Handreiking opvolging meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Op 17 mei 2023 is de ‘Handreiking opvolging meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag‘ gepubliceerd (de ‘Handreiking’). De Handreiking beschrijft het gehele proces van het oppakken van een melding en alle stappen die daarop volgen, waaronder de verschillende interventies en, indien passend en gewenst, het uitvoeren van onderzoek.

In de Handreiking staat een aantal fases beschreven. Op deze fases wordt kort ingegaan. Voor elke fase geeft de Handreiking tips. In een latere blog zal ik onder meer ingaan op de tips.

Fase 0: wees voorbereid op een melding

Er moet een plan klaar liggen om te handelen bij meldingen. Organisaties moeten voorbereid zijn op een melding.

 • Wettelijke verplichtingen moeten worden nageleefd.
 • Deskundige ondersteuning moet worden georganiseerd.
 • Maak een gedragscode of meldprotocol.
 • Een ieder dient in staat te worden gesteld om zijn/haar rol te vervullen.
 • Een beslistafel moet worden voorbereid.

Fase 1: beslis wat te doen met de melding

Als er een melding komt dan moet er een passende opvolging worden gekozen. De doelen en randvoorwaarden moeten worden geformuleerd en de betrokkenen moeten worden geïnformeerd. De stappen in deze fase helpen te komen tot de juiste opvolging van de melding, voor zowel de melder als de organisatie. Er kan worden besloten om een onderzoek te starten, maar dat is lang niet altijd nodig, en zeker niet altijd meteen. Andere interventies, zoals een informeel gesprek of mediation, kunnen passender zijn. Vanaf deze fase is het belangrijk dat er een goede communicatie is met alle betrokkenen.

 • Er is een melding, signaal of klacht.
 • De melding en context moeten in kaart worden gebracht.
 • De beschuldigde moet worden geïnformeerd en tijdelijke maatregelen moeten worden overwogen.
 • De opties voor opvolging moeten worden overwogen.
 • Er moet gekozen worden voor een interventie en/of onderzoek.
 • Communicatie met betrokkenen moet plaatsvinden.

Fase 2: voer de gekozen opvolging zorgvuldig uit

De opvolging moet zorgvuldig worden uitgevoerd met oog voor de betrokkenen en de omgeving. De uitkomst moet zijn dat het traject is doorlopen en zo nodig heeft geleid tot besluiten en consequenties, die gedeeld zijn met de betrokkenen en zijn vastgelegd. Duidelijke communicatie is van belang.

 • Informeel gesprek.
 • Correctief gesprek.
 • Groepsgesprek
 • Bemiddeling
 • Mediation

Fase 3: leer van het meldproces

Als de melding is opgevolgd moet het proces worden geëvalueerd. DE organisatie dient zorg te dragen voor de betrokkenen en herhaling voorkomen is van groot belang. Voor een blijvend vertrouwen in het proces, met oog op herstel of verwerking voor de melder en eventueel het team, is het van belang goed contact te houden met betrokkenen en hen waar nodig te ondersteunen. Dat blijft ook na inzet van interventies, onderzoeken en besluiten met eventuele

rechtspositionele consequenties voor betrokkenen van belang. Hierbij is het cruciaal om gemaakte afspraken vast te leggen en te monitoren, om te voorkomen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag worden herhaald. Het succes van een (meld)proces onder hangt onder meer af van het verloop van het proces, de informatievoorziening en de manier waarop men met  elkaar omgaat. Daarnaast is het goed om te realiseren dat het besluit tot een specifieke opvolging van de melding een andere interventie of onderzoek op een later moment niet altijd hoeft uit te sluiten. Bovendien kent seksueel grensoverschrijdend gedrag gradaties en kan het gedrag naast opvolging binnen de organisatie ook nopen tot doen van aangifte bij de politie, om ook op die manier het rechtsgevoel (terug) te halen.

 • Zorg dat iedereen verder kan (melder, beschuldigde en de betrokkenen in de organisatie).
 • Houd vinger aan de pols.
 • Leer voor een volgende keer.

De Handreiking beoogt een duidelijk stappenplan te geven. Een gedragscode en/of meldprotocol zijn van groot belang. Heeft uw organisatie dit nog niet op orde? Bel of mail mij gerust. Ik en mijn collega’s van Team Arbeid denken graag met u mee.

Lees ook mijn voorgaande blogs, zoals bijvoorbeeld:

Zieke werknemers re-integreren; denk ook aan jobcarving!

Ontslag op staande voet; hoe snel moet dat worden gegeven?

Werken voor aanvang van de arbeidsovereenkomst, de gevolgen voor de proeftijd

 

Tally Opbroek

Partner | Advocaat | MfN-registermediator | Team Arbeid


T +31 (0)6 2030 4860 t.opbroek@mend.nl