Privacy: boete van 525.000 euro voor verkoop persoonsgegevens door KNLTB

Een forse boete voor het schenden van de privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) een boete opgelegd van maar liefst 525.000 euro. De AP heeft namelijk geconcludeerd dat de KNLTB onrechtmatig persoonsgegevens van KNLTB-leden heeft verstrekt aan twee sponsoren.  De sponsoren gebruikten de persoonsgegevens vervolgens om de leden te benaderen met reclame. Niet geheel verwonderlijk werd daarover geklaagd door diverse leden. Geen grondslag voor verstrekking van persoonsgegens Voor elk doel van gebruik van persoonsgegevens  – buiten de privesfeer om –  is een wettelijke rechtvaardigingsgrond nodig. Dat wordt ook wel een grondslag genoemd.  Een

Lees verder
Kan ik als eigenaar van een bedrijfspand van mijn huurder af?

In de huidige tijd is het niet aantrekkelijk om geld op te potten op een bankrekening. De aandelenkoersen vertonen – als je een lange adem hebt – een stijgende lijn, maar ook dan kan het uitmaken in welke bedrijven je hebt belegd. Vastgoed Daarom beleggen diverse ondernemingen en ook vermogende particulieren in vastgoed. Aangetrokken door de enorme stijging van de prijzen van vastgoed in het algemeen en woonruimte in het bijzonder kan het zeker interessant zijn om panden te kopen. Om te beginnen stijgt de waarde er van hoegenaamd automatisch met het verstrijken der jaren. En je ontvangt ook nog

Lees verder
Wanneer geldt een gebouw als opgeleverd?

De oplevering is een essentieel element in het bouwrecht, omdat vanaf het moment van de oplevering het risico overgaat van de aannemer naar de opdrachtgever en de aannemer de eindtermijn kan indienen. Denk bij de overgang van het risico aan de verplichting om het gebouw te verzekeren en aan eventuele gebreken die na de oplevering worden ontdekt. Er zijn verschillende definities van het begrip “oplevering”. Art. 7:758 BW Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat -indien de aannemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt

Lees verder
Intellectueel Eigendom

Maak dit woord/logo inbreuk op het merk van partij x? Zijn wij automatisch (auteurs)rechthebbende van de ontwerpen en de software die wij laten maken? De opdrachtnemer zegt dat hij rechthebbende is van de vormgeving van ons product en wil achteraf meer geld, klopt dat wel? Een greep uit de veel voorkomende vragen die onze specialisten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht het afgelopen jaar kregen. Zij blikken in het kort terug op 2019 en delen enkele tips. De meeste vragen maken duidelijk dat partijen vóór het sluiten van een overeenkomst niet goed genoeg nadenken over eventuele intellectuele eigendomsrechten (o.a.

Lees verder
Checklist dossieropbouw disfunctioneren

U bent niet tevreden over uw werknemer en wil hem of haar graag ontslaan. De vraag is dan of er voldoende ‘dossier’ aanwezig is om ook daadwerkelijk een ontbinding te krijgen bij de kantonrechter. Een ontslagprocedure is alleen succesvol als u kan aantonen dat daadwerkelijk sprake is van disfunctioneren. Waar wordt op getoetst en wat heeft u nodig? Hieronder treft u de ultieme checklist dossiervorming aan.   Wat is disfunctioneren? Op grond van de Wet Werk en Zekerheid (ingevoerd per 1 juli 2015 en ook wel kortweg ‘WWZ’ genoemd) kan ontslag worden aangevraagd als sprake is van een redelijke grond

Lees verder
Ben ik een verwerker? Heb ik toestemming nodig?

Een greep uit de veel voorkomende vragen die onze privacyspecialisten het afgelopen jaar kregen. Zij blikken in het kort terug op 2019 en delen enkele tips. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Wij zien dat veel ondernemingen en organisaties zich inmiddels bewust zijn van het bestaan van de AVG en daar ook echt iets mee doen. Dan neemt niet weg dat in Nederland en in de omringende landen incidenteel forse boetes worden opgelegd door de privacytoezichthouders. Zo kreeg bijvoorbeeld een Belgische website €15.000,- boete, omdat het cookiebeleid niet transparant was en cookies niet geweigerd

Lees verder
Moet u zorgen voor een behoorlijke verzekering voor een ingeschakelde ZZP’er?

Het is vaste rechtspraak dat een werkgever gehouden is om te zorgen voor een behoorlijke verzekering voor werknemers die voor werk onderweg zijn in motorvoertuigen en het risico lopen op verkeersongevallen. Deze verplichting is gebaseerd op “goed werkgeverschap”. Als de werkgever die verplichting niet nakomt en de werknemer daardoor schade lijdt, dan is de werkgever aansprakelijk. De schade van de werknemer bestaat dan uit het missen van de uitkering die de werknemer zou hebben ontvangen als er wél een behoorlijke verzekering was afgesloten. Recentelijk stond deze verzekeringsplicht centraal in een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het ging om de vraag

Lees verder
Franchisewetgeving op komst; welke veranderingen staan u mogelijk te wachten?

Ruim een jaar na het eerste ontwerp van de Wet franchise – en vele meningen, suggesties en voorgestelde wijzigingen verder – kreeg de ingediende wet recent een positief advies van de Raad van State. Het is nu aan de Staten-Generaal om zich over het wetsvoorstel te buigen. Wat gaat er voor franchisegevers en franchisenemers zoal veranderen zodra deze Wet franchise (ongewijzigd) wordt opgenomen in ons Burgerlijk Wetboek? Misschien wel de belangrijkste verandering zal zijn dat bepaalde verplichtingen voor met name franchisegevers niet meer contractueel ten nadele van de franchisenemer kunnen worden uitgesloten of beperkt. Bij niet-naleving kan de betreffende contractuele

Lees verder
Is een snelle procedure tot prijsvaststelling van aandelen via de rechter mogelijk?

Men zou denken dat als aandeelhouders over de uittreding van een aandeelhouder overeenstemming hebben bereikt, de prijsvaststelling ook wel moet lukken. Die prijsvaststelling blijkt echter toch vaak lastig te zijn, omdat ruzie en/of wantrouwen de benoeming van een onafhankelijke deskundige in de weg staan. De wet biedt een mogelijkheid. De prijsvaststellingsregeling Indien over het uittreden van een aandeelhouder overeenstemming bestaat met de medeaandeelhouder(s), maar over de prijs van de aandelen niet, kan worden gekozen voor de sinds 2012 in de wet opgenomen ‘prijsvaststellingsregeling’ (art. 2: 343c BW). Dat is een vereenvoudigde procedure tot – uitsluitend – vaststelling van de koopprijs.

Lees verder
Verwarringsgevaar tussen merken Floramed en Mediflor?

Bestaat er verwarringsgevaar tussen het (jongere) beeldmerk Floramed en het (oudere) woordmerk Mediflor? Het Gerecht EU van 20 november 2019 vindt van wel.[1] De merkhouder van het woordmerk Mediflor had verzocht om doorhaling van het later ingeschreven beeldmerk Floramed. Het merk Floramed zou namelijk zorgen voor verwarringsgevaar. Tot aan het Gerecht EU heeft de merkhouder van het jongere merk Floramed getracht om de eerder toegewezen doorhaling van dat merk te voorkomen. Zonder succes. In deze zaak bevestigde het Gerecht EU dat er gevaar voor verwarring is tussen het (jongere) beeldmerk Floramed en het (oudere) woordmerk Mediflor. Het gerecht neemt daarbij

Lees verder