De WHOA – wat u als schuldeisers kunt doen?

De WHOA – Wat u als schuldeisers kunt doen?

In mijn vorige blog heb ik kort uitgelegd wat de WHOA is en wat de kerngedachte achter deze wet is; het opnieuw structureren van schulden om een onnodig faillissement te voorkomen. Ook heb ik verschillende waarborgen voor schuldeisers genoemd. In deze blog werk ik die waarborgen verder uit, zodat duidelijk wordt waar u als schuldeisers recht op heeft en waar u op kunt letten om een zo hoog mogelijk uitkering op uw vordering te krijgen.

Een akkoord moet nodig zijn

Volgens de wet is een akkoord nodig als een onderneming voorziet dat hij in de toekomst niet zijn opeisbare schulden kan betalen. Het uitgangspunt is dat een onderneming zes tot twaalf maanden vooruit mag kijken. Daarnaast moet een onderneming tijdens de WHOA-procedure bepaalde verplichtingen kunnen blijven voldoen. Hierbij kan gedacht worden aan het betalen van de huur, maar ook aan de verplichtingen die de onderneming aangaat tijdens de akkoordprocedure. Een onderneming mag geen nieuwe verplichtingen aangaan als deze van tevoren weet dat ze niet (volledig) nagekomen kunnen worden.

Informatieplichten

De onderneming moet voldoende informatie geven aan haar schuldeisers over de financiële situatie van de onderneming. Daarmee kan een schuldeiser beoordelen of het kwijtschelden en herstructureren van schulden daadwerkelijk nodig is en of datgene dat wordt aangeboden het hoogst haalbare is dat de onderneming kan betalen.

Als schuldeiser mag u dus veel informatie verlangen van de schuldenaar. Als de benodigde informatie niet is verstrekt, kan dit voor een rechter reden zijn om het akkoord af te wijzen.

Meer dan faillissement

Het uitgangspunt is dat met het WHOA-akkoord de schuldeisers een hogere uitkering krijgen dan in faillissement. Om te controleren of dit het geval is moet een vergelijking gemaakt worden tussen datgene wat u aangeboden krijgt met het WHOA-akkoord en wat u in faillissement naar verwachting zal krijgen.

Voldoende tijd

Schuldeisers moeten voldoende tijd krijgen om het akkoord en de informatie te kunnen beoordelen, voordat zij daarover moeten stemmen. De wettelijke termijn is acht dagen. In specifieke gevallen is geoordeeld dat deze termijn te kort is, maar als het gaat om een niet al te ingewikkeld akkoord dan is acht dagen voldoende. Het is verstandig om rekening te houden met deze termijn en te proberen zoveel mogelijk informatie te krijgen voordat wordt verzocht om over een definitief akkoord stemmen.

Wettelijke rangorde

De wettelijke rangorde van schuldeisers moet in acht worden genomen. Dit betekent dat schuldeisers met voorrechten of voorrangsposities – zoals bijvoorbeeld schuldeisers met een pandrecht, een eigendomsvoorbehoud, een retentierecht, of het bodemvoorrecht van de belastingdienst – betaald moeten worden voordat andere schuldeisers betaald worden.

Bij schuldeisers met een speciale positie kan ook gedacht worden aan schuldeisers met een dwangpositie. Dat zijn schuldeisers die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de onderneming.

Tip: Probeer te achterhalen of u een voorrangspositie in kan nemen of dat u een belangrijke positie inneemt voor de onderneming en op die manier druk kunt uitoefenen.

Klassenindeling van schuldeisers

Als gevolg van de verschillen tussen schuldeisers worden schuldeisers ingedeeld in verschillende groepen. Dit worden ‘klassen’ genoemd. Schuldeisers met dezelfde rechten zitten in dezelfde klasse (een klasse kan ook uit één schuldeiser bestaan). Per klasse wordt aangegeven welke rechten een schuldeiser krijgt op basis van het akkoord. Meestal wordt aangeboden om enkel een percentage van de vordering te betalen, soms wordt de betaaltermijn verlengd en in andere gevallen wordt de schuld omgezet naar aandelen in de onderneming. De rechten die schuldeisers krijgen op grond van het akkoord kunnen per klasse verschillen.

Per klasse wordt over het akkoord gestemd met een gekwalificeerde meerderheid. Een akkoord wordt gehomologeerd als alle klassen hebben ingestemd met het akkoord. Dat alle klassen met het akkoord hebben ingestemd betekent dus niet dat alle individuele schuldeisers ook hebben ingestemd met hetgeen is aangeboden onder het akkoord.

Tip: voor de WHOA is een speciaal recht gegeven aan MKB-schuldeisers. Een MKB-schuldeiser heeft recht op betaling van 20% van zijn vordering, tenzij er een zwaarwegende grond is waarom dit niet mogelijk is. Bent u MKB-schuldeiser, let dan goed op of u tenminste 20% van uw vordering krijgt aangeboden. Als dat niet het geval is, onderzoek dan goed wat de reden daarvoor is en hoe dit wordt onderbouwd en stem tegen het akkoord. Alleen als u tegen heeft gestemd, kunt u eventueel een verzoek tot afwijzing van het akkoord indienen bij de rechtbank.

Onafhankelijke derden

Een of meerdere schuldeisers kunnen de rechter verzoeken om een onafhankelijke derde te benoemen. Dit is mogelijk wanneer het vertrouwen ontbreekt dat de onderneming er alles aan doet om een zo hoog mogelijke uitkering te geven aan de schuldeisers, of als een onderneming onvoldoende informatie geeft om dit te kunnen beoordelen.

Er zijn twee mogelijke onafhankelijke derden: een observator en een herstructureringsdeskundige. De naam zegt het al, een observator heeft enkel een observerende rol. De observator kijkt mee met de voorbereidingen van het akkoord en informeert de rechter over de redelijkheid en de noodzaak van het akkoord. Een herstructureringsdeskundige doet meer. Deze neemt de herstructurering over en stelt in plaats van de onderneming het akkoord op en legt het akkoord ter stemming voor aan de schuldeisers.

De derde wordt in beginsel betaald door de onderneming, maar in sommige gevallen kan de rechter bepalen dat deze derde moet worden betaald door de schuldeisers die daarom hebben verzocht als dit er meerdere zijn. Als de onderneming de derde betaald kan dit leiden tot een lagere uitkering op de vordering.

Kortom

Als schuldeiser kunt u door de WHOA gedwongen worden om (gedeeltelijk) afstand te doen van uw vordering. Toch geeft deze wet ook behoorlijk wat regels die u als schuldeiser moeten beschermen, zodat gewaarborgd wordt dat u meer krijgt dan in faillissement.

In deze blog heb ik de beschermende regels voor schuldeisers uitgewerkt. In specifieke gevallen kan de toepassing hiervan behoorlijk complex zijn. Komt u dus in aanraking met een WHOA, neem dan gerust contact met ons op, wij denken graag met u mee!

Lees ook mijn voorgaande blog over de WHOA:

De WHOA – wat is dat nou?