Heimelijk opnemen (telefoon)gesprek, mag dat?

Door: Maaike Hilhorst, advocaat arbeidsrecht en privacyrecht

4 december 2017

Regelmatig rijst de vraag of werkgevers of werknemers in het geheim het (telefoon)gesprek mogen opnemen. In dit artikel wordt aan de hand van verschillende wetten nader op deze vraag ingegaan.

Strafrecht

Het heimelijk, oftewel in het geheim of stiekem, opnemen van een gesprek door werkgever of werknemer is niet strafbaar als de opnemende partij zelf aan het gesprek deelneemt of het gesprek wordt opgenomen in opdracht van een van de deelnemers aan het gesprek.

Grondwet en EVRM

Het heimelijk opnemen van het gesprek door werkgever of werknemer kan echter toch onrechtmatig zijn. Dit is het geval als het opnemen in strijd komt met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals neergelegd in artikel 10 Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit is bijvoorbeeld het geval als tijdens het gesprek gevoelige privézaken worden besproken.

Wbp/AVG

Werkgever dient bij het opnemen tevens aan de vereisten uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), dan wel vanaf 25 mei 2018 de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), te voldoen. Opname is slechts toegestaan als het noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van werkgever. Daarnaast mag geen andere, minder ingrijpende mogelijkheid aanwezig zijn.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) mag het heimelijk opnemen van een (telefoon)gesprek alleen als er een verdenking is van bedreiging, bommelding of strafbaar (verboden) gedrag, zoals het naar buiten brengen van bedrijfsgeheimen. Werknemers dienen in beginsel vooraf over de mogelijke controle te worden geïnformeerd, bijvoorbeeld via een reglement gegevensverwerking in het personeelsreglement.

Werkgever dient daarnaast voldoende waarborgen te treffen, zoals alleen bevoegde personen toegang tot de opnames te verschaffen, de opnames niet langer te bewaren dan noodzakelijk (uitgangspunt maximaal zes maanden) en de gegevens te vernietigen als blijkt dat er niets strafbaars is gedaan. Werknemer dient achteraf altijd over de controle te worden geïnformeerd.

Gebruik als bewijs

Ook al is de opname onrechtmatig, dan nog blijkt uit jurisprudentie dat deze in de meeste gevallen als bewijs in een civiele procedure wordt meegenomen. De waarheidsvinding weegt vaak zwaarder dan het recht op privacy.

Het toelaten van onrechtmatig verkregen bewijs kan wel negatieve gevolgen met zich brengen, bijvoorbeeld doordat er sprake blijkt van ernstig verwijtbaar handelen, hetgeen kan resulteren in de toekenning van een hogere (billijke) vergoeding.

Conclusie

Het stiekem opnemen van een (telefoon)gesprek is niet strafbaar, maar kan wel onrechtmatig zijn. Ook in dat geval zal het bewijs meestal in een civiele procedure worden meegenomen. Let op dat dit ook ongunstig kan uitpakken, bijvoorbeeld doordat een hogere (billijke) vergoeding moet worden betaald.

Wilt u dit voorkomen, maar toch controle kunnen uitvoeren? Neem voor de mogelijkheden contact op met Maaike Hilhorst, advocaat arbeidsrecht en privacyrecht, via 06 – 57 02 55 82 of m.hilhorst@mend.nl