Kan een werknemer mediation weigeren?

Regelmatig krijg ik, zowel in mijn rol van mediator als advocaat, de vraag of een werknemer mediation mag weigeren. Ja, een werknemer mag mediation weigeren. Een van de uitgangspunten van mediation is namelijk dat mediation vrijwillig is. Pas op het moment dat beide partijen zich willen inspannen om de gerezen kwestie op te lossen, heeft mediation zin. Het beginsel van vrijwilligheid is opgenomen in artikel 5 MfN-Mediationreglement. De mediation kan na aanvang ook op elk moment worden beëindigd door een van de partijen of de mediator. Het niet meewerken aan mediation kan arbeidsrechtelijk echter consequenties hebben. Indien sprake is van

Lees verder
Bestuurder of feitelijk beleidsbepaler?

Indien sprake is een faillissement van een vennootschap zal de curator onderzoeken of bestuurdersaansprakelijkheid aan de orde is. Het komt dan geregeld voor dat de aangesproken (rechts)persoon betwist bestuurder blijkt te zijn. Uitgaande van een BV is voor de benoeming tot bestuurder een benoemingsbesluit vereist van de algemene vergadering (tenzij de bestuurder bij oprichting van de BV als zodanig is vermeld), met dien verstande dat voor een dergelijk besluit geen vormvereisten gelden. Met betrekking tot zo’n benoeming kan van opgewekt vertrouwen geen sprake zijn. De aanvaarding van een benoeming als bestuurder kan uitdrukkelijk plaatsvinden maar ook stilzwijgend en kan blijken

Lees verder
Mededelingsplicht en onderzoeksplicht

Koop/verkoop van een roerende zaak of van een onroerende zaak, we maken het elke dag mee. Denk aan de koop in een winkel, de koop van een huis of gebouw, de koop van een zeilschip of auto of de koop van iets via internet. Kort gezegd mag de koper er op grond van art. 7:17 BW van uit gaan, dat de gekochte zaak die eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten en die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Bezit het gekochte die eigenschappen niet, dan kan er sprake zijn van non-conformiteit en dan

Lees verder
Wijziging van een onkostenvergoeding; van een vaste vergoeding naar een vergoeding op declaratiebasis

Onkostenvergoedingen komen vaak voor. Het is een vergoeding die werkgevers aan hun werknemers kunnen toekennen ter compensatie van kosten die zij maken bij de uitoefening van hun functie. Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor parkeren of zakelijke lunches. Onlangs heeft de kantonrechter Rotterdam (Rechtbank Rotterdam 16 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:10979) geoordeeld over een kwestie waarbij de werknemers in de buitendienst maandelijks een vaste onkostenvergoeding ontvingen. De werkgever heeft de werknemers medegedeeld dat de vergoeding vervalt aangezien het fiscaal niet meer mogelijk was deze uit te betalen. Door het vele thuiswerken werden de onkosten niet meer gemaakt. De werknemers kunnen voortaan op

Lees verder
Virtuele AVA

We hebben u al eerder geïnformeerd over de mogelijkheid om een virtuele aandeelhoudersvergadering (“AVA”) te houden, vanwege de genomen Corona maatregelen. Zie het blog van Judith Anema d.d. 30 maart 2020 en het blog van Latife Tuncer d.d. 27 september 2022. Deze virtuele AVA is gebaseerd op de op 17 december 2020 in werking getreden Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (“Noodwet”). In deze Noodwet is onder meer een mogelijkheid opgenomen voor het houden van ‘virtuele’ AVA’s. Hoewel in de wet (artikel 2:117a lid 1 en artikel 226 lid 1 BW) al is voorzien in de mogelijkheid van een gedeeltelijk

Lees verder
Wees alert voor opvolgend werkgeverschap bij uitzendkrachten!

Indien een uitzendkracht na de uitzendperiode vervolgens rechtstreeks in dienst treedt, dan kan er sprake zijn van opvolgend werkgeverschap. Als er sprake is van opvolgend werkgeverschap dan kan de ketenregeling er toe leiden dat een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft. De rechtbank Noord- Holland heeft zich in het najaar van 2022 over deze situatie gebogen (rechtbank Noord-Holland 5 oktober 2022). De uitzendkracht was sinds juni 2018 via een uitzendbureau werkzaam als schoonmaakster in een ziekenhuis. In juni 2019 is de werknemer rechtstreeks in dienst getreden bij het ziekenhuis op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkzaamheden

Lees verder
Belangenafweging of toch niet?

Een belangenafweging is van essentieel belang bij de beoordeling van een omgevingsvergunning. Zo oordeelde ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) in haar recente uitspraak van 27 juli 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2154. In de deze zaak ging het over de belangenafweging bij het afwijken van een bestemmingsplan. Een eigenaar had een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Gooise Meren voor gebruik van een pand als woning. Het college van de gemeente Gooise Meren wilde hiervoor geen omgevingsvergunning verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan. De eigenaar was het er niet mee eens en vond dat het

Lees verder
Handhavend optreden of toch niet?

De term ‘handhaving’ komt vaak voor in de juridische wereld. Kort gezegd, houdt dit in dat overheidsorganisaties (zoals de gemeente, provincie en waterschap) controleren of burgers en bedrijven zich aan de regels houden en eventueel ingrijpen bij overtredingen hiervan door middel van het opleggen van een last onder dwangsom danwel last onder bestuursdwang. Het opleggen van zo’n sanctie is echter een bevoegdheid en geen verplichting. Het bestuursorgaan beschikt namelijk over beleidsvrijheid en neemt na een zorgvuldige belangenafweging zelf de beslissing om al dan niet handhavend op te treden. Toch blijkt uit de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

Lees verder
Het Didam-arrest (vervolg)

Eerdere blog In mijn eerdere blog over het Didam-arrest heb ik al de uitspraak zelf behandeld en aangegeven welke mogelijke gevolgen dit arrest van de Hoge Raad zou kunnen hebben.Inmiddels komen er steeds meer uitspraken en ontstaat er dus iets meer duidelijkheid over de reikwijdte van het Didam-arrest. In deze blog geef ik een korte update. In het kort De Hoge Raad heeft bepaald dat een overheidslichaam gehouden is om bij de verkoop van een onroerende zaak gelijke kansen te bieden. Uit art. 3:14 BW vloeit volgens de Hoge Raad voort dat een overheidslichaam bij het aangaan en uitvoeren van

Lees verder