Schriftelijkheidsvereiste bij verkoop van een kavel?

Er wordt veel geprocedeerd over de vraag of de verkoop van een woning nu wel of niet schriftelijk moet worden vastgelegd in bijvoorbeeld een standaard-koopovereenkomst, die dan weer door beide partijen moet zijn ondertekend. Maar geldt dit ook bij projectontwikkeling waarbij de verkoper alleen een (kale) bouwkavel verkoopt en de koper zelf daarna een woning laat bouwen? Art. 7:2 lid 1 BW bepaalt namelijk dat de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan, schriftelijk moet worden aangegaan, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onderwerp

Lees verder
Zijn afspraken in mediation bindend?

U zit in een mediationtraject. Gezamenlijk is besloten dat de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd. Er worden onderhandelingen gevoerd. Helaas lukt het niet om overeenstemming te bereiken. De mediation wordt beëindigd. Kunt u de ander houden aan de afspraak om uit elkaar te gaan? Ervan uitgaande dat u een MfN-gecertificeerde mediator heeft ingeschakeld, is het MfN-reglement op de mediation van toepassing. In dit reglement is bepaald dat partijen niet zijn gebonden aan de stellingen en voorstellen die zij of de mediator tijdens de mediation hebben ingenomen of gedaan. Tussentijdse afspraken zijn alleen bindend als het bindende karakter daarvan uitdrukkelijk is vastgelegd

Lees verder
Permanente bewoning op recreatieparken

Onlangs omschreef ik al het veel voorkomend probleem in het omgevingsrecht, namelijk de permanente bewoning van recreatiewoningen. In Nederland hebben veel gemeenten te maken met een uitdaging met betrekking tot recreatiewoningen die permanent bewoond worden. Deze kwestie is complex, omdat er enerzijds veel vraag is naar een woning in deze tijd en het dus makkelijk is om in een recreatiewoning permanent te verblijven, maar anderzijds de kwaliteit van deze woningen verslechtert en verwaarloosd raakt, wat toezicht en handhaving noodzakelijk maakt. Zo is er recent weer een uitspraak gedaan in een voorlopige voorziening door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

Lees verder
Heeft huurder jachthaven huurbescherming?

Op 25 augustus 2023 heeft de rechtbank Rotterdam een interessante uitspraak gedaan over de huur van een jachthaven. Wat was er aan de hand? Het ging om een bedrijf dat al sinds 1971 tegen betaling een stuk grond met een zogenaamde machineloods in gebruik had als ‘jachtwerf en herstelinrichting van pleziervaartuigen’. Eigenaar en verhuurder is de gemeente. Bij brief van 29 juni 2022 heeft de gemeente de huur opgezegd (en de ontruiming van het perceel aangezegd) tegen 1 oktober 2022. Huurder is het daar niet mee eens en voert stevig verweer. Wanneer sprake is van verhuur voor zakelijke doeleinden (dus

Lees verder
Het intellectuele eigendomsrecht van de Crompouce

De Crompouce– een samentrekking tussen croissant en tompouce – ging plots viraal en haalde een aantal weken geleden het nieuws. Een ware culinaire hit bij bakkerijen en supermarkten. Totdat een Utrechtse bakker, althans, haar advocaat, zich aandiende bij diverse verkopers: de Utrechtse bakker bleek Crompouce in 2020 als merknaam geregistreerd te hebben. De verkoop van de lekkernij onder de noemer Crompouce, zonder daarvoor een licentie te hebben afgesloten, was volgens haar advocaten niet meer toegestaan. Het gebakje wordt weliswaar nog steeds verkocht, maar soms onder een andere naam. Hoe zit dit nu binnen het intellectuele eigendomsrecht? Bescherming van bakproducten als intellectuele eigendom De eerste vraag

Lees verder
ESG en CSDDD – wat bedoelt u daarmee?

U hoort het tegenwoordig haast overal: de term ESG. “ESG” staat voor Environment, Social and Governance. Kort gezegd de manier waarop met duurzaamheid wordt omgegaan door en binnen bedrijven. Is ESG relevant voor uw onderneming? Reken maar. Duurzaamheid en de manier waarop ondernemingen daarmee omgaan is steeds meer bepalend of zelfs doorslaggevend bij het ophalen van financiering om te investeren, maar het heeft ook steeds meer en zichtbaar impact op de waardering van uw onderneming, of die van uw concurrent. Regelmatig geeft onze partner ondernemingsrecht Dirk Engelen presentaties over specifieke ESG-wetgeving, bijvoorbeeld over de ontwerp EU-richtlijn voor Corporate Sustainability Due Diligence (ook wel “CSDDD”) zoals

Lees verder
Hof van Justitie EU streng voor (wettelijke) kredietregistratie

In Nederland is de Wet Stelsel Kredietregistratie in voorbereiding. Deze wet heeft tot doel een regeling te bieden, waardoor het verzamelen van persoonsgegevens over kredietverstrekking en betaalgedrag door de Stichting Bureau Kredietregistratie, beter bekend als de “BKR”, een wettelijke basis te geven.  De BKR was en is nog steeds een geheel privaat initiatief dat oorspronkelijk door kredietverstrekkers (lees: banken en verzekeraars) werd opgezet. In eerste instantie stond voorop de bewaking en reductie van de betalingsrisico’s van deze kredietverstrekkers. Vervolgens werd ook de bescherming van de consument tegen overkreditering ook als BKR-doel gezien. De BKR functioneert zonder toezicht van overheidswege. In

Lees verder
Update: wetsvoorstel tot wijziging re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar!

In het kader van het arbeidsmarktpakket van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een nieuw wetsvoorstel aangekondigd. De internetconsultatie van het wetsvoorstel ‘Wijziging re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar van werknemers van kleine en middelgrote werkgevers’ is net gesloten. Dit betekent dat iedereen commentaar op het wetsvoorstel kon geven en dit nu wordt bekeken. Het is dus nog niet duidelijk wanneer de wet wordt ingevoerd en of het wetsvoorstel op deze wijze wordt ingevoerd. Het doel van het wetsvoorstel is om kleine (loonsom tot en met 25 keer het gemiddelde premieloon per werknemer) en middelgrote (loonsom tot en met 100

Lees verder
Pas op met het aanbod tot afkoop van het concurrentiebeding!

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld over een kwestie waarbij de werkgever een aanbod had gedaan tot afkoop van het concurrentiebeding. De feiten De werknemer was in 2012 is in dienst getreden bij één van de grote brandbeveiligingsbedrijven van Nederland. In de arbeidsovereenkomst was een concurrentiebeding overeengekomen. De werknemer heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 1 januari 2022. De werkgever heeft de werknemer na de opzegging bericht hem te zullen houden aan het concurrentiebeding. In dat bericht stond het volgende vermeld. “(Werkgever) houdt vast aan het concurrentiebeding, zoals ook eerder aangegeven in de mail. Bij overtreding daarvan moeten grote bedragen worden

Lees verder
Verschuiving datum salarisaanpassingen: instemming van ondernemingsraad nodig?

Stel, u besluit de salarisaanpassingen van uw werknemers voortaan per 1 maart in plaats van per 1 januari door te voeren. Dient u uw ondernemingsraad dan om instemming te vragen? Op grond van artikel 27 lid 1 sub c WOR dient u de instemming te hebben van de ondernemingsraad voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een ‘belonings- of functiewaarderingssysteem’. Artikel 27 WOR ziet niet op primaire arbeidsvoorwaarden. De hoogte van de beloning of het aanpassen van bijvoorbeeld het aantal vakantiedagen, valt niet onder de reikwijdte van artikel 27 WOR. Als de ondernemingsraad niet met het voorgenomen

Lees verder