ESG en CSDDD – wat bedoelt u daarmee?

U hoort het tegenwoordig haast overal: de term ESG. “ESG” staat voor Environment, Social and Governance. Kort gezegd de manier waarop met duurzaamheid wordt omgegaan door en binnen bedrijven.

Is ESG relevant voor uw onderneming? Reken maar. Duurzaamheid en de manier waarop ondernemingen daarmee omgaan is steeds meer bepalend of zelfs doorslaggevend bij het ophalen van financiering om te investeren, maar het heeft ook steeds meer en zichtbaar impact op de waardering van uw onderneming, of die van uw concurrent.

Regelmatig geeft onze partner ondernemingsrecht Dirk Engelen presentaties over specifieke ESG-wetgeving, bijvoorbeeld over de ontwerp EU-richtlijn voor Corporate Sustainability Due Diligence (ook wel “CSDDD”) zoals voorgesteld door de Europese Commissie in februari 2022. Uit die ontwerprichtlijn volgt dat bedrijven onderzoek moeten doen en concrete acties moeten nemen binnen hun toeleveringsketens ter voorkoming en uitbanning van milieuschade en mensenrechtenschendingen. Partijen in internationale toeleveringsketens worden dus geacht gepaste zorgvuldigheid (“Due Diligence”) in acht te nemen wanneer zij zakendoen, om milieuschade en mensenrechtenschendingen te voorkomen. Hoewel het nog een ontwerprichtlijn betreft, is de verwachting dat deze richtlijn langs de lijnen van het huidige concept door de EU zal worden aangenomen. Daarna zal de richtlijn nog moeten worden omgezet in lokale wetgeving in ieder EU land. De regels uit de richtlijn gaan gelden voor bedrijven van een behoorlijke omvang. Echter, omdat de richtlijn zich richt op de gehele toeleveringsketen, zullen ook kleinere bedrijven die onderdeel zijn van toeleveringsketens van grotere bedrijven, snel met de gevolgen van de richtlijn te maken krijgen.

Er bestaan al langer richtlijnen op het gebied van due diligence in internationale toeleveringsketens, opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (“OESO”), genaamd de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Ook in Nederland zelf is in maart 2021 al ontwerpwetgeving ingediend die min of meer dezelfde insteek heeft als CSDDD en de OESO-richtlijnen, hoewel het Nederlandse wetsvoorstel niet een concept implementatiewet voor CSDDD betrof. Het gaat om het initiatiefvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. Dit wetsvoorstel heeft al behoorlijk wat stof doen opwaaien en ligt thans bij de Tweede Kamer voor behandeling.

Hoewel de wetgevingstrajecten voor de genoemde voorstellen nog zeker niet zijn afgerond, is het te verwachten dat er – in aanvulling op de OESE-richtlijnen – dus regelgeving komt die enorme impact gaat hebben op de wijze waarop bedrijven om (moeten) gaan met internationale toeleveringsketens en de partners die daarbinnen actief zijn. Bedrijven moeten beleid gaan maken, dieper onderzoek doen naar risico’s voor milieu en mensenrechten en dergelijke risico’s actief voorkomen en uitbannen. Bedrijven zullen tevens klachtenprocedures moeten inrichten en publiek moeten gaan communiceren over het gehanteerde beleid en genomen acties. Verder zal door bedrijven – mede in het licht van de al aangenomen EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – gerapporteerd moeten worden over de aanpak met betrekking tot duurzaamheid binnen toeleveringsketens. De regelgeving introduceert ook toezicht en handhaving door bijv. het opleggen van boetes of instructies. CSDDD maakt daarnaast expliciet dat correcte naleving van de richtlijn onderdeel is van de taak van het bestuur en iedere bestuurder van de onderneming en zij biedt daarmee bij niet-naleving een directe grondslag voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Gezien de complexiteit van deze sustainability due diligence regelgeving, maar ook van moderne toeleveringsketens, zal het tijd vergen om tot goede implementatie te komen en zorgen dat wordt voldaan aan alle vereisten. De regelgeving zal ook veel verschillende lagen en onderdelen van de organisatie gaan raken: van sales tot supply chain en van legal & compliance tot de bestuurskamer. Het is daarom essentieel om tijdig te starten met voorbereiden. Het in kaart brengen van de gehele toeleveringsketen en eventuele risico’s, het voeren van een dialoog met ketenpartners en het ontwerpen van werkbare governance-mechanismes, het ontwerpen van beleid en het aanpassen van contracten zijn slechts enkele van de benodigde acties om te zorgen dat uw bedrijf na introductie van de wetgeving compliant zal zijn.

Vragen over ESG, Due Diligence of over andere ondernemingsrechtelijke kwesties? Bel of mail gerust. Wij denken graag met u mee!

Lees ook mijn voorgaande blog over ESG:

Onderhandelen over ESG-doelstellingen, kan dat?

Dirk Engelen

Partner | Advocaat | Team Ondernemingen


T +31 (0)6 45 80 18 95 d.engelen@mend.nl