Privacy en arbeidsongeschiktheid: risico’s op hoge boetes voor werkgever

Door: Maaike Hilhorst

U heeft ongetwijfeld te maken (gehad) met zieke werknemers. Voor het verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers gelden zeer strenge regels. De boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) op overtreding van deze regels is per januari 2016 verhoogd van EUR 4.500,- naar inmiddels EUR 820.000 of 10% van de jaaromzet. Voldoet u al aan alle verplichtingen rondom privacy?

Wet bescherming persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) regelt de verwerking van persoonsgegevens, waaronder die van zieke werknemers. De verwerking van medische gegevens (zogeheten bijzondere persoonsgegevens) is in beginsel verboden, behoudens enkele uitzonderingen.

Verplichtingen werkgever
Allereerst is het verboden in een sollicitatiegesprek te vragen naar de gezondheid van de werknemer of op een andere manier deze informatie te verkrijgen. In de rechtspraak is echter geoordeeld dat een sollicitant tijdens de sollicitatieprocedure wel verplicht is informatie over de gezondheid te verstrekken als hij of zij weet, of moet begrijpen, dat de gezondheidsklachten de sollicitant ongeschikt maakt voor de functie waarop wordt gesolliciteerd. Doet de sollicitant dit niet, dan vervalt de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.
Vervolgens mogen, wanneer de werknemer arbeidsongeschikt is, slechts gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor het bijhouden van de voortgang van de ziekte. Vragen naar de aard en/of oorzaak van de ziekte van de werknemer en naar beperkingen en mogelijkheden van de werknemer is verboden. Dit mag ook niet als de werknemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft of uit zichzelf deze gegevens meldt. Uitzondering geldt voor ziektes waarvan collega’s van op de hoogte moeten zijn om hulp te kunnen verlenen, zoals epilepsie of suikerziekte.
Tot slot mag tijdens de periode van re-integratie tijdens arbeidsongeschiktheid de bedrijfsarts of arbodienst (hierna: bedrijfsarts) alleen gegevens aan de werkgever verstrekken die nodig zijn voor het vaststellen van de loondoorbetalings- en re-integratieverplichtingen. Dit zijn bijvoorbeeld de werkzaamheden waartoe werknemer wel of niet meer in staat is en de verwachte duur van het verzuim.

Conclusie
Als werkgever dient u een actief ziekteverzuimbeleid te voeren. De mogelijkheden om medische informatie te verwerken zijn echter zeer beperkt. Te ruime verwerking van medische informatie kan leiden tot hoge boetes.
Meer weten over privacy en arbeidsongeschiktheid en privacy in het algemeen? Kom dan naar de HR Board Privacy in het Arbeidsrecht van Marree en Dijxhoorn advocaten op 16 maart in Amersfoort of 23 maart in Amsterdam. Aanmelden kan via hrboard@mend.nl.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Maaike Hilhorst via m.hilhorst@mend.nl of 06-57 02 55 82, Marree en Dijxhoorn advocaten

Dit artikel is gepubliceerd via Veluwe Portaal op De Diamant van Midden-Nederland.