Hoge Raad hanteert als uitgangspunt dat uit het wettelijk stelsel volgt dat een arbeidsovereenkomst slechts in haar geheel kan worden opgezegd of ontbonden. In de wet

Lees verder
Heimelijk opnemen (telefoon)gesprek, mag dat?

Door: Maaike Hilhorst, advocaat arbeidsrecht en privacyrecht 4 december 2017 Regelmatig rijst de vraag of werkgevers of werknemers in het geheim het (telefoon)gesprek mogen opnemen. In dit artikel wordt aan de hand van verschillende wetten nader op deze vraag ingegaan. Strafrecht Het heimelijk, oftewel in het geheim of stiekem, opnemen van een gesprek door werkgever of werknemer is niet strafbaar als de opnemende partij zelf aan het gesprek deelneemt of het gesprek wordt opgenomen in opdracht van een van de deelnemers aan het gesprek. Grondwet en EVRM Het heimelijk opnemen van het gesprek door werkgever of werknemer kan echter toch

Lees verder
Het regeerakkoord: alle belangrijke arbeidsrechtelijke wijzigingen voor werkgevers op een rij!

Door: Maaike Hilhorst, 13 oktober 2017 Op 1 oktober 2017 is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Welke veranderingen kunt u als werkgever op het gebied van het arbeidsrecht verwachten? Doel Net als bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) is het doel vast werk minder vast te maken en flexwerk minder flex. Het is de ambitie meer mensen aan het werk te krijgen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Zelfstandigen moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. Schijnzelfstandigheid moet worden aangepakt. Cumulatiegrond ontslagrecht Er komt een nieuwe ontslaggrond. Daarmee kan een rechter op basis van een

Lees verder