Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Wetsvoorstel Werken na AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen – 7 oktober 2015

De Eerste Kamer heeft op 29 september 2015 het wetsvoorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen. Deze wet beoogt tezamen met de maatregelen die al zijn getroffen in de Wet Werk en Zekerheid (pensioenontslag) belemmeringen weg te nemen voor werkgevers om pensioengerechtigden in dienst te nemen of te houden.

Het doel is niet het vergroten van de arbeidsparticipatie na de AOW-gerechtigde leeftijd maar het faciliteren van het werken na de AOW-leeftijd op basis van een arbeidsovereenkomst.

De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2016. Op grond van deze wet geldt onder meer het volgende voor de AOW-gerechtigde werknemer:

  • De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte is beperkt tot 13 weken en vanaf een nog nader te bepalen datum tot slechts 6 weken (in plaats van 104 weken);
  • De ketenregeling is ruimer: niet binnen 24 maar 48 maanden mogen niet 3 maar 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden afgesloten;
  • Bij ontslag op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid en op grond van regelmatige ziekte of gebreken moet aangetoond worden dat de werknemer niet binnen 13 en vanaf een nog nader te bepalen datum niet binnen 6 (in plaats van 26) weken zal herstellen voor de bedongen of aangepaste arbeid;
  • De duur van het opzegverbod bij arbeidsongeschiktheid wordt verkort van 104 naar 6 weken;
  • De opzegtermijn bedraagt voor werkgever één maand, ongeacht het aantal dienstjaren.

Ariënne Inden, advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten (a.inden@mend.nl)