Publicaties

Onderzoeksplicht Kredietverstrekker

Op 14 december 2018 wees de Hoge Raad een arrest over de onderzoeksplicht van kredietverstrekkers (1). De Hoge Raad volgt in dit arrest de meer dan lezenswaardige conclusie van Advocaat-Generaal M.H. Wissink (2). Het arrest geeft antwoord op een aantal vragen uit de rechtspraktijk. Zo is nu duidelijk dat een kredietverlener ook in 2006 zelf al diende te onderzoeken of de kredietnemer in staat is de lasten verbonden aan de hypothecaire geldlening te dragen. Het destijds geldende artikel 51 Wet financiële dienstverlening (Wfd) verplichtte de kredietverlener inlichtingen in te winnen over de inkomens- en vermogenspositie van de consument ten einde

Lees verder
Nieuwe Wet DBA pas in 2021

Door: Maaike Hilhorst, advocaat Arbeidsrecht en privacyrecht, december 2018. Op 26 november 2018 heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de vervanger van de Wet DBA. De nieuwe wet is uitgesteld en zal op zijn vroegst per 1 januari 2021 in werking treden. De voorstellen uit het regeerakkoord blijven grotendeels in stand. Zelfstandigen die werken tegen een hoog uurtarief (vermoedelijk hoger dan EUR 75,-) in combinatie met een korte duur (korter dan één jaar) en het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten, kunnen gebruik maken van een opt-out voor de loonheffingen en werknemersverzekeringen. Dit biedt extra zekerheid.

Lees verder
Boete Uber van €600.000 voor te laat melden datalek

De Autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van €600.000 in verband met een te laat gemeld datalek uit 2016. Zo blijkt uit een bericht van de privacy toezichthouder – de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) –  op haar website vandaag. Op 14 november 2016 werd Uber in kennis gesteld van een datalek. Bij dat datalek zijn zeer veel persoonsgegevens gelekt van ruim 57 miljoen gebruikers wereldwijd waarvan 174.000 Nederlanders. De melding aan de toezichthouder vond plaats op 21 november 2017 (ruim een jaar later). De meldplicht voor het datalek valt daarmee binnen de werkingsfeer van de oude privacywet, de Wet bescherming

Lees verder
Rechtsgeldige opzegging van een distributieovereenkomst?

Rechtsgeldige opzegging van een distributieovereenkomst? Een veel besproken en bepleit onderwerp betreft de opzegging van (duur)overeenkomsten. Zo ook in het voorgelegde geschil aan het Gerechtshof te Amsterdam tussen een leverancier van chemische producten voor de textielindustrie en haar exclusieve distributeur voor België en Luxemburg. De feiten Op 1 september 1982 hebben leverancier en distributeur een distributieovereenkomst gesloten voor bepaalde tijd, waarin de volgende clausule is opgenomen: “This Agreement shall be valid and in force for a period commencing from September 1, 1982 and ending on August 31, 1983: and shall be automatically renewed and continued from year to year for

Lees verder
Tijdstip inwerkingtreding Wet modernisering faillissementsprocedure vastgesteld op 1 januari 2019

Zie ook: Voortgang programma “Herijking Faillissementswet” Bij besluit van 28 september 2018 is het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet modernisering faillissementsprocedure vastgesteld op 1 januari 2019. De Wet modernisering faillissementsprocedure maakt onderdeel uit van het programma Herijking Faillissementsrecht. Het doel van de wet is om de procedure rondom faillissementen efficiënter en transparanter te laten verlopen. Op één onderdeel wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot gefaseerde inwerkingtreding, namelijk de verplichting om het faillissement zo snel mogelijk, op de dag zelf, te publiceren. De rechtspraak heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om de systemen en de werkprocessen op deze

Lees verder
Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden

Vandaag is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Deze wet is gebaseerd op de Europese Know-How-Richtlijn en beoogt bedrijfsgeheimen beter te beschermen en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Zo kan de rechthebbende bijvoorbeeld een verbod vorderen voor het gebruik van zijn bedrijfsgeheimen of afgifte vorderen van goederen die met die bedrijfsgeheimen zijn gemaakt. Daarnaast gelden er allerlei nieuwe procedurele maatregelen die de positie van de rechthebbende versterkt en de vertrouwelijkheid van de bedrijfsgeheimen waarborgt. Van een bedrijfsgeheim is echter niet zomaar sprake. Daarvan is pas sprake bij informatie die aan alle volgende voorwaarden voldoet: de informatie is geheim in

Lees verder
Eerste (civielrechtelijke) bestuursverboden opgelegd en gepubliceerd

Zie ook: Voortgang programma “Herijking Faillissementswet” Op vordering van de curator (of het OM) kan de rechtbank een bestuursverbod opleggen aan de bestuurder, als tijdens of in de drie jaren voorafgaand aan het uitspreken van het faillissement van een rechtspersoon: – de bestuurder aansprakelijk is als bedoeld in de artikelen 138 of 248 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (onbehoorlijk bestuur); – de bestuurder doelbewust rechtshandelingen heeft verricht, toegelaten of mogelijk gemaakt, waardoor schuldeisers zijn benadeeld, en die overeenkomstig de artikelen 42 of 47 Faillissementswet door de rechter zijn vernietigd (paulianeuze rechtshandelingen); – de bestuurder in ernstige mate is

Lees verder
Wat is een ‘smart contract’? En wat zijn de gevolgen van de kwalificatie van een smart contract als een overeenkomst in juridische zin?

Door: Floris Knaapen en Robbert Vriezen   1. Wat is een smart contract? Het idee van het smart contract wordt toegeschreven aan Nick Szabo, die medio jaren 90 diverse papers schreef waarin hij het smart contract beschreef. Zo definieerde hij het smart contract als “a computerized transaction protocol that executes the terms of a contract” en als “a set of promises, specified in digital form, including protocols within which the parties perform on these promises.” Als voorbeeld gaf Szabo de blikjesautomaat die een blikje uitgeeft op het moment dat de juiste hoeveelheid geld in de automaat is gestopt. Een smart

Lees verder
Hoge Raad: ook transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur

19 september 2018 Door Maaike Hilhorst, advocaat arbeidsrecht en privacy        Heeft een werknemer bij vermindering van arbeidsduur recht op een gehele of gedeeltelijke transitievergoeding? Op 14 september 2018 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1617) hierover uitspraak gewezen. Casus In casu had werknemer na 104 weken arbeidsongeschiktheid een arbeidsongeschiktheidspercentage van 43,83%. Daarop werd de arbeidsovereenkomst beëindigd en werknemer aansluitend opnieuw voor 55% aangesteld. Heeft werknemer recht op gehele of gedeeltelijke (45%) transitievergoeding? Hoge Raad De Hoge Raad hanteert als uitgangspunt dat uit het wettelijk stelsel volgt dat een arbeidsovereenkomst slechts in haar geheel kan worden opgezegd of ontbonden. In de wet

Lees verder
Voortgang programma “Herijking Faillissementswet”

In 2012 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie bij de Tweede Kamer het wetgevingsprogramma “Herijking Faillissementsrecht” geïntroduceerd. De achterliggende gedachte bij dit wetgevingsprogramma was dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat het wettelijk kader ertoe leidt dat bedrijven onnodig failliet gaan – met alle sociale en economische gevolgen voor de failliet en de betrokken werknemers en schuldeisers. Wat is hier inmiddels van terechtgekomen? Het wetgevingsprogramma is gestoeld op drie pijlers: een fraudepijler, een reorganisatiepijler en een moderniseringspijler. Fraudepijler De fraudepijler van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht is inmiddels gefinaliseerd. Op 1 juli 2016 zijn de Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de

Lees verder