Corona update: wat kunt u bij acute liquiditeitsproblemen nog doen om een faillissement te voorkomen?

Acute liquiditeitsproblemen

Door het coronavirus zien veel bedrijven hun inkomsten grotendeels teruglopen – of misschien wel geheel wegvallen, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen en de uitgaven / investeringen al zijn gedaan. Dat leidt bij veel bedrijven tot acute liquiditeitsproblemen. Wat kunt u bij acute liquiditeitsproblemen nog doen om een faillissement te voorkomen?

Hieronder enkele suggesties bij liquiditeitsproblemen:

 1. onderzoek of u in aanmerking komt voor de economische maatregelen die de overheid heeft afgekondigd
  De overheid heeft inmiddels vergaande economische maatregelen afgekondigd om de liquiditeitspositie van bedrijven te verbeteren. Het eerste wat u kunt doen is het onderzoeken of uw bedrijf voor één of meer van deze maatregelen in aanmerking komt:
  • er komt een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), op basis waarvan werkgevers, die vanaf 1 maart 2020 tenminste 20% omzetverlies verwachten, een aanvraag kunnen indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten
  • er komt een tijdelijke voorziening voor inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers met een levensvatbaar bedrijf
  • het is mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting / BTW en loonbelasting. Lees meer 
  • grotere bedrijven met een gezond toekomstperspectief kunnen een beroep doen op de Garantie Ondernemersfinanciering, die substantieel wordt verruimd
  • met steun van de overheid heeft kredietverstrekker Qredits een tijdelijke maatregel opengesteld waarbij een lagere rente in rekening wordt gebracht en uitstel van aflossingsverplichtingen wordt geboden aan kleinere ondernemers
  • voor boeren en tuinders met liquiditeitsproblemen is er tijdelijk een gunstigere borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten
  • veel gemeenten overwegen om het innen van toeristenbelasting stop te zetten om ondernemers in de verblijfssector tegemoet te komen en er wordt gesproken over algemene maatregelen die de cultuursector kunnen helpen
  • er komt een noodloket voor ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis
  • er komt een verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (van 50% naar 75%)

  Indien uw bedrijf voor één of meer van deze maatregelen in aanmerking komt, zorg er dan voor dat de aanvraag tijdig wordt ingediend. Dat kan u al direct meer (financiële) ademruimte geven.

 2. vraag uw schuldeisers om uitstel van betaling
  Zoals gezegd is het mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting / BTW en loonbelasting. U kunt ook bij uw andere schuldeisers om uitstel van betaling vragen. Indien daarmee wordt ingestemd wordt uw liquiditeitspositie beter, althans op korte termijn.Een aantal banken heeft vandaag aangekondigd dat kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen, een half jaar uitstel kunnen krijgen van de aflossing van hun leningen. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn.
 3. onderzoek of u van uw afname- of leveringsverplichtingen af kunt komen
  Het is denkbaar dat u door afgekondigde overheidsmaatregelen niet of niet tijdig aan uw (contractuele) verplichtingen kunt voldoen, bijvoorbeeld doordat er geen goederen of diensten kunnen worden geleverd door een export- of importverbod. Onder omstandigheden kunt u dan een beroep doen op ‘overmacht’. Slaagt een beroep op overmacht, dan heeft uw wederpartij geen recht op schadevergoeding. In voorkomende gevallen kunt u de rechter vragen de gevolgen van de onderliggende overeenkomst te wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden als er sprake is van ‘onvoorziene omstandigheden’. Een economische crisis wordt in de regel niet gezien als een onvoorziene omstandigheid. Mogelijk is de coronacrisis dat wel, omdat de gevolgen daarvan ingrijpender zijn.
 4. bied uw schuldeisers een akkoord aan
  U zou kunnen overwegen om op enig moment een buitengerechtelijk akkoord aan te bieden aan uw schuldeisers. Daarvoor is in beginsel de instemming nodig van alle schuldeisers.Het grotere MKB zou enorm zijn geholpen met de invoering van de WHOA (de Wet Homologatie Onderhands Akkoord). De WHOA is een wetsvoorstel dat het eenvoudiger moet maken voor bedrijven in financiële moeilijkheden om met schuldeisers een akkoord te sluiten buiten faillissement. De invoering stond gepland voor medio 2020, maar dat dreigt nu te worden uitgesteld tot begin 2021. INSOLAD, de specialisatievereniging van advocaten die zich bezig houden met faillissementen en (financiële) herstructureringen, heeft recentelijk gevraagd om versnelde invoering van de WHOA.
 5. vraag ‘surseance van betaling’ aan (al dan niet met het gelijktijdige aanbieding van een akkoord)
  Indien er geen buitengerechtelijk akkoord tot stand kan worden gebracht – of als er geen tijd is om dit voor te bereiden, is er nog de mogelijkheid om ‘surseance van betaling’ aan te vragen. In surseance van betaling kan een gerechtelijk akkoord worden aangeboden. Een dergelijk akkoord kan door de rechter worden vastgesteld en jegens alle schuldeisers verbindend worden verklaard, zonder dat iedere schuldeiser daarmee behoeft in te stemmen (een zogenaamd ‘dwangakkoord’).De belastingdienst is in de regel bereid mee te werken aan een gerechtelijk akkoord, maar stelt dan wel als voorwaarde dat aan haar een percentage wordt betaald, dat het dubbele is van het percentage dat wordt aangeboden aan de overige schuldeisers.