Publicaties

De bonus: een verworven recht of een discretionaire bevoegdheid?

In veel arbeidsovereenkomsten staat opgenomen dat de werknemer in aanmerking kan komen voor een bonus of een variabele beloning. Sommige werkgevers geven duidelijk de criteria aan. Andere werkgevers doen dat niet. Wat wij vaak zien terugkomen is de ‘discretionaire bevoegdheid’ waar een beroep op wordt gedaan. Bij toekenning van een bonus staat vaak in de bevestigingsbrief opgenomen dat de toekenning tot de discretionaire bevoegdheid van de werkgever behoort en dat de bonus geen rechten voor de toekomst schept. Werknemers stellen veelal dat er sprake is van een verworven recht. Hoe kan een verworven recht worden voorkomen? Bonus zonder voorwaarden/targets Als

Lees verder
Wat is collectief ontslag?

U bent genoodzaakt te reorganiseren. Is er dan altijd sprake van collectief ontslag? Nee. Er is sprake van collectief ontslag als voldaan is aan de volgende vereisten: 1. U ontslaat binnen een periode van drie maanden; 2. 20 of meer werknemers op grond van bedrijfseconomische redenen en; 3. deze werknemers zijn werkzaam in 1 werkgebied van het UWV. U heeft meer verplichtingen als sprake is van collectief ontslag. U moet namelijk tijdig melding doen van uw concrete voornemen van het collectieve ontslag bij de relevante vakbonden en het UWV. Bovendien geldt er een maand wachttijd tussen de melding en de

Lees verder
QuickScan bij (dreigende) faillissementen

Over bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van groepsvennootschappen Marree en Dijxhoorn Advocaten (MenD) heeft een ‘QuickScan bij (dreigende) faillissementen’ ontwikkeld, waardoor snel inzicht kan worden verkregen in de aansprakelijkheidsrisico’s van de bestuurder(s) en in de financiële consequenties voor groepsvennootschappen. Op basis van de bevindingen kan een advies worden gegeven over de eventueel te treffen maatregelen. Een bestuurder kan om tal van redenen aansprakelijk worden gesteld door de vennootschap zelf (of in geval van faillissement: door de curator), de belastingdienst, het bedrijfstakpensioenfonds of door andere derden, zoals bijvoorbeeld individuele schuldeisers en / of de bank. In bepaalde gevallen kunnen de financiële consequenties voor

Lees verder
Onrechtmatige concurrentie zonder concurrentiebeding

De arbeidsmarkt is weer volop in beweging. Werknemers die veel kennis hebben van een dienst of product weten de weg naar de concurrent weer te vinden, en andersom ook. Als er geen concurrentiebeding van toepassing is of het beding is niet meer geldig, wordt vaak gedacht dat de werknemer zonder problemen naar de concurrent kan overstappen. Maar is dat wel zo? En kan daar wat aan worden gedaan? Geen geldig concurrentiebeding Een geldig overeengekomen concurrentiebeding kan bijvoorbeeld zijn gelding verliezen als de werknemer bij zijn werkgever een andere functie krijgt waarbij zijn positie in alle opzichten verbetert en die positieverbetering

Lees verder
Corona update: in welke gevallen kunnen vermogensonttrekkingen door aandeelhouders leiden tot aansprakelijkheid van bestuurders?

Veel bedrijven gaan in deze tijd van het jaar over tot het uitkeren van dividend aan hun aandeelhouders. De resultaten over 2019 zijn voor veel bedrijven zeer goed geweest. Opeens zien bestuurders zich echter geconfronteerd met de economische consequenties van de corona-uitbraak en alle overheidsmaatregelen die daarop volgden. Moeten bestuurders in tijden van corona nog wel hun medewerking verlenen aan een voorgenomen dividenduitkering? In welke gevallen kunnen vermogensonttrekkingen door aandeelhouders leiden tot aansprakelijkheid van bestuurders? Enkele aandachtspunten: de bestemming van de winst en vaststelling van uitkeringen De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd tot bestemming van de winst en tot

Lees verder
Update: coronavirus in relatie tot arbeid

Update 01-04-2020 Naar aanleiding van de bekendmaking van de Regeling Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming in de loonkosten in verband met het coronavirus van 31 maart jl. geven wij antwoord op de volgende vragen: Wie doet de aanvraag? De aanvraag wordt gedaan door werkgever. Per loonheffingennummer dient een aanvraag te worden gedaan. Maakt uw onderneming onderdeel uit van een concern, dan dient per loonheffingennummer een aparte aanvraag te worden gedaan. Wanneer kan ik de subsidieaanvraag indienen? Vanaf 14 april tot en met 31 mei 2020 kan een aanvraag bij het UWV worden ingediend. Het streven is er dit al eerder mogelijk te

Lees verder
Corona als merk registreren? 215 opportunisten hopen op succes

Corona als merk registreren? Sinds januari zijn er ruim 215 aanvragen gedaan voor merken die het woord “Corona” bevatten. Een kleine greep uit de wereldwijde aanvragen maakt het beoogde gebruik van de merken duidelijk: I survived coronavirus 2020, coronavirus survival guide, coronavirus survivor, coronafinder, anti-corona, anti corona water, after corona party, corona-shield, coronamask, coronafree. Hebben deze merken kans van slagen? Vermoedelijk niet. Merk registreren Een merk is namelijk bedoeld om eigen waren en/of diensten te onderscheiden van de waren en/of diensten van concurrenten. Het merkenrecht geeft de merkhouder daarom een monopolie voor zijn onderscheidende merkteken. Een merk dient echter wel

Lees verder
Het vergaderseizoen begint binnenkort!

Ten minste één keer per boekjaar dient een (formele) algemene vergadering (“AV”) te worden gehouden, ook wel aangeduid als de (verplichte) jaarvergadering of gewone algemene vergadering, dan wel dient een besluit buiten vergadering te worden genomen. De statuten kunnen bepalen dat deze verplichte jaarvergadering of besluitvorming buiten vergadering binnen een bepaalde termijn, bijvoorbeeld binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, dient plaats te vinden. Hoe valt in de ‘Corona periode’ aan deze verplichting te voldoen als de aandeelhouders van een BV niet fysiek bij elkaar willen, kunnen of mogen komen? De volgende punten zijn van belang: Een volledig ‘virtuele’

Lees verder
Corona update: waar moet u op letten als bestuurder van een financieel noodlijdende onderneming?

Vandaag heeft het Centraal Planbureau (CPB) in vier scenario’s de economische impact geschetst van het coronavirus in 2020 en 2021. Alle scenario’s resulteren in een recessie! In het lichtste scenario veert de economie al in het derde kwartaal van 2020 weer op, in het zwaarste scenario ontstaan er ook problemen in de financiële sector. In drie van de vier scenario’s is de neergang dieper dan in de crisis van 2008 / 2009. Veel bedrijven zullen dus serieuze continuïteitsproblemen gaan ondervinden. Waar moet u op letten als bestuurder van een financieel noodlijdende onderneming? Hieronder een vijftal tips: zorg ervoor dat u

Lees verder
Corona update: wat kunt u bij acute liquiditeitsproblemen nog doen om een faillissement te voorkomen?

Door het coronavirus zien veel bedrijven hun inkomsten grotendeels teruglopen – of misschien wel geheel wegvallen, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen en de uitgaven / investeringen al zijn gedaan. Dat leidt bij veel bedrijven tot acute liquiditeitsproblemen. Wat kunt u bij acute liquiditeitsproblemen nog doen om een faillissement te voorkomen? Hieronder enkele suggesties: onderzoek of u in aanmerking komt voor de economische maatregelen die de overheid heeft afgekondigd De overheid heeft inmiddels vergaande economische maatregelen afgekondigd om de liquiditeitspositie van bedrijven te verbeteren. Het eerste wat u kunt doen is het onderzoeken of uw bedrijf voor één of meer

Lees verder