Wet franchise: 1 januari 2021 nadert met rasse schreden

Nog iets meer dan 3 maanden te gaan en dan treedt de gloednieuwe Wet franchise in werking. Veel franchiseformules zijn al druk doende om hun contracten onder de loep te nemen. Stilzitten is helaas geen optie, want de nieuwe wetgeving heeft zowel voor bestaande als voor nieuwe franchiseovereenkomsten directe werking. Slechts voor een beperkt aantal wetsartikelen – en enkel in geval van bestaande franchiserelaties – geldt een overgangsperiode van twee jaar.

De verplichtingen die voortvloeien uit de Wet franchise hebben betrekking op 3 hoofdonderwerpen, te weten: 1. De precontractuele fase; 2. De contractuele fase; en 3. De beƫindigingsfase. Wat dient in geval van reeds bestaande franchiseovereenkomsten nu te gebeuren en wat kan nog even wachten? Hier een beknopte opsomming van hetgeen per 1 januari a.s. geregeld moet zijn:

  • Precontractuele fase: franchisenemers en franchisegevers dienen over en weer tijdig de in de wet (artikel 7:913 BW) opgesomde informatie te verschaffen. Voorts dienen franchisenemers een termijn van minimaal 4 weken te krijgen om alle informatie te kunnen bestuderen alvorens tot ondertekening van de overeenkomst wordt over gegaan.
  • Contractuele fase: franchisegever is verplicht om de franchisenemers tijdig te informeren over (o.a.) voorgenomen wijzigingen in de franchiseovereenkomst, onverwachtse investeringen, het oprichten van een afgeleide formule, besteding van de ontvangen bijdragen. Minimaal 1 keer per jaar dient er een overleg plaats te vinden tussen franchisegever en de aangesloten franchisenemers. De frequentie en wijze waarop dient te worden uitgewerkt in de overeenkomst.

Wijzigingen die voortvloeien uit de nieuwe wetsartikelen met betrekking tot het instemmingsrecht van franchisenemers, de goodwillvergoeding bij beƫindiging van de overeenkomst en de strenge kaders voor het non-concurrentiebeding zijn voor bestaande franchiseovereenkomsten minder urgent: pas op 1 januari 2023 dienen de bestaande contracten ook ten aanzien van deze onderwerpen aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

Maar let op: voor alle nieuwe franchisecontracten op of na 1 januari 2021 geldt geen overgangsperiode. Deze nieuwe overeenkomsten dienen dus op alle genoemde onderwerpen volledig te voldoen aan de Wet franchise.