Omgevingsvergunning vluchtelingenschip niet in strijd met ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders stemde op 19 oktober 2022 in met de komst van een opvangschip voor vluchtelingen in het Merwedekanaal te Nieuwegein en verleende hiervoor een omgevingsvergunning. Het gaat om maximaal 98 vluchtelingen die op het cruiseschip MS Princess als tijdelijke opvanglocatie zouden kunnen verblijven. De gemeente verwacht hen te kunnen opvangen in het cruiseschip van begin november 2022 tot 1 maart 2023. Vlak na het besluit van het college heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 28 oktober 2022 ook een besluit genomen, waarbij er een ontheffing is verleend om hetzelfde schip een ligplaats te laten innemen in het Merwedekanaal. Omwonenden konden zich niet vinden in deze besluiten en hebben tegen deze besluiten bezwaar gemaakt en de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Omwonenden

Omwonenden zijn niet blij met de komst van de schip als opvang voor vluchteling op die locatie. Zij vrezen voor overlast en een verstoring van de openbare orde en veiligheid. Ze wijzen er ook op dat er een middelbare school vlakbij is. Daarnaast vinden zij dat de procedure niet goed is verlopen en denken zij dat er betere alternatieven zijn voor de opvang van deze vluchtelingen. Daarom maakten de omwonenden bezwaar tegen het besluit van het college en het besluit van Rijkswaterstaat. Omdat dat bezwaar mogelijk pas begin volgend jaar wordt behandeld hebben zij in afwachting daarvan de voorzieningenrechter gevraagd om te beslissen dat de opvang niet door mag gaan.

Rechtbank inzake voorlopige voorziening

De voorzieningenrechter heeft onder andere gekeken naar de eventuele overlast en de openbare orde en veiligheid. Het is volgens de rechter niet ondenkbaar dat er incidenten zullen plaatsvinden. De gemeente heeft bij het verlenen van de vergunning hier wel rekening mee gehouden. Zo ligt er een plan klaar over hoe ingegrepen moet worden bij incidenten. Daarnaast zijn er particuliere beveiligers ingeschakeld, is er een noodnummer en hebben medewerkers op het schip duidelijke instructies gekregen. Volgens de voorzieningenrechter mag de gemeente het belang om te helpen in de opvangcrisis zwaarder laten wegen dan het belang van de omwonenden. Er is verder ook geen andere aanleiding om te zeggen dat de gekozen locatie ruimtelijk niet aanvaardbaar is.

Verder heeft de gemeente voldoende gekeken naar alternatieve locaties, maar komen zij tot de conclusie dat deze er niet zijn. De bestaande gebouwen zijn immers al benut en andere afmeerlocaties zijn minder geschikt dan deze locatie.

Over de ontheffing van het afmeerverbod heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de omwonenden geen bezwaar kunnen maken tegen deze ontheffing. Zij wonen wel aan het Merwedekanaal, maar zijn daar zelf geen gebruiker van. Zij hebben daarom geen individueel belang bij de ontheffing dat hen onderscheidt van anderen.

Daarmee komt de voorzieningenrechter tot de conclusie dat de bezwaren van de omwonenden tegen de omgevingsvergunning niet kansrijk zijn en de bezwaren tegen de ontheffing van het afmeerverbod niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

Conclusie

De nationale crisis in de opvang van asielzoekers is een zwaarwegend belang van de zijde van het college en de minister en weegt in dit geval zwaarder dan de belangen van de omwonenden. Tegen deze achtergrond is er dan ook geen ruimte voor de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening te treffen.