Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA): een nieuw instrument voor herstructurering van schulden?

Op 5 juli 2019 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel uit van het wetgevingsprogramma “Herijking Faillissementsrecht”. De achterliggende gedachte bij dit wetgevingsprogramma is dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat het wettelijk kader ertoe leidt dat bedrijven onnodig failliet gaan – met alle sociale en economische gevolgen voor de failliet en de betrokken werknemers en schuldeisers. Over dit wetgevingsprogramma heb ik al eerder een artikel geschreven, dat hier kan worden geraadpleegd.

De WHOA is gericht op versterking van de mogelijkheden voor herstructurering van schulden buiten faillissement. De WHOA moet het eenvoudiger maken voor bedrijven in financiële moeilijkheden om met schuldeisers een akkoord te sluiten, waardoor schulden worden gesaneerd en een faillissement kan worden voorkomen. De WHOA voorziet in een regeling op basis waarvan de rechtbank kan overgaan tot homologatie (dat wil zeggen: goedkeuring) van een akkoord, zodat de schuldeisers en / of aandeelhouders, die niet met het akkoord hebben ingestemd, toch aan het akkoord kunnen worden gebonden.

Een WHOA-akkoord dient ten minste te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de totstandkoming van het akkoord is noodzakelijk en toereikend om een dreigend faillissement van de onderneming af te wenden;
  • er is in ieder geval één categorie (klasse) van betrokken schuldeisers of aandeelhouders die het akkoord met een ruime meerderheid steunt; en
  • het akkoord is redelijk, in de zin dat het gezamenlijke belang van de schuldeisers en aandeelhouders die bij het akkoord worden betrokken erbij gebaat is of er in ieder geval niet op achteruit gaat, wanneer het akkoord tot stand komt, wat tenminste betekent dat:
    • de schuldeisers en aandeelhouders op basis van het akkoord niet in een wezenlijk slechtere positie komen dan in faillissement; en
    • de met het akkoord gemoeide herstructureringslasten, alsmede de waarde die met het akkoord kan worden gerealiseerd, eerlijk onder de klassen van schuldeisers en aandeelhouders wordt verdeeld.

De WHOA zal een dwangakkoord buiten faillissement introduceren, dat zal leiden tot een aanzienlijke versterking van het reorganiserend vermogen van ondernemingen. De WHOA zal naar verwachting (niet eerder dan) medio 2020 wordt aangenomen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Robbert Vriezen.