Eigenrisicodrager voor de Ziektewet: een voordeel of juist een risico voor de werkgever?

Indien een werknemer door ziekte niet kan werken en geen aanspraak kan maken op doorbetaling van het loon van de werkgever, kan een werknemer in bepaalde gevallen een Ziektewet-uitkering (hierna: ZW-uitkering) krijgen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de situatie waarbij een werknemer ziek wordt door haar zwangerschap of bevalling. De Ziektewet is een vangnetvoorziening die ervoor zorgt dat zieke werknemers die geen loon krijgen, onder voorwaarden wel een inkomen hebben in de vorm van een uitkering. In beginsel komt dit voor rekening van het UWV. Een werkgever kan er echter voor kiezen om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden.

Lees verder
Gemeente Den Haag: omgevingsplan Binckhorst deels op de schop

In deze blog wordt ingegaan op een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Raad van State) van 24 november 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2649). Centraal in deze uitspraak staat het ‘‘Omgevingsplan Binckhorst’’ van de gemeente Den Haag. De Raad van State heeft namelijk bepaald dat dit omgevingsplan binnen een half jaar op enkele onderdelen aangepast moet worden. Maar wat houdt het omgevingsplan ook alweer in? En waarom is in dit geval de gemeenteraad verzocht het omgevingsplan aan te passen, gelet op de aan haar toekomende beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en voorschriften te geven die zij

Lees verder
Wetsvoorstel transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: controleer tijdig uw model arbeidsovereenkomsten!

Op 1 augustus 2022 moet de Europese richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in Nederland zijn geïmplementeerd. Het desbetreffende wetsvoorstel brengt aanpassingen met betrekking tot het studiekostenbeding en nevenwerkzaamheden met zich mee. Ook moet er meer informatie bij indiensttreding worden gegeven. Waar moet u als werkgever op letten? Studiekostenbeding Wanneer u als werkgever de opleiding van een werknemer betaalt wordt nu vaak een studiekostenbeding afgesloten. In bepaalde omstandigheden moet de werknemer de kosten voor de studie dan geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Wanneer niet? Een dergelijk studiekostenbeding is vanaf 1 augustus 2022 verboden voor opleidingen die de werkgever op grond van

Lees verder
Geldt de geheimhoudingsplicht in mediation ook ten opzichte van een rechter en in alle situaties?

Mediationovereenkomst Door het ondertekenen van de mediationovereenkomst verplichten partijen zich om – kort gezegd – alles wat er tijdens de mediation is besproken en en aan informatie is gedeeld, vertrouwelijk te houden. Deze informatie mag dus ook niet met een rechter worden gedeeld tijdens een procedure. Dit volgt ook uitdrukkelijk uit artikel 7.1 van het MfN-Mediationreglement. Op grond van artikel 7.2 MfN-Mediationreglement valt informatie waarover een deelnemer onafhankelijk van de mediation al over beschikte of had kunnen beschikken, niet onder de geheimhoudingsplicht. Geheimhoudingsplicht Recent verzocht een werknemer om ontheffing van deze geheimhoudingsplicht in het kader van een ontbindingsprocedure. De rechter

Lees verder
Niet vergeten: UBO’s registreren

Sinds 27 september 2020 kunnen/ moeten vennootschappen en andere organisaties UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) registreren. De UBO’s moeten uiterlijk 27 maart 2022 geregistreerd zijn in het UBO-register. De Kamer van Koophandel (KvK) stuurt momenteel stapsgewijs aan organisaties die hier (mogelijk) aan moeten voldoen, informatie-/ herinneringsbrieven. Het is niet nodig om deze brief af te wachten, UBO’s kunnen direct via de website van de KvK (of per post) worden opgegeven. In deze blog leg ik uit welke organisaties een opgave moeten doen, wie de UBO’s van de organisatie kunnen zijn en welke consequenties het niet opgeven van UBO’s kan hebben. Wie

Lees verder
Planschade: welk percentage als normaal maatschappelijk risico?

Planschade is het lijden van financiële schade door een persoon of bedrijf als gevolg van een planologische maatregel. Denk hierbij aan iemand die in het buitengebied woont met open akkerlandschap voor de deur en waarbij het bestemmingsplan geen bebouwing aldaar toelaat. Vervolgens wordt door de inwerkingtreding van een nieuw bestemmingsplan de bouw van woningen toegestaan en wordt voor de deur een appartementencomplex gerealiseerd. Dit kan tot gevolg hebben dat de waarde van de bestaande woning afneemt. Op grond hiervan kan een verzoek tot tegemoetkoming van de planschade worden ingediend bij de gemeente. Maar die schade wordt nooit volledig vergoed, want

Lees verder
Coronapas op de werkvloer?

Die vraag is de laatste tijd veelvuldig in de media aan de orde geweest. Er is uitgebreid gediscussieerd of dit wenselijk is. Vanuit juridisch oogpunt lijkt het haalbaar, zeker nu het kabinet expliciet wettelijk wil vastleggen dat en wanneer werkgevers hun werknemers om een coronatoegangsbewijs (coronapas) mogen vragen. Voor welke sectoren gaat de QR-code op de arbeidsplaats gelden? En wat kan je doen als werkgever als een werknemer of opdrachtnemer niet wil meewerken? Wetsvoorstel Recent heeft het kabinet het wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen aan de Tweede Kamer toegezonden. Deze wet maakt het onder omstandigheden mogelijk dat een werkgever

Lees verder
Een second opinion bij een andere bedrijfsarts, wanneer kan dat?

En wat zijn de verschillen tussen een second opinion en een deskundigenoordeel? Uw werknemer heeft zich ziek gemeld. De bedrijfsarts heeft een oordeel gegeven over de arbeids(on)geschiktheid van uw werknemer en de re-integratiemogelijkheden. Uw werknemer kan zich echter niet met dit oordeel verenigen. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een werknemer stelt dat hij zijn eigen of aangepaste werkzaamheden nog niet kan verrichten, terwijl de bedrijfsarts hem in staat acht te re-integreren. Of een bedrijfsarts adviseert dat de werknemer nog niet toe is aan het verrichten van zijn eigen of aangepaste werkzaamheden, terwijl de werknemer zelf van mening is dat

Lees verder
Let op: oneerlijke rente betekent ook geen wettelijke rente

Op 2 mei 2021 heeft de Rechtbank Noord-Holland een opmerkelijke uitspraak gepubliceerd (ECLI:NL:RBNHO:2021:3253) over een rentebeding in algemene voorwaarden. Door de rechtbank is beslist dat, als vaststaat dat er sprake is van een onredelijk bezwarend (rente)beding en dat beding niet mag worden toegepast, daarna ook geen aanspraak meer kan worden gemaakt op vergoeding van de wettelijke rente. De feiten van deze zaak en hoe de rechter tot deze beslissing komt, zet ik hierna uiteen. Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten De rechtbank verwijst naar Richtlijn 93/13 van de EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten.

Lees verder
Welstandsadvies, hoe en wat?

Gedurende mijn loopbaan ben ik vaak betrokken geweest bij diverse kwesties waar de welstandscommissie, ook wel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, een belangrijke rol heeft gespeeld bij omgevingsvergunningen. In deze tijd vragen mensen namelijk steeds meer een omgevingsvergunning aan voor bouwplannen. Deze bouwplannen hebben dan ook vaak gevolgen voor het uiterlijk aanzien van het gebouw. In zulke gevallen zal het bouwplan vaak bij de welstandscommissie getoetst moeten worden aan de redelijke eisen van welstand, oftewel de welstandnota. Deze welstandsnota betreft regels waaraan het uiterlijk van gebouwen in een gemeente veelal aan moet voldoen. Deze regels kunnen eisen stellen aan onder andere het

Lees verder