Verschuiving datum salarisaanpassingen: instemming van ondernemingsraad nodig?

Stel, u besluit de salarisaanpassingen van uw werknemers voortaan per 1 maart in plaats van per 1 januari door te voeren. Dient u uw ondernemingsraad dan om instemming te vragen?

Op grond van artikel 27 lid 1 sub c WOR dient u de instemming te hebben van de ondernemingsraad voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een ‘belonings- of functiewaarderingssysteem’. Artikel 27 WOR ziet niet op primaire arbeidsvoorwaarden. De hoogte van de beloning of het aanpassen van bijvoorbeeld het aantal vakantiedagen, valt niet onder de reikwijdte van artikel 27 WOR.

Als de ondernemingsraad niet met het voorgenomen besluit instemt, kunt het besluit niet doorvoeren. U kunt dan nog naar de kantonrechter om vervangende toestemming te vragen. Vervangende toestemming kan worden verleend als het besluit van de ondernemingsraad onredelijk is, of het voorgenomen besluit van de ondernemer wordt gevergd door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen.

Volgens de Parlementaire geschiedenis is een beloningssysteem ‘een systeem volgens welk beloningen worden berekend en aan bepaalde functies worden toegekend en heeft het betrekking op de onderlinge rangorde van functies.’

De aanpassing van het moment waarop een (eventuele) individuele salarisverhoging betreft geen wijziging van het systeem van toekenning van beloningen aan bepaalde functies. Bovendien wordt er geen wijziging aangebracht in de onderlinge rangorde van beloningen.

In een recente uitspraak meende de rechtbank Oost-Brabant dan ook dat geen sprake was van een instemmingsplichtig besluit en de ondernemer tot invoering kon overgaan zonder de ondernemingsraad te raadplegen.

Vragen over wijzigingen in uw belonings- of functiewaarderingssysteem, instemming van uw ondernemingsraad of over andere arbeidsrechtelijke kwesties? Bel of mail gerust. Wij denken graag met u mee!

Lees ook mijn voorgaande blogs, waaronder:

Help, mijn OR-lid schendt de geheimhouding, en nu?

Vacatures binnen de ondernemingsraad; kan de OR nog rechtsgeldig besluiten? Houdt de OR op te bestaan?

Ontslag zieke werknemer bij schending re-integratieverplichtingen: een checklist!

Ariënne Inden

Partner | Advocaat | MfN-registermediator | Team Arbeid


T +31 (0)6 1215 7059 a.inden@mend.nl