Tijdstip inwerkingtreding Wet modernisering faillissementsprocedure vastgesteld op 1 januari 2019

Zie ook:
Voortgang programma “Herijking Faillissementswet”

Bij besluit van 28 september 2018 is het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet modernisering faillissementsprocedure vastgesteld op 1 januari 2019.

De Wet modernisering faillissementsprocedure maakt onderdeel uit van het programma Herijking Faillissementsrecht. Het doel van de wet is om de procedure rondom faillissementen efficiënter en transparanter te laten verlopen. Op één onderdeel wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot gefaseerde inwerkingtreding, namelijk de verplichting om het faillissement zo snel mogelijk, op de dag zelf, te publiceren. De rechtspraak heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om de systemen en de werkprocessen op deze wijziging voor te bereiden. Bij het vaststellen van het moment van de inwerkingtreding van dit onderdeel zal rekening worden gehouden met de samenloop die bestaat met de Wet continuïteit ondernemingen I (WCO I).


Voor vragen kunt u contact opnemen met Robbert Vriezen (r.vriezen@mend.nl), advocaat Ondernemingsrecht bij Marree & Dijxhoorn Advocaten B.V.