Coronavirus in relatie tot aansprakelijkheid en verzekering

Ben ik verzekerd tegen het risico van het coronavirus?

Uzelf en uw werknemer
Onder de basiszorgverzekering is iedereen verzekerd voor kosten van noodzakelijke medische hulp. Daaronder vallen ook kosten voor medische behandeling wegens het coronavirus. In de aanvullende verzekering is dat mogelijk anders, raadpleeg daarvoor (de polisvoorwaarden van) uw zorgverzekeraar.

Ziekteverzuimverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering
In het kader van een ziekteverzuimverzekering en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering zal er in het algemeen dekking zijn, mits de ziekteperiode de eigen risicotermijn overschrijdt.

Bedrijfsschadeverzekering / winstdervingverzekering/omzetverzekering
De bedrijfsschadeverzekering, de winstdervingverzekering en de verzekering voor omzetderving kunnen dekking hebben uitgesloten voor door de overheid gedwongen c.q. opgelegde sluiting van het bedrijf, ook al valt dit voor uw bedrijf aan te merken als overmacht. Een advies van de overheid om het bedrijf te sluiten, zal doorgaans geen omstandigheid opleveren waarvoor de verzekering dekking biedt.

Aansprakelijkheidsverzekering voor het bedrijf (AVB)
De AVB biedt dekking voor uw aansprakelijkheid als werkgever, zowel ten opzichte van derden, als ten opzichte van uw eigen werknemers. In relatie tot de eigen werknemers moet u handelen als een zorgvuldig werkgever. Dit betekent dat nu u door de media bekend bent met het advies van de regering, u dienovereenkomstig moet handelen en dat ook moet vastleggen in uw communicatiemiddelen naar uw werknemers. U doet er verstandig aan bij uw contractspartijen, waar u uw werknemers werkzaam laat zijn dan wel mee in contact laat komen, te bedingen dat zij conform de maatregelen die de overheid heeft opgelegd en heeft geadviseerd handelen.

In relatie tot uw contractspartijen levert verhindering door de overheidsmaatregelen, om te presteren zoals was afgesproken, in beginsel overmacht op. Dat geldt over en weer (dus ook voor uw afnemers en uw leveranciers), maar dat kan contractueel anders geregeld zijn. Een contractsbepaling waarin een beroep op overmacht, in dit geval voor uw bedrijf, is uitgesloten kan bovendien worden gezien als supercontractuele aansprakelijkheid, waarvoor doorgaans geen dekking bestaat onder de AVB. Daarbij komt dat ook hier per geval beoordeeld zal moeten worden of de verhindering tot presteren gevolg is van een advies van de overheid, of dat het gaat om een opgelegd verbod c.q. gebod. Het vergt zorgvuldig overleg met een van onze specialisten om op deze vraag een goed antwoord te kunnen geven, ook vanwege de alsdan te nemen stappen om te komen tot het gewenste dan wel best haalbare resultaat. Vanzelfsprekend zullen dan ook de verzekeringsvoorwaarden beoordeeld moeten worden.

Reisverzekering
In de voorwaarden van de reisverzekering is bepaald of er dekking is voor het annuleren van een geplande en al betaalde reis, dan wel in geval van voortijdig afbreken of wijzigen van de afgesproken en reeds begonnen reis. De reisorganisator behoeft geen schadevergoeding te betalen in geval van overmacht en het is dus de vraag wat de reisverzekering daaromtrent bepaalt.
De polisvoorwaarden kunnen bijvoorbeeld bepalen dat kosten voor annulering gedekt zijn als er een negatief reisadvies is. Dit zal alleen het geval zijn als het reisadvies nog niet van kracht was op het moment dat de vakantie werd geboekt. Als u slechts uit voorzorg een reis wil annuleren, terwijl er geen negatief reisadvies is voor de bestemming, dan krijgt u vermoedelijk niets terug. Daarnaast kan het ook zo zijn dat u zelf ziek wordt na besmetting met het coronavirus of door een andere oorzaak. De polisvoorwaarden kunnen dan bepalen dat de extra reis- en verblijfskosten worden vergoed.

Ben ik aansprakelijk als ik virusdrager ben en iemand besmet?

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) en AVB
Als u opzettelijk iemand besmet is er geen dekking voor de schade, onder geen enkele verzekering.
Deze vraag laat zich verder niet eenvoudig beantwoorden, want is erg afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. Daarnaast spelen ook bewijsaspecten een rol. De AVP en/of de AVB zouden hiervoor dekking kunnen bieden, maar ook dat vergt een specifieke beoordeling.

Kan ik op iemand die mij of mijn werknemer(s) besmet met het coronavirus de schade verhalen?
Dit is de omgekeerde situatie van de vraag hiervoor, maar het antwoord is niet veel anders. Heeft de ander u of uw werknemers opzettelijk besmet, dan is die ander aansprakelijk voor de schade. In alle overige gevallen hangt het af van de specifieke omstandigheden en feiten van het geval.

Kan ik worden aangesproken voor schending van de privacy als ik bekend maak welke werknemer of contractspartij van mij het coronavirus heeft?
Als u toestemming heeft van de drager van het virus om dat met anderen te delen schendt u diens privacy niet en bent u dus ook niet aansprakelijk. Indien er geen toestemming is verleend kan de bekendmaking onder omstandigheden leiden tot aansprakelijkheid voor schade, maar het is ook mogelijk dat die aansprakelijkheid niet wordt aangenomen of niet kan worden vastgesteld. Het is mogelijk dat in geval van schending van de privacy (geen) dekking bestaat onder de AVP of de AVB. Ook dat is afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval.

Advies
Voor alle in het voorgaande niet eenduidig beantwoorde vragen geldt het advies: neem contact op met een van onze specialisten van het team Verzekering en Aansprakelijkheid. Zij kunnen u deskundig adviseren hoe het gerezen probleem het beste kan worden aangepakt.