Virtuele AVA

We hebben u al eerder geïnformeerd over de mogelijkheid om een virtuele aandeelhoudersvergadering (“AVA”) te houden, vanwege de genomen Corona maatregelen. Zie het blog van Judith Anema d.d. 30 maart 2020 en het blog van Latife Tuncer d.d. 27 september 2022. Deze virtuele AVA is gebaseerd op de op 17 december 2020 in werking getreden Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (“Noodwet”). In deze Noodwet is onder meer een mogelijkheid opgenomen voor het houden van ‘virtuele’ AVA’s. Hoewel in de wet (artikel 2:117a lid 1 en artikel 226 lid 1 BW) al is voorzien in de mogelijkheid van een gedeeltelijk

Lees verder
Personenvennootschappen in een nieuw jasje

De wetgever is al heel lang bezig om de wetgeving met betrekking tot personenvennootschappen te moderniseren. Recent is weer een nieuwe stap gezet. Als de wetsvoorstellen modernisering van personenvennootschappen worden aangenomen, zullen er binnenkort nieuwe regels komen voor de personenvennootschappen (de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv)). Volgens de toelichting bij het voorontwerp beoogt de overheid met het wetsvoorstel een duidelijke en eenvoudige regeling te bieden die ‘bijdraagt aan de zekerheid voor het handelsverkeer en passende waarborgen bevat voor vennoten en schuldeisers’. Op 10 oktober 2022 is er een tweede internetconsultatie gestart die (naar verwachting)

Lees verder
(Turbo)liquidatie van een onderneming

Na twee roerige coronajaren, is er weer tijd en ruimte om ondernemingsstructuren door te lichten en overbodige (lege) vennootschappen op te heffen. Het enkel uitschrijven van een Besloten Vennootschap (”BV”) bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is daarbij niet voldoende. Om de bedrijfsactiviteiten van de BV te beëindigen moeten er een aantal stappen worden doorlopen. Ontbinding van een BV De ontbinding van een BV begint met een besluit (met inachtneming van eventuele voorschriften in de statuten) van de algemene vergadering van aandeelhouders. De bestuurders treden na dit besluit als vereffenaar van het vermogen van de BV op, tenzij

Lees verder
De waarde van een gespecialiseerde overnameadviseur

Afgelopen jaar was het topdrukte in de fusie en overnamepraktijk van Marree en Dijxhoorn Advocaten. We hebben een record aantal deals mogen begeleiden. En ook de totale waarde van de deals waarin wij hebben geadviseerd is nooit eerder zo hoog geweest. Team ondernemingsrecht heeft zowel voor kopers als voor verkopers opgetreden. In samenwerking met verschillende adviseurs (corporate finance, notarissen, accountants en banken) hebben we veel verschillende transacties tot stand gebracht. Van grote internationale deals met beursgenoteerde partijen tot meer lokale MKB-deals. Wij focussen ons met name op de overnames van Nederlandse bedrijven met een waarde tussen de 2,5 en 25

Lees verder
Corporate opportunity

Hoewel bestuurders van een vennootschap in het belang van die vennootschap moeten handelen, is dat niet altijd het geval. Schiet de bestuurder tekort in de uitoefening van de hem opgedragen bestuurstaak en kan hem daarvan een ernstig verwijt worden gemaakt, dan is hij jegens de vennootschap voor diens schade aansprakelijk. Een voorbeeld van het laten prevaleren van eigen belang boven het belang van de vennootschap is de ‘corporate opportunity’. Als corporate opportunity kan worden aangemerkt de mogelijkheid die zich voor de vennootschap voordoet om een transactie aan te gaan of zakelijke activiteiten te ontplooien die passen binnen het kader van

Lees verder