Kan een werknemer mediation weigeren?

Regelmatig krijg ik, zowel in mijn rol van mediator als advocaat, de vraag of een werknemer mediation mag weigeren. Ja, een werknemer mag mediation weigeren. Een van de uitgangspunten van mediation is namelijk dat mediation vrijwillig is. Pas op het moment dat beide partijen zich willen inspannen om de gerezen kwestie op te lossen, heeft mediation zin. Het beginsel van vrijwilligheid is opgenomen in artikel 5 MfN-Mediationreglement. De mediation kan na aanvang ook op elk moment worden beëindigd door een van de partijen of de mediator.

Het niet meewerken aan mediation kan arbeidsrechtelijk echter consequenties hebben. Indien sprake is van een arbeidsconflict en de bedrijfsarts heeft geadviseerd het conflict op te lossen, kan een weigering leiden tot een loonstop. De werknemer voldoet dan namelijk niet aan zijn re-integratieverplichtingen; het oplossen van het conflict om re-integratie mogelijk te maken. Als een werknemer blijft weigeren kan dit zelfs tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van (ernstig) verwijtbaar handelen leiden.

Als de werknemer de mediation weigert omdat hij geen vertrouwen heeft in de door de werkgever gekozen mediator, dient eerst gezocht te worden naar een mediator waar beide partijen vertrouwen in hebben, voordat geconcludeerd kan worden dat de werknemer niet meewerkt.
Het is als werkgever altijd raadzaam om een aantal mediators voor te stellen waar de werknemer uit kan kiezen. Als beide partijen zich prettig voelen bij de mediator is de kans op succes groot. Kies altijd een MfN-registermediator. Deze dient aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen.

Soms stelt een werknemer (nog) niet in staat te zijn om in gesprek te gaan met zijn werkgever, omdat hij arbeidsongeschikt is. Zeker bij een arbeidsconflict ervaart een werknemer spanning om deze ‘confrontatie’ aan te gaan. Dat leidt soms tot uitstelgedrag. De werkgever doet er in zo’n geval goed aan de bedrijfsarts om advies te vragen. Oordeelt de bedrijfsarts dat de werknemer wel in staat is om de mediation aan te gaan, dan zal de werknemer zich moeten inspannen om in mediation de werkgerelateerde zaken op te lossen.

Weigert de werknemer het geheimhoudingsbeding uit de mediationovereenkomst te tekenen, waardoor de mediation niet van start kan gaan? Geheimhouding is een essentieel onderdeel van mediation. Geheimhouding is, zeker bij een arbeidsconflict, in het belang van zowel werkgever als werknemer is. Als een werknemer weigert dit geheimhoudingsbeding te tekenen, kan de mediation niet in een vertrouwde en veilige omgeving plaatsvinden. Werknemer mag, zonder deugdelijke grond, dan ook niet weigeren de geheimhouding te ondertekenen.

Ook interessant zijn onze andere blogs over mediation: Opheffing geheimhoudingsplicht mediation door de rechter en Geldt de geheimhoudingsplicht in mediation ook ten opzichte van een rechter en in alle situaties?

Wilt u meer weten over mediation of over uw rechten als werkgever of plichten van uw werknemer bij re-integratie en arbeidsongeschiktheid? Bel of mail gerust!

Ariënne Inden

Partner | Advocaat | MfN-registermediator | Team Arbeid


T +31 (0)6 1215 7059 a.inden@mend.nl