Het vergaderseizoen begint binnenkort!

Ten minste één keer per boekjaar dient een (formele) algemene vergadering (“AV”) te worden gehouden, ook wel aangeduid als de (verplichte) jaarvergadering of gewone algemene vergadering, dan wel dient een besluit buiten vergadering te worden genomen. De statuten kunnen bepalen dat deze verplichte jaarvergadering of besluitvorming buiten vergadering binnen een bepaalde termijn, bijvoorbeeld binnen zes

Lees verder
Corona update: waar moet u op letten als bestuurder van een financieel noodlijdende onderneming?

Vandaag heeft het Centraal Planbureau (CPB) in vier scenario’s de economische impact geschetst van het coronavirus in 2020 en 2021. Alle scenario’s resulteren in een recessie! In het lichtste scenario veert de economie al in het derde kwartaal van 2020 weer op, in het zwaarste scenario ontstaan er ook problemen in de financiële sector. In

Lees verder
Corona update: wat kunt u bij acute liquiditeitsproblemen nog doen om een faillissement te voorkomen?

Acute liquiditeitsproblemen Door het coronavirus zien veel bedrijven hun inkomsten grotendeels teruglopen – of misschien wel geheel wegvallen, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen en de uitgaven / investeringen al zijn gedaan. Dat leidt bij veel bedrijven tot acute liquiditeitsproblemen. Wat kunt u bij acute liquiditeitsproblemen nog doen om een faillissement te voorkomen? Hieronder enkele

Lees verder
Coronavirus en uw contractuele verplichtingen

Ik kan mijn contractuele plichten niet meer nakomen. Kan ik een beroep doen op overmacht? Als een partij vanwege het coronavirus zijn eigen contractuele verplichtingen niet kan nakomen, is van belang wat in de contracten is vermeld over overmacht. Of het coronavirus kwalificeert als overmacht (“force majeur”) hangt af van de formulering van het contract

Lees verder
Privacy: boete van 525.000 euro voor verkoop persoonsgegevens door KNLTB

Een forse boete voor het schenden van de privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) een boete opgelegd van maar liefst 525.000 euro. De AP heeft namelijk geconcludeerd dat de KNLTB onrechtmatig persoonsgegevens van KNLTB-leden heeft verstrekt aan twee sponsoren.  De sponsoren gebruikten de persoonsgegevens vervolgens om de leden

Lees verder
Intellectueel Eigendom

Maak dit woord/logo inbreuk op het merk van partij x? Zijn wij automatisch (auteurs)rechthebbende van de ontwerpen en de software die wij laten maken? De opdrachtnemer zegt dat hij rechthebbende is van de vormgeving van ons product en wil achteraf meer geld, klopt dat wel? Een greep uit de veel voorkomende vragen die onze specialisten

Lees verder
Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA): een nieuw instrument voor herstructurering van schulden?

Op 5 juli 2019 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het wetgevingsprogramma “Herijking Faillissementsrecht”. De achterliggende gedachte bij dit wetgevingsprogramma is dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat het wettelijk kader ertoe leidt dat bedrijven onnodig failliet gaan

Lees verder
Ben ik een verwerker? Heb ik toestemming nodig?

Een greep uit de veel voorkomende vragen die onze privacyspecialisten het afgelopen jaar kregen. Zij blikken in het kort terug op 2019 en delen enkele tips. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Wij zien dat veel ondernemingen en organisaties zich inmiddels bewust zijn van het bestaan van de AVG

Lees verder
Franchisewetgeving op komst; welke veranderingen staan u mogelijk te wachten?

Ruim een jaar na het eerste ontwerp van de Wet franchise – en vele meningen, suggesties en voorgestelde wijzigingen verder – kreeg de ingediende wet recent een positief advies van de Raad van State. Het is nu aan de Staten-Generaal om zich over het wetsvoorstel te buigen. Wat gaat er voor franchisegevers en franchisenemers zoal

Lees verder
Is een snelle procedure tot prijsvaststelling van aandelen via de rechter mogelijk?

Men zou denken dat als aandeelhouders over de uittreding van een aandeelhouder overeenstemming hebben bereikt, de prijsvaststelling ook wel moet lukken. Die prijsvaststelling blijkt echter toch vaak lastig te zijn, omdat ruzie en/of wantrouwen de benoeming van een onafhankelijke deskundige in de weg staan. De wet biedt een mogelijkheid. De prijsvaststellingsregeling Indien over het uittreden

Lees verder