Wijziging in het ontslagrecht voor bestuurders van stichtingen per 1 juli 2021

Veel zorginstellingen en scholen hebben de rechtsvorm van een stichting. Per 1 juli 2021 wijzigt het ontslagrecht voor bestuurders van stichtingen ingrijpend op grond van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Hoe is het nu? Bestuurders van stichtingen hebben dezelfde arbeidsrechtelijke bescherming als ‘gewone’ werknemers. Dat houdt in dat de Raad van Toezicht UWV om toestemming kan vragen de arbeidsovereenkomst op te zeggen of de kantonrechter kan verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Er is dus sprake van een preventieve toets waarbij niet meteen tot ontslag kan worden overgegaan. Wat verandert er per 1 juli 2021? > Geen preventieve toetsDe

Lees verder
Vacatures binnen de ondernemingsraad; kan de OR nog rechtsgeldig besluiten? Houdt de OR op te bestaan?

Als de ondernemer een ondernemingsraad (OR) heeft ingesteld, dient zij de OR advies (artikel 25 WOR) of instemming te vragen (artikel 27 WOR) op de in de WOR opgesomde onderwerpen. Ook is het mogelijk dat een convenant is afgesproken waarin, in aanvulling op artikel 25 en 27 WOR, onderwerpen zijn bepaald waarop de ondernemer advies of instemming moet vragen. Maar hoe zit het nu als er vacatures ontstaan? Houdt de OR dan op te bestaan? Kan de OR nog wel rechtsgeldige besluiten nemen? Einde OR-lidmaatschap Het lidmaatschap van een OR-lid eindigt als zijn zittingstermijn is verstreken. Tussentijds kan het lidmaatschap

Lees verder
Hype op huurprijs woonruimte in 2021?

Dat de markt voor (betaalbare) woonruimte volstrekt overspannen is, behoeft geen toelichting. Voor starters en mensen met een modaal inkomen is het haast onmogelijk om ‘huisje, boompje, beestje’ te realiseren. De kranten staan er vol mee en alle politieke partijen in de kabinetsformatie hebben de woningmarkt prominent op de agenda staan. Maatregelen zoals het verlagen van de overdrachtsbelasting voor starters naar 0% hebben geen effect. Het is te weinig. Niet alleen de koopmarkt is overspannen. Dit geldt ook voor de markt voor huurwoningen. Mensen met een inkomen tot grofweg € 45.000,- bruto per jaar kunnen in theorie in aanmerking komen

Lees verder
WHOA: enthousiasme terecht?

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA kan een uitkomst zijn voor ondernemingen die weliswaar in financiële moeilijkheden verkeren, maar in de kern wel levensvatbaar zijn. De eerste WHOA uitspraken zijn inmiddels gepubliceerd. Waar is het enthousiasme over de WHOA op gebaseerd? In dit artikel schets ik de kernpunten. WHOA kort De WHOA maakt het mogelijk dat een in moeilijkheden verkerende onderneming tot een akkoord komt met haar schuldeisers, zelfs als niet alle schuldeisers hieraan meewerken. Het akkoord kan na goedkeuring door de rechter (“de homologatie”) dwingend worden opgelegd aan niet

Lees verder
Een loonsanctie door een verkeerd advies van de bedrijfsarts of arbodienst, wat nu?

De meeste werkgevers vertrouwen erop dat het advies van de bedrijfsarts of arbodienst juist is en volgen dat advies vervolgens op. De bedrijfsarts of arbodienst kan namelijk als geen ander een oordeel geven over het feit of de werknemer arbeidsongeschikt is en of er mogelijkheden tot re-integratie zijn. Maar ook deze gespecialiseerde arts kan fouten maken en situaties niet goed inschatten waardoor de werkgever een loonsanctie krijgt. En dat kan de werkgever duur komen te staan. Na 104 weken ziekte houdt voor de werkgever de verplichting op om het loon van zieke werknemers door te betalen. Dat kan anders zijn

Lees verder
Werknemersparticipatie; de opties

Het Financieele Dagblad opende er 10 februari 2021 mee: VNO-NCW deed de volgende oproep ‘Werknemer moet vaker meedelen in winst van bedrijf’. De werkgeversorganisatie doelde er daarbij op dat loonsverhogingen voor het personeel achterbleven in de tijden dat winsten van bedrijven toenamen. Nu er in Corona-crisistijd wel een groot beroep op de werknemers wordt gedaan om lonen te matigen, wordt daar natuurlijk kritisch naar gekeken. Ook door ondernemers en werkgevers. De arbeidsbeloning zou het resultaat van de onderneming moeten volgen. In dit blog ga ik in op de verschillende mogelijkheden voor werknemersparticipatie. Druk vanuit de politiek en de publieke opinie

Lees verder