Eisen aan meldprocedure voor klokkenluiders wijzigen!

Ieder bedrijf met vijftig of meer werknemers is volgens de Wet Huis voor Klokkenluiders verplicht tot het invoeren van een interne meldregeling. Deze klokkenluidersregeling moet er zijn zodat medewerkers veilig en vertrouwelijk een vermoedelijke misstand kunnen melden.

Nieuwe EU-richtlijn

Als gevolg van de nieuwe EU-richtlijn ter bescherming van klokkenluiders, veranderen de eisen aan de interne meldprocedure. Werknemers krijgen nu meer bescherming als zij aan de bel trekken, bijvoorbeeld bij een vermoeden van een misstand in de onderneming of bij inbreuk op het recht van de Europese Unie door de werkgever. Werknemers die benadeeld zijn hoeven ook niet meer aan te tonen dat zij benadeeld zijn vanwege hun melding. De bewijslast ligt dan bij werkgever die zal moeten aantonen dat de benadeling niets met de melding te maken heeft. Niet alleen werknemers en ambtenaren zijn nu beschermd, maar ook vrijwilligers, stagiaires, zzp’ers, (onder)aannemers, aandeelhouders en sollicitanten.

Check interne meldprocedure

Vanaf 17 december 2021 moeten in elk geval overheidswerkgevers (waaronder gemeenten, provincies, waterschappen en publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen) aan de nieuwe eisen van deze richtlijn voldoen. Private werkgevers zijn pas verplicht aan de nieuwe eisen te voldoen als de wet ter implementatie van de EU-richtlijn in werking getreden is. Het wetsvoorstel is op dit moment nog in behandeling in de Tweede Kamer. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe wet in werking zal treden. Toch is het goed om alvast te kijken naar de interne meldprocedure en de aanpassingen die als gevolg van de aanstaande wet gedaan moeten worden. In de loop van 2022 zal de interne meldprocedure van aan de nieuwe eisen moeten voldoen.

Wilt u meer weten over de Wet Huis voor Klokkenluiders of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Bel dan Tally Opbroek of een van haar andere collega’s van Team Arbeidsrecht.

Tally Opbroek

Partner | Advocaat | MfN-registermediator | Team Arbeid


T +31 (0)6 2030 4860 t.opbroek@mend.nl