Een boete van de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie): wat nu?

Als u (als ondernemer) een boete heeft gekregen van de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie), kan een zienswijze inbrengen of bezwaar maken helpen. Hoe maakt u succesvol bezwaar?

Boeterapport

De Inspecteur maakt een boeterapport als hij na een onderzoek constateert dat sprake is van een ernstige overtreding of als blijkt dat een eerdere overtreding niet is opgeheven.

Wanneer wordt een boete van de arbeidsinspectie opgelegd

Overtredingen waarvoor een boete kan worden opgelegd zijn bijvoorbeeld:

– onbevoegde werknemers laten werken;
– vreemdelingen laten werken zonder een tewerkstellingsvergunning;
– het wettelijke minimumloon en vakantiebijslag wordt niet betaald.

Ook als sprake is van een herhaalde overtreding wordt een boeterapport opgemaakt.

Als na de controle door de Inspectie SZW blijkt dat de overtreding na verloop van tijd nog niet is opgeheven, kan de Inspecteur opnieuw een boeterapport opstellen. Indien dit binnen 24 maanden gebeurt, dan kan de nieuwe boete met 50% worden verhoogd. Wordt de overtreding binnen 48 maanden voor de derde keer geconstateerd nadat de tweede boete onherroepelijk is geworden, dan maakt de Inspecteur een proces-verbaal op. Als de tweede boete nog niet onherroepelijk is, dan wordt weer een boeterapport opgemaakt en kan opnieuw een hogere boete worden opgelegd.

De hoogte van de op te leggen boetes wordt bepaald in beleidsregels. Voor een overtreding van bijvoorbeeld de Wet arbeid vreemdelingen gelden de ‘Beleidsregels boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen’.

Zienswijze werkgever bij voornemen tot opleggen boete

Bij het boeterapport wordt het voornemen tot het opleggen van de boete naar de werkgever en de Minister SZW verzonden. Namens de Minister wordt vervolgens besloten of wel of geen boete wordt opgelegd. Ontvangt u een boetekennisgeving? Dan heeft u 2 weken de tijd om op het voornemen tot boeteoplegging te reageren door een zienswijze in te dienen. In deze zienswijze kunt u redenen aangeven waarom er geen boete moet worden opgelegd of waarom de boete moet worden gematigd.
Stel; een vreemdeling heeft arbeid verricht bij een werkgever zonder te beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Als de werkgever zelf de overtreding op tijd heeft beëindigd en de overtreding zelf meldt bij de Inspectie SZW, heeft de Inspecteur reden om de boete te matigen. Dat kan ook het geval zijn als er langer dan een half jaar zit tussen de laatste (ambts)handeling van de Inspecteur en het insturen van het boeterapport. Deze matigingsgronden staan in de Beleidsregels en/of in de bijbehorende toelichting bij de Beleidsregels en dienen dus zeker in de zienswijze te worden vermeld met als doel de boete te verlagen.

Boeteoplegging en bezwaar/beroep

Wordt na de ingediende zienswijze toch een boete opgelegd, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar tegen de boete of de hoogte van de boete maken. Na de bezwaarprocedure kunt u desnoods in beroep bij de rechter.

Gronden voor matiging van de boete

De matigingsgronden zijn uitgelegd in de Beleidsregels. In deze Beleidsregels staat het ‘boetebeleid’. De Inspectie SZW heeft een document uitgebracht, met veel voorkomende bezwaargronden die niet tot verandering van de opgelegde boete leiden, waaronder bijvoorbeeld de stelling dat te goeder trouw is gehandeld door de werkgever of het argument dat de Inspecteur eerst een waarschuwing had moeten geven.
In situaties waarin verwijtbaarheid van de werkgever volledig ontbreekt bestaat geen grond voor boeteoplegging. Die situatie doet zich in elk geval voor indien de overtreder (werkgever) aannemelijk heeft gemaakt dat hij al hetgeen redelijkerwijs mogelijk was heeft gedaan om de overtreding te voorkomen. Een verminderde mate van verwijtbaarheid kan aanleiding geven de opgelegde boete te matigen
In het eerder genoemde voorbeeld over de overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen zal van het volledig ontbreken van verwijtbaarheid sprake kunnen zijn als van een legaal tewerkgestelde vreemdeling het verblijfsrecht is ingetrokken, zonder dat de werkgever hierover is geïnformeerd. Van een verminderde mate van verwijtbaarheid kan ook sprake zijn als de arbeid die door de vreemdeling is verricht van geringe omvang en duur was en/of onbetaald was en eenmalig heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook indien de verrichte arbeid meer in de privésfeer ligt. Dit houdt in dat de vreemdeling aantoonbaar familie is van de overtreder en voor familiebezoek in Nederland is.

Let op: openbaarmaking

De boete wordt 2 weken na de oplegging daarvan openbaar gemaakt op de website van de overheid en blijft 3 jaar lang zichtbaar. De werkgever wordt hier voorafgaand aan de openbaarmaking over geïnformeerd en kan daartegen bezwaar maken. Geen enkele werkgever wil op deze manier op de website van de overheid bekend staan. Daarom kan binnen 10 dagen na het besluit bij de rechter om een voorlopige voorziening worden gevraagd om openbaarmaking tegen te houden. Houdt er rekening mee dat publicatie alleen kan worden voorkomen door een uitspraak van de rechter. Het indienen van bezwaar en het vragen van een voorlopige voorziening voorkomen de publicatie in eerste instantie niet.

Een voorbeeld waarbij de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) een boete wil opleggen

De Inspectie SZW heeft een tip gekregen dat bij een restaurant illegalen werken. Naar aanleiding van deze tip doet de Inspectie een inval bij het restaurant. Van alle aanwezige werknemers worden de ID bewijzen gecontroleerd. Daarnaast worden werknemers gehoord door de Inspecteur. De Inspectie vraagt inzage in de administratie van de werkgever. Bij de inval in het restaurant is een man van Senegalese komaf aangetroffen die in de keuken aan het werk is. Indien er werknemers van buitenlandse komaf werkzaam zijn dan zal de Inspectie de verblijfsvergunning en/of tewerkstellingsvergunning willen controleren. Indien de juiste papieren ontbreken dan wordt de persoon aangemerkt als een vreemdeling.

De Senegalese man die is aangetroffen in het restaurant wordt gehoord door de Inspecteur. Het blijkt dat hij een half jaar geleden naar Nederland is gekomen. Hij is in dienst getreden bij een uitzendbureau en is via het uitzendbureau pas enige maanden werkzaam bij het restaurant. Hij woont bij zijn Senegalese neef die al langer in Nederland woont en werkt. Na onderzoek in het restaurant en uit de administratie van de werkgever blijkt dat de Senegalese man niet bevoegd is werkzaamheden te verrichten in Nederland. Het is een vreemdeling. De werkgever wordt ook gehoord en krijgt de mogelijkheid een verklaring af te leggen.

Op grond van de Wet arbeid vreemdelingen mag een vreemdeling geen werkzaamheden verrichten in Nederland. Indien de Inspecteur deze wetsovertreding constateert zal hij aan de hand van de Beleidsregels een boete opleggen aan de werkgever. Het is afhankelijk van de gehanteerde Beleidsregels wat de hoogte van de boete is.

De Inspecteur stelt een boeterapport op met een voornemen tot boeteoplegging waarbij de boete
€ 8.000 per vreemdeling bedraagt. Het restaurant laat het er niet bij zitten en neemt een advocaat in de arm om een zienswijze op te stellen.
In de zienswijze zullen matigingsgronden moeten worden aangevoerd. De restaurant eigenaar meent dat de verwijtbaarheid volledig ontbreekt omdat hij gebruik heeft gemaakt van een gecertificeerd uitzendbureau. Daarnaast heeft de restaurant eigenaar ook de papieren van de vreemdeling gecontroleerd. Hij is geconfronteerd met een valse tewerkstellingsvergunning. Het beroep op het volledig ontbreken van verwijtbaarheid zal niet snel door de Inspecteur worden gehonoreerd. De werkgever is namelijk ook zelf verantwoordelijk voor de controle van diegenen die hij laat werken.

Wel zal het gebruik van een gecertificeerd uitzendbureau kunnen dienen als een grond voor matiging. Dan kan de boete volgens de Toelichting bij de Beleidsregels worden gematigd met 25%. Indien de restaurant eigenaar aannemelijk maakt dat hij zelf ook een controle heeft uitgevoerd en inspanningen heeft verricht om de overtreding te voorkomen, kan dit een matiging van 50% opleveren. Met inachtneming van de zienswijze neemt de Inspectie vervolgens het besluit een boete – al dan niet gematigd – op te leggen, of niet.

Heeft u een boete van de inspectie SZW opgelegd gekregen, dan raad ik u aan altijd een zienswijze in te dienen, om zo te proberen de boete kwijt te schelden of de boete te verminderen. Het indienen van een goede zienswijze vergt de juiste voorbereiding, ik help u graag hierbij. Heeft u uw zienswijze ingediend, maar wordt toch een boete opgelegd? Ik kijk graag met u mee om te bepalen of het zinvol is om in beroep te gaan.

 

Tally Opbroek, advocaat  team arbeidsrecht (+31620304860 en t.opbroek@mend.nl)

Tally Opbroek

Partner | Advocaat | MfN-registermediator | Team Arbeid


T +31 (0)6 2030 4860 t.opbroek@mend.nl